4
Dagay uwarà, Zəzagəla apə̀h à azladza kà adàv tetəvi à azladza kà madla atà à slaka maduw ləv aŋha uwana apə̀h à ahəŋ kà agə̀ɗ à afik, kiya uwatà kà uwaga kà, məɗàh haŋkəli kà tekula la tataka aŋami aŋa magəɗ à lig, ŋgaha kà masla aŋa mad à abà aw aw. Tapə̀h à anu gay matsi­ɗayga, bokuba uwana uwarà à azla­baba madzi­dziga tatsənàŋ babay. Ama gay matsi­ɗayga, uwaga azlakà atà aw, tadà à slaka maduw ləv uwatà à abà aw, kà uwana takə̀s gay uwatà aw. Uwaga kà anu la uwana mədàda à slaka maduw ləv uwatà à abà, anu uwana məkə̀s gay uwaga. Agòɗ lakəl aŋa azla­uwana takə̀s gay uwaga aw kà:
ˈ‘Gəpàk ləv lakəl aŋatà, gəfàha akur à ahəŋ kà tetuwa tadà­diya à slaka maduw ləv uwatà à abà aw!’ˈ
Zəzagəla adə̀v sləray aŋha à gay dagay uwarà, à mok uwana aɗahà gudəŋ à vok. Kiya uwaga kà, maduw ləv kà aga la ahəŋ ndzer. La azla­slaka anik, la wakità Zəzagəla la abà, tapə̀h lakəl aŋa mahənay məɗəf:
ˈZəzagəla adəvà sləray aŋha à gay la mavakay mukwa. La maməɗəf gà kà, adùw ləv.ˈ
La azla­slaka anik Zəzagəla agòɗ aya babay:
ˈ‘Tetuwa tadà­diya à slaka maduw ləv gulo à abà aw.’ˈ
Azladza uwana tatsənà gay matsi­ɗayga teraŋa bay, tadà à abà aw, kà uwana takə̀s gay uwaga aw. Uwaga kà adzàɗla: Slaka maduw ləv kà aga la ahəŋ, ŋgaha azladza anik tadàda à abà. Gay gà la uwaga, Zəzagəla aɗahà zamana anik uwana anu la abà lakana. Uwaga aɗahà mavay dəŋ la lig la ahəŋ, mok uwana apə̀h azlagay uwanay à David à ahàl kà, azlagay uwana məda­tse­tseray adagay kà:
ˈ‘Lakana baŋa kada­tsənawwaŋ kuda aŋha kà, fàwwal sləm, kadza­dzaŋaw gəl aŋkul ala aw.’ˈ
Agayŋa Josu'e abəzla azla­baba gami à slaka maduw ləv uwaga à abà, ndzer kà, naka Zəzagəla apəhay lakəl aŋa zamana maduw ləv anik aya aw. Uwanay asal magoɗay kà, azladza aŋa Zəzagəla kà, atà la tetəvi la ama aŋa madiya à slaka maduw ləv aŋa Zəzagəla à abà, bokuba uwana aduw ləv mahənay maməɗəf. 10 Dza uwana adiyà à slaka maduw ləv aŋa Zəzagəla à abà kà, masla kà aɗah sləray aya aw, masla kà sləray aŋha adadəv à gay, aduw ləv suwaŋ, bokuba uwana Zəzagəla aduw ləv la sləray aŋha la abà bay. 11 Tsa baŋa kiya uwanay kà, məwaɗ vok à uda, kà anu aŋa madiya à slaka maduw ləv uwatà à abà. Məɗaha haŋkəli kà anu aŋa magəɗ à lig bokuba azla­baba madzi­dziga uwana takweskà Zəzagəla aw.
12 Kà uwana Zəzagəla avà sifa dziriga gà à azladza, aɗàh sləray la ndzəɗa. Gay uwana atsà à waŋ la paŋaw aŋha la awtày kà la ndzəɗa, ŋgaha kiya katsakar uwana azuway gay səla nna. uwana aday tsəràh à aslasl à adi. Masla kà bokuba katsakar uwana anats aslasl ala tsəràh à tsəh zəmaw, uwana asa à dza kà maɗehəŋ. 13 Tatak la ahəŋ ahàɗ vok à Zəzagəla à adi aw. Tatak gesina uwana aɗahàŋ kàda­zlazla lela la huma aŋha. La huma aŋha la uwana mədàsəlla à uda tatak uwana məɗa­hàhàŋ gesina.
Yesu məŋ Madzahaga gami
14 Anu la məŋ Madza­haga, uwaga kà Yesu, Kona aŋa Zəzagəla, uwana adà à zagəla à afik. Kà uwaga kà, məwaɗ vok à uda lakəl aŋa azla­tatak uwana mədiŋal gəl à vok ŋgaha məzahaŋ uwaga la dazu­waya. 15 Məŋ Madza­haga gami kà, vok ahàmal kà maruw vok à ahəŋ gami. Asà ŋgərpa tsəhay anik anik gesina bokuba aŋami, tapapàt masla, ama atə̀ɗ à tsakana à abà aw. 16 Kà uwaga kà: Sàw à waŋ à slaka Zəzagəla uwana avàhàh vok mahamay aŋha à azladza. Məzà vok à slaka aŋha la ləv tekula, kà anu aŋa maɓəzal vok mahamay, ŋgaha kà masla mav à anu dziriga aŋha uwana adàzlaka anu la mok aŋa ŋgərpa!
4:3 4.3 Mahabay 95.11 4:4 4.4 1Musa 2.2 4:7 4.7 Mahabay 95.7-11