10
Azla­mapəhay aŋa Musa kà, tagà kà maftsa vok aŋa azla­tatak delga uwana tadàsa à waŋ la huma la gay pəra. Atà kà azla­tatak makəɗ gəl à ahəŋ aw. Azla­ma­dza­haga aŋa azlaməna mav tatak takàɗàh tatak à Zəzagəla kà kəla mavay. Azladza uwaga asà à atà maz vok à slaka Zəzagəla la tetəvi uwaga, ŋgaha ma la tetəvi ma uwala makaɗ tatak uwaga apa­ka­tàla sətaka la? Agayŋa tapakà sətaka kà uwana takàɗ tatak asik tekula kà, anaka tsakana aŋatà kà avikaŋ, naka takəɗal tatak aya aw. Ama kiya uwaga aw. Baməraka la makəɗ tatak uwaga bay kà, tapə̀hatàla tsakana aŋatà kəla mavay. Kà uwana aŋiz aŋa azla­bahu la azlavəlik la azla­kokur aslàla vok kà mazəɓ atà tsakana aŋatà lakəl ala aw.
Kà uwana mok uwana Kristu asal mas à waŋ à gudəŋ à vok kà, agòɗ à Zəzagəla kà:
ˈ‘Asa à ka məkaɗ à ka azla­tatak aw, baməraka mav à ka azla­tatak aw. Ama kaɗahà à gi, kà gi aŋa mawulkala.
Azla­tatak uwana takaɗay aŋa maɓakay la uwana akəs à ka gəl aw, mats aŋiz à vəɗah kà aŋa tsakana kà, akəs à ka gəl babay aw. Kawoyaŋ kà: Makəs gay aŋak pəra.
Haɗay gəgoɗ à ka: Iyay, gi la uwanay Zəzagəla, gəda à awtày à gudəŋ à vok, kà gi maɗàh uwana asa à ka, gədà­ɗe­həŋ bokuba uwana tatsetsèr lakəl gulo la wakità mapəhay la abà’ˈ,
agòɗal. Gay te­ra­ŋaga uwana Kristu apə̀h kà aganay:
ˈ‘Haɗay, Zəzagəla gulo, asa à ka kà takaɗ à ka tatak kà mav à ka aw, baməraka mav à ka azla­tatak anik bay aw. Asa à ka babay aŋa maɓak à ka azla­tatak aw, ŋgaha asa à ka tatsàhà à ka aŋiz kà mamats tsakana ala babay aya aw.’ˈ
Apə̀h uwanay kiya uwaga kà, kà uwana azla­tatak uwaga tanəfa slaka asik aŋa mapəhay. Agòɗ: ‘Gi la uwanay, gəda à awtày à gudəŋ à vok, kà gi aŋa maɗàh uwana akəs à kak à gəl.’ Uwaga apəhla ala, kà Zəzagəla akweska madz à ahəŋ mavi­yaga la matsàh aŋiz à vəɗah, ŋgaha aɓəɗla à abà la mamətsay aŋa Yesu Kristu. 10 Kà uwana Yesu Kristu kà, aɗahà uwana akə̀s à Zəzagəla à gəl, avà vok aŋha deyday, mədàgay tsi­kasla la huma Zəzagəla. La azla­manəfay anik anik kà, akəs vok aya tetuwa aw.
11 Azla­ma­dza­haga aŋa azla Yahu­diya taɗa­hàhà sləray aŋatà kəla mahənay la slaka matsizlla koksi­koksi, takà­ɗà­hàhal tatak, ama azla­tatak uwaga kà aslàla vok aŋa mazəɓ tsakana aŋa azladza aw. 12 Ama Yesu Kristu kà, kà akə̀ɗ gəl aŋha, uwana agà la maslay kà mazəɓla tsakana aŋa azladza gesina aŋa tetuwa. Ŋgaha adzà madzay la ahàl kaf aŋa Zəzagəla lakəl. 13 Lagwa kà akuday kà kaslà uwana Zəzagəla adàɓək azlaməna məzam aŋha à tsəh asik aŋha. 14 La mav gəl aŋha asik tekula apakà azladza aŋha ala dzaŋ­d­zaŋga la huma Zəzagəla, aɓə̀k atà à slələf à gəl, apà­ka­tàla sətaka aŋa koksi­koksi.
