9
Tetəvi delga kà masləkaw Zəzagəla
La makəs vok slawda teraŋa la abà kà, mafàh akur à ahəŋ aŋa Zəzagəla la ahəŋ à uwana naka azladza tasləkaw masla. Agà la ahəŋ babay slaka uwana azladza taŋàl, kà masləkaway la aku. Azladza taɗahà gày lukut huɗ səla, mad à gày teraŋa slaka tsi­ka­slaga, la gày uwatà la aku kà fənəs la aku, table la aku, uwana taɓə̀k kaf aŋa Zəzagəla à afik. La gay gamagày aŋa gày uwatà tanəlaŋ ala la bafta kà huɗ gày uwatà kà, slaka tsi­ka­slaga kaykay. Taɓə̀k tatak maɓək ahàf matərsin luwà­lu­wàga à agu. Tafà sahar aŋa makəs vok slawda à agu la abatà. La sahar uwatà la abà, tatak may uwana Zəzagəla aslàlah à ahəŋ la zagəla kà agàh la abà la abatà, sləm aŋha Manu. Azəva aŋa Haruna uwana awu­ra­tə̀t bay kà, agà la sahar uwatà la abà, ŋgaha azlaakur səla uwana Zəzagəla atse­tsèral mapəhay kulo aŋha à adi babay kà agà la abà la abatà. La sahar uwatà la afik kà, maftsa à vok aŋa azla­ma­lika səla la ahəŋ, uwana asa à atà kà mapəhla à azladza, kà Zəzagəla la ahəŋ la abatà, taba­tàhà gogozlàh à sahar uwatà à gəl, kà matsak à slaka uwana à ama takàɗ tatak à Zəzagəla kà aŋa mamats tsakana ala. Ama asa à gi kà mapəh gay uwaga à uda lagonay la dazu­waya aw.
Mok uwana sləray adaɗah vok à ahəŋ gesina kà, azlaməna makaɗ tatak taɗa­hàhà sləray aŋatà la gày te­ra­ŋaga la aku koksi­koksi. Huɗ gày masəla kà, say məŋ madza­haga aŋa azlaməna makaɗ tatak à Zəzagəla, la uwana adàh à agu pəra, kəla mavay kà asik tekula pəra adàha à agu, say la aŋiz la ahàl kà mav à Zəzagəla, kà aŋa gəl aŋha, ŋgaha kà, kà aŋa azladza babay kà mamats tsakana aŋa azladza, uwana ala taɗahàŋ gesina kà, kà uwana atà azladza asik pəra. Masasədok Zəzagəla apə̀hanula, kà tetəvi uwana adala dza à slaka tsi­ka­slaga kaykay kà adapəzl vok dadàŋ aw, uwana huɗ gày matera à lig dadàŋ. Uwaga kà maftsa à vok, uwana apəha­nula uwaga kà, asal magoɗay kà azla­tatak uwana adapaka vok, la uwaga la mas à waŋ aŋa Yesu uwana tavàh, ŋgaha la uwana takaɗ à Zəzagəla kà aslala vok aŋa mag ləv aŋa azladza uwana tanəfa tetəvi uwaga sətaka aw. 10 Ata­pa­tàla kà lakəl aŋa tatak may, ŋgaha lakəl aŋa azla­tatak masay, ŋgaha lakəl aŋa mapalàh tatak may, ŋgaha lakəl aŋa azla­tatak masay, ŋgaha lakəl aŋa mapalàh tatak pəra. Uwaga kà azla­tatak aŋa gudəŋ à vok, uwana tadza à ahəŋ kà aŋa dəŋŋa pəra, tsəràh à uwana Zəzagəla adàɓəɗla azla­tatak gesina à ahəŋ.
11 Lagonay kà, ndzer Kristu kà adasa à waŋ. Masla kà Məŋ Madza­haga uwana asəlla azla­mapis gay à vok à waŋ, la azla­tatak delga uwana mədaɓəzal la ahàl aŋha. Aɗàh sləray aŋha la gày anik la kay, uwana ɗaɗuwa à gay azlagày lukut, uwana taɗa­hàhàŋ uwarà, ŋgaha dzəɓa aŋha səla aw. Uwaga maŋalayga la ahàl aŋa azladza aw, Zəzagəla la uwana aŋàl la gəl aŋha, gày uwaga kà la gudəŋ uwanay la vok babay aw. 12 Ama adàla kà aŋiz aŋa gəl aŋha à gày la ahàl, ŋgaha avà kà asik tekula pəra, la uwaga la uwana aɓə̀lla anu à uda la tsakana gami la abà aŋa tetuwa. 13 Dagay uwarà kà, takàɗal azla­bahu ŋgaha la azla­kokur, tako­tsekwàh aŋiz à azladza, uwana azla­sətaka la huma aŋa Zəzagəla aw. Takàsàh vəlik tatàlàh à gay, ŋgaha masəka akàl akàlga kà tatsàh à azladza aya babay. Kiya uwaga azladza uwana tawìsà mapəhay aŋa Zəzagəla ala kà, tapakàh sətaka la huma aŋa mapəhay aŋa Zəzagəla. 14 Kayyà, baŋa kiya uwanay kà, aŋiz aŋa Kristu aɗuwaŋ gesina, kà uwana aŋiz aŋa Kristu kà ɗaduwà à gay aŋa azla­tatak asik, kà uwana masla aɗahà tsakana aw. Masla kà avà gəl aŋha à Zəzagəla la ndzəɗa aŋa Masasəɗok tsiɗaŋa, kà anu aŋa maɗàh azla­tatak mawi­siga uwana adala anu à mamətsay à abà aw, ama məɗah sləray aŋa Zəzagəla uwana avà à anu sifa adəv à gay aw.
