6
Tsa kiya uwanay zlà kà, məhàd à huma à gay, mətapla tatak uwana aŋa azla­magol dza, məɗuwa tatak te­ra­ŋaga, uwana mətapla lakəl aŋa Kristu, mədà à huma à gay la tatak məŋga, bokuba dza uwana adadzəka matatukw gày, mətatukw aya aw, ama məŋal à zagəla la madla à huma à gay. Mapàh gay la ləv ala, maɗàh azla­tatak mawi­siga uwana adala dza à mamətsay à abà aya, la madiŋ gəl à Zəzagəla à vok aya, mədàpa à akul aya aw. Məslala vok mata­pa­kulla matapla akul teraŋa aya aw. Uwaga la uwana batem dziriga, kakay à mapəs gay à dza à vok la maɓək atà à ahàl à gəl la sləm aŋa Zəzagəla mi? Ŋgaha Zəzagəla adà­wulla azladza à uda la mamətsay mi, ŋgaha kakay adàɗaha atà seriya à gəl, la kaslà makəɗ gəl à ahəŋ mi? Məsak azla­tatak uwaga gesina, məhad à huma à gay la mazlak anu aŋa Zəzagəla ŋgaha mədà­ɗe­həŋ kiya uwanay.
La dziriga ma, kakay akəs vok à azladza uwana tasòkw à tetəvi mawi­siga à ama mi? Kay kà, tadzà à ahəŋ la uɗaka aŋa Zəzagəla la abà. Tatàp mavày aŋa Zəzagəla, ŋgaha taɓə̀zal Masasəɗok Zəzagəla tekeɗik. Atà tatapə̀ŋ kà gay Zəzagəla kà delga, tatàp maslay aŋha uwana adàgay la zamana uwana la abà adàsa à waŋ. Ŋgaha tawùl à lig, tetəvi la ahəŋ kà mawulla atà à waŋ aŋa mapəh gay la ləv ala aw, kà uwana azladza uwanay tata­tàsl Kona aŋa Zəzagəla, à ahàf à adi kà masəla tatsə̀kal mago­ɗahay à gəl la dazu­waya.
Dzùgwàw lakəl aŋa kutso, baŋa iyaw asuw à guf à abà kà, tatak may atsa à uda, ŋgaha azlaka azlaməna mapəsay, uwaga asal magoɗay kà Zəzagəla apis gay à guf uwatà à vok. Te­ke­ɗika la guf la abà kà, atàk la kəsaf mawi­siga atsa à uda la abà, kutso kà tatak deyday. Zwek la huma la gay kà Zəzagəla adà­tsafla adàgay mabaɓəh gay gà aŋa tetuwa.
Akul, uwana akul azlaməna gay ləv gulo kà, amiyaka məpəh kiya uwanay kà, məsəl akul, məsəl kà kanəfaw tetəvi delga gà, ŋgaha kà Zəzagəla adaɓəl akul. 10 Masla kà dziriga, haɗay gà, kà sləray aŋkul uwana kaɗa­hawwaŋ kà avikaŋ aw, bokuba magoɗay, uwana kazla­kahaw azla­deda aŋkul məna gay Zəzagəla, ŋgaha zlàkàw atà kiya uwaga aya, ŋgaha uwaga apəhla ala kà: Kawoyaw Zəzagəla. 11 Uwana mətuwal à tsəh kaykay kà, kawaɗaw vok à uda, kà kadaw à huma à gay kà akul aŋa maɓəzal tatak uwana kaɗu­wawwal yewdi. 12 Asa à anu kà kagaw azlaməna may vok aw, kiya uwaga kà: Gàw kà bokuba azla­uwana tadiŋ gəl à Zəzagəla à vok, tafa manewəŋ aŋatà kà à Zəzagəla à afik. Atà la uwana tadàɓəzal tatak uwana Zəzagəla apə̀h à ahəŋ.
Uwana Zəzagəla apəh à ahəŋ kà, agəɗiŋ à afik
13 Kasəlaw kà, dagay uwarà kà Zəzagəla apə̀h à Abəraham à ahəŋ. Mok uwana apə̀h uwaga kà, afahà akur à ahəŋ la dziriga. Dza la ahəŋ aɗuwaŋ Zəzagəla aw. Kà Zəzagəla aŋa mazuwal mawaɗay aw, kiya uwaga afahà akur à ahəŋ kà la gəl aŋha. 14 Agòɗ:
ˈ‘Ndzer, gəpìs à ka gay à vok, gədàvà à ka mayyi à tsəh ala uwana dza atugway aw.’ˈ
15 Abəraham awaɗà ləv ala la tsetsi dadàŋ aŋa Zəzagəla, ŋgaha la mabasiŋ. Kiya uwaga akudà azla­tatak uwana Zəzagəla apə̀hal à ahəŋ. 16 Baŋa azladza tazùw mawaɗay kà la sləm aŋa dza məŋga uwana aɗuwa atà. Mawaɗay kà uwana adəv à gay la tataka azladza la abà. 17 Gay gà la uwaga à uwana, Zəzagəla azùwal mawaɗay. Asàl kà azladza uwana apə̀h à atà gay à ahəŋ kà, tatsən tatak uwana apə̀h à ahəŋ kà madagəɗiŋ à afik. Gay gà la uwaga apə̀hal à ahəŋ dadàŋ à tatak uwana adavàl, la lig la ahəŋ azùwal mawaɗay.
18 Kiya uwaga azla­tatak səla la ahəŋ uwana dza aslàla vok maɓəɗla aw, uwana Zəzagəla apə̀h à ahəŋ, ŋgaha la uwana afàhàh akur à ahəŋ lakəl aŋha kà, aɗàh fida aw, uwana məyahay la slaka Zəzagəla, kà anu aŋa maɓəzal slaka, kà anu aŋa mahaɗ vok à ahəŋ, uwaga adzərə̀ɗ anu à uda kaykay, kà anu aŋa maf manewəŋ gami kà à tatak uwana à tsəh Zəzagəla afà à anu à huma à gay. 19 Tatak uwana məfa manewəŋ gami à afik kà, Zəzagəla akə̀s anu dzəkka, kà anu aŋa madz à ahəŋ titi la huma Zəzagəla, bokuba kəslah iyaw uwana tawaɗəŋ à ahəŋ lela la iyaw la abà la gay dərəv. Gay gà la uwaga à uwana, bafta uwana atsàk à slaka tsi­ka­slaga, ama afəta­malla ala la huma gami, kà anu aŋa mad à gày à huɗ gà, à slaka uwana Zəzagəla la ahəŋ. 20 Yesu kà adagay la abatà la huma gami, masla la uwana aɓə̀ɗ à huma kà anu, kà uwana masla apàk Məŋ Madza­haga məŋga gà, bokuba Melki­sa­daka adagay məŋ madza­haga aŋa koksi­koksi.
6:14 6.14 1Musa 22.16-17