15 Masasəɗok tsi­kasla babay kà, apəha­nula azla­tatak uwaga la dazu­waya, uwaga kà dziriga, agòɗ kà:
16 ˈ‘Sufəl Zəzagəla gami agòɗ kà: Makəs vok slawda, uwana məda­ɗe­həŋ anina kà, la mok uwatà kà gədafa mapəhay gulo à ləv aŋatà à tsəh. Gədà­tsetser à ləv aŋatà à tsəh aya babay.’ˈ
17 Ŋgaha agòɗ aya: ‘Gədà­dzugway lakəl aŋa tsakana aŋatà à tsəh aya aw, baməraka lakəl aŋa azla­tatak mawi­siga uwana taɗehəŋ gesina.’ 18 Tsa baŋa Zəzagəla adamats tsakana aŋa azladza ala kà, azladza tanəkuɗa aŋa makaɗ tatak anik anik aya kà mazəɓay mawi­siga aŋa azladza aw.
Makəs gay Zəzagəla lela
19 Azla­deda gulo, tsa baŋa kiya uwanay kà, kà mamətsay aŋa Yesu la makəlay aŋa aŋiz aŋha kà anu mənəfa tetəvi delga aŋa mad à slaka tsi­ka­slaga, uwana Zəzagəla la abà. 20 Yesu akwohà bafta uwatà ala, à uwana məpə̀h gay aŋha uwarà, apə̀zlla anu tetəvi la uwatà, kà mad à huɗ gà gà. Uwaga kà tetəvi mawga uwana məɓəz sifa la ama. Bafta uwana akwohàŋ ala kà, asal magoɗay kà vok aŋha, uwana tata­tàsl à ahàf à adi. 21 Anu la Məŋ Madza­haga uwana af sləm à azlaməna gay Zəzagəla. 22 Kà uwaga à uwana, məf madzugway gami à Yesu à afik aŋa deŋdeŋ, məzà vok à slaka Zəzagəla la ləv tekula, kà uwana aŋiz aŋa Yesu Kristu adag ləv gami sətaka, ŋgaha adapal anu la iyaw tsi­ɗa­ŋaga. 23 Zəzagəla apə̀h à anu, kà mav à anu tatak anik uwana apə̀h à ahəŋ. Məhad à huma à gay la mapəhay la dazu­waya, kà anu aŋa madiŋ gəl à uwana à vok, Zəzagəla agoɗ: Mədzərùkwàw! 24 Məfà vok sləm, kà anu aŋa maɗàh delga koksi­koksi. 25 Məkweskà maham gay à vok la slaka gà bokuba aŋa azladza anik, uwana takwe­sahay aw. Mədzəɗà­hàhà vok ala kà anu, anu ɗaɗuwa à gay uwaga aya, kà uwana kasəlaw, kà kaslà uwana Yesu Kristu adàsa à waŋ kà nekwa à dagay.