15 Kà uwaga à uwana apakà masla makəsa anu vok slawda la Zəzagəla. Ŋgaha kà azladza uwana Zəzagəla azalà atà kà, tadàɓəza tatak delga uwana Zəzagəla apə̀h à atà à ahəŋ, kà atà tadà­koray aŋa koksi­koksi. Uwaga aɗahàhà vok kiya uwaga kà, kà uwana Kristu amə̀ts, la mamətsay aŋha asùkw azladza à uda la tatak mawi­siga aŋatà uwana la abà taɗa­hàhàŋ la mok uwana atà la tsəh aŋa makəs vok slawda mavi­yaga.
16 Məsəl kà dza azuw gày, kà say dza amətsay dadàŋ, la uwana dza azuw gày aŋha. 17 Baŋa dza la sifa kà, mapəhay uwana apəh kà, mavàh tatak kà godega aŋha la ahəŋ dadàŋ aw, say baŋa adamətsay la uwana pəra. 18 Kità bay, uwana Zəzagəla aɗahà makəs vok slawda mavi­yaga baməraka la mawga kà, say la mats aŋiz à vəɗah. 19 Dagay uwarà Musa apə̀h mapəhay aŋa Zəzagəla à azladza gesina dadàŋ. La lig la ahəŋ atsàh aŋiz aŋa azlavəlik, la azla­bahu ŋgaha aho­hoɗla la iyaw uwana tataɗàh. Aslà­hànì baɓasl à ahàl dats babay, ŋgaha la slewzi aŋa paɗa tuwaŋ mativga kize ako­tsekwàh à wakità aŋa Zəzagəla, ŋgaha à azladza gesina babay. 20 Ŋgaha agòɗ: ‘Uwanay kà aŋiz uwana Zəzagəla akəsla vok slawda la akul. Tsìzllàw à makəs vok slawda uwanay à afik’, agòɗ à akul. 21 Musa ako­tsekwàh aŋiz à gày lukut babay, ŋgaha à azla­tatak gesina uwana aɗàhla sləray à Zəzagəla. 22 La mapəhay aŋa Zəzagəla la abà kà, gay məŋga aŋa azla­tatak kà, tagahàŋ sətaka kà la aŋiz, kokuɗa aŋiz kà, Zəzagəla amàts tsakana à azladza ala aw, say baŋa aŋiz adanəɗ à vəɗah.
Aŋiz aŋa Yesu amàts tsakana aŋa azladza ala
23 Tetəvi uwana Musa atàpla à azladza dagay uwarà kà, agà kà bokuba maftsa vok aŋa azla­tatak dziriga la zagəla pəra. Naka magəhəŋ azla­tatak uwaga gesina tsiɗaŋa, kiya uwaga à uwana mapəhay aŋa Musa apə̀h. Ama baŋa kà aŋa manəfay dziriga kà, asal makəɗal tatak uwana aɗuw aŋiz aŋa azla­tatak, uwaga kà mavày uwana Yesu Kristu akə̀ɗ, avà gəl aŋha. 24 Məsəl kà masla kà ahàd à huɗ gày tsi­ka­slaga uwana à agu, azladza taŋàl la ahàl aw. Uwaga kà maftsa vok aŋa slaka uwana Zəzagəla la abà pəra. Ama ahàd kà à zagəla, à slaka uwana Zəzagəla la ahəŋ, kà masla mawulla anu à tsəh la slaka Zəzagəla. 25 Azlaməŋ madza­haga aŋa azla Yahu­diya tadahàhà à agu à slaka tsi­ka­slaga kaykay gà à agu, kà asik tekula kəla mavay, tadahàhà à gày la aŋiz la ahàl, aŋiz aŋa gəl aŋatà aw. Ama Kristu kà avà kà aŋiz aŋa gəl aŋha, masla kà avà gəl aŋha kà asik tekula, awkà asik dəŋ aw. 26 Agayŋa agay kiya uwanay, awkà naka asa ŋgərpa məŋga dagay uwana gudəŋ à lig madzəka vok. Ama asà ŋgərpa kà asik dəŋ aw. Asà à waŋ kà asik tekula, nekwa la mok makəɗ gəl à ahəŋ pəra. Avà vok aŋha à Zəzagəla kà mazəɓ tsakana à azladza lakəl ala aŋa koksi­koksi. 27 Azladza gesina tamətsay kà asik tekula pəra. La lig la ahəŋ kà, kəla uwa­be­yuwi tada à huma Zəzagəla kà masla maɗàh à atà seriya à gəl. 28 Kristu kà agà kiya uwaga babay, asik tekula pəra, asòkw aŋiz aŋha à vəɗah kà masla aŋa mazəɓ tsakana aŋa azladza aŋuvaw. Adàwula à waŋ kà masəla aya. Ama la kaslà uwatà kà, adàsa à waŋ kà, kà mazəɓ tsakana aŋa azladza aya aw, ama kà maɓəl azladza uwana takud masla.
9:4 9.4 2Musa 30.1-6; 3Musa 17.8-10; 5Musa 10.3-5