5
Kəla məŋ madza­haga gesina kà, Zəzagəla atsa­tsa­ma­hani la tataka azladza la abà. Masla afà à ahəŋ kà masla aŋa maɗàh sləray aŋa Zəzagəla kà aŋa gəl aŋha, ŋgaha kà masla aŋa mavàl tatak kà aŋa mazəɓatàla tsakana lakəl ala. Azladza uwana tasəl tetəvi delga aw, ŋgaha la azla­uwana tawul tetəvi la tsəh ala kà, məŋ madza­haga kà asəl kakay à maɗàh delga la atà mi, kà uwana masla babay kà guɓguɓ, bokuba atà. Kà made­golay uwaga kà, say atsa aŋiz à vəɗah kà aŋa tsakana aŋa azladza anik pəra aw, ama kà aŋa gəl aŋha babay. Dza azə̀ɓ vok la gəl aŋha kà magay məŋ madza­haga aw, say Zəzagəla la uwana azà­lalla bokuba uwana uwarà azalà Haruna.
Kiya uwanay la Kristu babay. Masla azə̀ɓ gəl aŋha la gəl aŋha kà magay məŋ madza­haga aw. Zəzagəla la uwana azalàl, agòɗal:
ˈ‘Kak bəzi gulo, dagay lakana azladza tadasəl kà ndzer.’ˈ
La azla­slaka anik anik aya, la wakità Zəzagəla la abà tagòɗ kà:
ˈKak kadàgay Məŋ Madza­haga aŋa tetuwa bokuba aŋa Melki­sa­daka.ˈ
Mok uwana Yesu aləg la gudəŋ la vok kà, masla kà asəl, kà Zəzagəla la maslay kà mawulla à uda la mamətsay, adə̀val kuɗa la iyaw tugwi, ŋgaha azà kuda à zagəla. Zəzagəla atsənàŋ, ŋgaha awùlla à uda la mamətsay kà akə̀s gay aŋha. Ama ku bà masla bəzi aŋa Zəzagəla kà, atàpla kà makəs gay à Zəzagəla ala la ahàl, la mas ŋgərpa. Mok uwana adaɗah sləray aŋha kà, apakà masla maɓəl azladza, uwana takə̀s gay aŋha, ŋgaha aɓə̀l atà kà aŋa tetuwa. 10 Zəzagəla afà masla à ahəŋ Məŋ Madza­haga bokuba Melki­sa­daka.
Ɗahàw haŋkəli
kà akul aŋa masak tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh ala aw
11 Anu la gay lakəl aŋuvaw, kà mapəh à akul lakəl Melki­sa­daka. Ama zla­zlaɗa kà mapəh à akul, kà uwana sləm aga la akul lakəl aw. 12 Akul lagwa kà, kaslàwwalla vok aŋa magay azlaməna matapla azladza anik, kà uwana kada­ta­pawla azla­tatak dagay uwarà, ama kay kà, kasəlaw azla­tatak uwaga lela dadàŋ aw kà, akəs vok kà azladza anik tatsawaŋ aŋa mata­pa­kulla aya azla­tatak uwana katà­pàwla dagay la madzəka lakəl aŋa gay Zəzagəla. Kasəlaw mazuw tatak may dzaŋ­d­zaŋga dadàŋ aw, akul kalkal la azlabəza vərna uwana tasa awà dadàŋ. 13 Ama kəla kà, dza uwana asa awà kà, masla kà bà bəzi vərna, asəl mavàh delga ala la mawi­siga dadàŋ aw. 14 Tatak may dzaŋ­d­zaŋga kà aŋa azla­magol dza tasəl madzugway adagay, atà kà tatapla mavàh tatak delga ala la mawi­siga.
5:5 5.5 Mahabay 2.7 5:6 5.6 Mahabay 110.4