26 Baŋa məsəl dziriga aŋa Zəzagəla nəma, masla məda à huma à gay la maɗàh tsakana kà, məsəl kà, dziriga, makəɗ tatak anik adàgay la ahəŋ aya à uwana adàg anu sətaka la huma aŋa Zəzagəla aw. 27 Dza uwana aɗehəŋ kiya uwaga kà guba akəs, kà uwana Zəzagəla adà­dukwla seriya à gəl, seriya uwaga kà adàgay kà bokuba akàl ŋəɗəh ŋəɗəhga, uwana adà­ba­ɓəh azlaməna məzam aŋa Zəzagəla à gay. 28 Kasəlaw kà, baŋa dza uwana awìs mapəhay aŋa Musa ala kà, baŋa azladza səla, baŋa aw makər tatsàl yewdi à vok kà, baməraka takəɗ babay kà vok, ahamà à azladza kà masla aw. 29 Tsa kiya uwanay la mapəhay aŋa Musa la abà ma, aməraka dza uwana akweska Kona aŋa Zəzagəla la uwana as ŋgərpa aw ay? Baŋa ada­kweska kà Baba, akweska aŋiz aŋa Zəzagəla uwana akəsa­tàla vok slawda la mapakəŋla tsiɗaŋa babay, uwaga kà ada­goɗah à Masasəɗok Zəzagəla uwana av mapəs gay à dza à vok, dzəɓa dza uwaga kà, adàsa ŋgərpa kaykay. 30 Zəzagəla la gəl aŋha agòɗ: ‘Gədàpəlay lakəl aŋa azladza uwana takweska gi, gədà­wulla à atà ala azla­tatak mawi­siga aŋatà uwana taɗa­hà­gəŋ à vok.’ Ndzer, məsəl kà adàɗah uwana apə̀h. Agòɗ aya kà: ‘Gi Sufəl Zəzagəla, gədàɗah seriya à azladza gulo à gəl.’ Apə̀h uwaga kà la gəl aŋha. 31 Zəzagəla uwana aga la ahəŋ aŋa koksi­koksi, baŋa aɗàh seriya à dza à gəl, ŋgaha anəŋàŋ kà, azlawla aw kà, zla­zlaɗa kà aŋa dza uwaga.
32 Awul akul à gəl, bokuba uwana agà la akul dagay uwarà, kanəŋàwwàŋ teraŋa uɗaka aŋa Zəzagəla. Kasàw ŋgərpa məŋga la mok uwatà la huma aŋa azladza, ama kabà­sàwwàŋ. 33 La azla­kaslà anik tatsə̀k akul mago­ɗahay à gəl, la huma azladza aŋuvaw. La azla­kaslà anik kazlàw à ŋgərpa à abà la azladza anik kiya uwanay. 34 Kagàw la slaka gà la azladza uwana tagà la daŋay kà Yesu. Mok uwana azladza takàsàh tatak aŋkul, bà la uwaga kà karàbàw, kà uwana kasə̀làw kà kadà­koraw tatak anik uwana delga aɗuwa tatak gesina, ŋgaha uwana adàdza à ahəŋ aŋa koksi­koksi. 35 Kà uwaga: Dàw à huma à gay, la maf madiŋal gəl à vok aŋkul à Zəzagəla à afik, baŋa kadaw à huma à gay la maɗehəŋ kiya uwanay koksi­koksi kà, kadàɓəzaw masik aŋkul məŋga gà. 36 Delga kà mabasiŋ aŋkul agay la ahəŋ, kà akul aŋa maɗàh uwana akəs à Zəzagəla à gəl, kiya uwaga la uwana kà, kadàɓəzaw tatak uwana apə̀h à akul à ahəŋ. 37 Gay gà la uwaga Zəzagəla agòɗ:
ˈ‘Kaslà ŋuv kà, dza uwana adàsa à waŋ kà adà­safay aya aw.
38 Dza uwana aɗàh dziriga la huma gulo kà, adàdza à ahəŋ la sifa aŋa koksi­koksi à baŋa adiŋ gi gəl à vok aŋa tsəràh à awtày. Ama baŋa dza awula à lig, masla kà akəs gi à gəl aw.’ˈ
39 Ama anu kà, anu azlaməna mawul à lig kà mazila aw, məga kà anu azladza uwana tadiŋ gəl à Zəzagəla à vok pəra. Kiya uwaga kà mədàɓəza sifa adəv à gay aw.
10:7 10.7 Mahabay 40.6-8 10:13 10.13 2Musa 29.38; Mahabay 110.1 10:16 10.16 Yeremiya 31.33 10:38 10.38 Habakuk 2.3-4