8
Yesu kà Məŋ Madzahaga gami
Gay uwana aɗuwà à vok kà aganay: Mədadzəka mapəhay: Məŋ Madza­haga gami uwana adadza madzay la kəslah asik la afik la ahàl kaf aŋa Zəzagəla lakəl la zagəla, uwana akor tatak gesina, masla kà Məŋ Madza­haga la slaka tsi­ka­slaga, uwana la Zəzagəla la abà. Azla­ma­dza­haga taɗa­hàhà sləray aŋatà la gày lukut uwana la aku, ahàl aŋa azladza aɗahàŋ. Ama slaka uwana Yesu aɗàh sləray aŋha kà la zagəla, slaka dziriga uwana Zəzagəla aɗahàŋ.
Azlaməŋ madza­haga gesina kà taɓə̀k atà à ahəŋ, kà atà aŋa mavàh tatak à Zəzagəla, ŋgaha bay kà atà makaɗal tatak. Gay gà la uwaga, Məŋ Madza­haga gami akor tatak kà mavày suwaŋ. Mədzugw, mok uwana agà la ahəŋ la gudəŋ la vok kà, apakà Məŋ Madza­haga aw. Kà uwana azla­ma­dza­haga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla la ahəŋ, uwana takàɗal tatak bokuba uwana mapəhay aŋa Zəzagəla agòɗ à azla Yahu­diya. Azlaməna mav tatak à Zəzagəla uwaga kà taɗa­hàhà sləray aŋatà kà la məŋ gày madəv kuɗa à Zəzagəla la aku. Ama gày uwaga kà maftsa vok aŋa gày dziriga uwana la zagəla la afik. Mok uwana Musa ahàd kà maɗàh gày lukut uwatà kà Zəzagəla agòɗal:
ˈ‘Nərə̀z lela, ŋgaha hàd, kadaŋal bokuba uwana gəpə̀hkala la gudəŋ uwanay la afik.’ˈ
Kətà haɗay, mənəŋàŋ kà sləray aŋa Yesu Kristu aɗuwaŋ sləray aŋa azla­ma­dza­haga anik gesina la kaykay, makəs vok slawda uwana akəs anu vok slawda la Zəzagəla, ŋgaha la azladza kà, aɗuwaŋ makəs vok slawda aŋa uwarà, uwatà bay, kà uwana tatak uwana Zəzagəla apəhàŋ la makəs vok slawda uwanay la abà kà, aɗuwaŋ azla­tatak uwana məɓə̀zal uwarà.
Agayŋa makəs vok slawda te­ra­ŋaga agay delga kà, naka Zəzagəla aɗàh makəs vok slawda anik aya aw. Ama mənəŋaŋ kà aslà aw, kà uwaga Zəzagəla apə̀hla tsakana aŋatà à azladza, ŋgaha agòɗ à atà:
ˈ‘Fàw sləm à abà. Zamana anik adàsa à waŋ à uwana gəɗàh makəs vok slawda mawga la Isərayel, ŋgaha à azladza tsəhay Yahuda.
Dagay mok uwana gəkə̀s ahàl aŋa azla­baba aŋatà madzi­dziga kà masəlla atà à uda la gudəŋ Misəra la abà kà, gəkəs vok slawda la atà.
Ama makəs vok slawda mawga uwana gədà­ɗe­həŋ lagwa, adàgay kà bokuba makəs vok slawda uwatà aya aw.
Tawìsà makəs vok slawda mavi­yaga ala, à uwana gəɗahàŋ.
Gay gà la uwaga à uwana, gəgu­wa­tàla à lig à gay. Gi Sufəl Zəzagəla aŋkul la uwana gəpəhay kiya uwanay.
10 Makəs vok slawda uwana gədà­ɗe­həŋ la azladza Isərayel la zamana uwatà kà aganay:
Gədàfa à atà mapəhay gulo à ahàl,
Gədà­tse­tserah mapəhay gulo à ləv aŋatà à tsəh babay.
Gədàgay Zəzagəla aŋatà,
Ŋgaha tadàgay azladza gulo suwaŋ.
11 Dza la ahəŋ adàda à slaka azla­deda aŋha kà mata­patàla gay gulo matapay aya aw, Kà magoɗ à atà kà:
Sə̀làw Sufəl Zəzagəla aya aw,
Kà uwana dza gesina tadàsəl gi azla­bəziga baməraka azla­ma­golga bay.
12 Vok adàhama à gi kà tsakana aŋatà, gədà­ma­tsatàŋ ala adàgay.
Gədàfa à atà à ləv à abà aya aw.’ˈ
Kiya uwaga Sufəl Zəzagəla agòɗ.
13 Uwana Zəzagəla apə̀h kiya uwanay kà lakəl aŋa makəs vok slawda mawga, uwaga asal magoɗay kà, uwana aɗahàŋ teraŋa kà, apakà maviya tatak. Məsəl haɗay kà, tatak uwana adapaka maviya tatak kà, uwaga kà azlaka dza aya aw, iyaw aŋha adadəv à gay adagay.
8:5 8.5 2Musa 25.40 8:12 8.12 Yeremiya 31.31-34