2
Məpəsew tatak uwana Zəzagəla apə̀h à anu aw
Tsa Zəzagəla aɓa­ɗa­numà la Kona aŋha kà, məpəzl sləm gami à gay uwana apə̀h à anu à ahəŋ, kà anu aŋa maz à tetəvi delga la tsəh ala dogdogog aw. Məsəl kà gay uwana azla­ma­lika tasə̀lla à waŋ kà, agə̀ɗ à afik. Azla­uwana tafàl sləm aw, ŋgaha la azla­uwana takə̀s aw kà, seriya uwana Zəzagəla adù­kwatàŋ à gəl, kà azlawla atà ndzer. Kakay mətəfay à baŋa mapak gay aŋa maɓəlay ala kà gay deyday ma? Gay aŋa maɓəlay uwana Sufəl Yesu azàŋ kà, azlaməna mazəŋ la uwana tagəɗàŋ à afik: ‘Fida la abà aw’, Zəzagəla agòɗ. Zəzagəla la gəl aŋha babay apə̀hla ala kà gay uwaga kà ndzer, la maɗehəŋ azla­masəlay anik anik, ŋgaha la azla­tatak nadzipo gà, avà maslay kà à Masasəɗok tsiɗaŋa, kà atà aŋa maɗàh azla­tatak bokuba uwana asal.
Yesu apə̀hanula tetəvi uwana anaka məɓəl ala
Uwaga kà azla­ma­lika à uwana Zəzagəla aɓə̀k atà à ahəŋ, kà aŋa makor gudəŋ uwana adàsa à waŋ aw, ŋgaha à uwana məpəhay babay la abanay aw. Te­ke­ɗika la wakità Zəzagəla la abà kà tatsetsèr kà:
ˈMana à dza asik kà mafal sləm la mazla­kəŋ ma.
Kazàŋ à vəɗah la tsəh aŋa azla­ma­lika, kà aŋa kaslà ŋuv la lig la ahəŋ kà, kavàl masləkaway bokuba uwana tasləkawla məŋ sufəl.
Kà made­golay uwaga à uwana, tafà tatak gesina à tsəh asik aŋha.ˈ
Uwaga kà apəhay kà lakəl aŋa Yesu uwana Kona aŋa dza. Kà uwana tapə̀h kà kiya uwanay, Zəzagəla afà tatak gesina à tsəh aŋha. Uwaga asal magoɗay kà, tatak gesina kà la tsəh aŋha pəra. Ama aŋa lagonay kà, mənaŋa akor azla­tatak uwaga la dazu­waya dadàŋ aw. Ama məsəl kà Yesu akor azla­tatak gesina uwarà. Kà aŋa kaslà ŋuv, Zəzagəla afà à tsəh aŋa azla­ma­lika kà, la vok mahamay aŋa Zəzagəla amə̀ts kà aŋa azladza gesina, kà mas ŋgərpa. La mamətsay aŋa Yesu la uwana, Zəzagəla avàl məŋga, kiya masləkaw sufəl. 10 Tatak gesina kà aguwà à waŋ kà la slaka Zəzagəla, aɗahà à atà kà kà aŋha. Kiya uwaga asal kà mapakYesu ala sətaka la ŋgərpa uwana asà, ŋgaha azladza aŋuvaw aŋa magay azlabəza aŋha, ŋgaha kà atà aŋa mad à slaka mazləɓay aŋha à abà. Uwaga kà Yesu la uwana aga atà la huma kà maɓəl atà.
11 Yesu la gəl aŋha apaka azladza ala sətaka, atà la Baba tekula, Zəzagəla la uwana Baba aŋatà. Gay gà la uwaga Yesu azala atà ala: Azla­deda. Ziruwi azəŋ kà aŋa uwaga aw. 12 Gay gà la uwaga agòɗ:
ˈ‘Gədàpəhla sləm aŋak ala la slaka azla­deda gulo, ŋgaha la huma maham à ahəŋ aŋa tsəhay aŋak kà mazləɓ ka.’ˈ
13 Ŋgaha kà:
ˈ‘Gədàfa vok gulo à kak Zəzagəla à afik.’ˈ
Ŋgaha aya kà:
ˈ‘Gi la uwanay la azladza uwana asakà, kà gəɓəl atà.’ˈ
14 Azladza uwana apəhay la abanay kà, uwaga kà anu uwana la sləɓ vok. Kà uwaga Yesu la gəl aŋha ada­pakay babay bokuba dza la sləɓ vok, ŋgaha kà la mamətsay aŋha kà aslàla vok aŋa makalàh ndzəɗa aŋa seteni à ahəŋ, uwana aga la maslay kà makaɗ azladza. 15 Yesu aɗahàŋ kiya uwanay, kà guba makəs azladza kà mamətsay aya aw. Dagay uwarà tadza­dzà­ràhà vok la guba aŋa mamətsay la abà, la abà gà kà, masla azə̀ɓ guba uwaga ala. 16 Ndzer, wakità Zəzagəla apə̀h kà azla­ma­lika la uwana tasà à waŋ kà aŋa mapəhay aw, ama asà à waŋ aŋa mazlak mayyi à tsəh ala aŋa Abəraham. 17 Baməraka akə̀s vok kà apakay kiya azla­deda aŋha gesina, kà magay məŋ madza­haga uwana aɗàh sləray kà aŋa Zəzagəla, kà masla aŋa mazəɓ tsakana à azladza lakəl ala, ŋgaha asəlla atà vok la masla. Uwaga məŋ madza­haga delga gà ŋgaha masla vok mahamay gà. 18 Lagwa aslala vok azlak azla­uwana mapa­patay apapat atà, kà uwana asà ŋgərpa, ŋgaha agà mapa­pa­tayga.
2:8 2.8 Mahabay 8.4-6 2:13 2.13 Mahabay 22.22; Yesayya 8.17-18