MASƏLA AŊA WAKITÀ UWANA
YUHANA ATSETSÈR
Deuxième Lettre de Jean
1
Ayyi
Gi masiga, gətsetser à kak iyà aŋa azlabəza, uwana Zəzagəla akə̀sànì, ŋgaha à azlabəza aŋha, uwana gəwoya atà kaykay. Gi kokuɗa gəl gulo pəra à uwana gəwoya akul aw, ama la azlau­wana tasəl dziriga gesina babay. Məwoya akul kà, kà uwana dziriga la ahəŋ la anu la abà, ŋgaha adagay la anu la tsəràh à awtày.
Zəzagəla Baba la Yesu Kristu, Kona aŋha, uwana mədahama gay à vok la dziriga, ŋgaha la masal, tavà à anu vok mahamay la dzəɓa aŋha səla aw, uwana ama­tsà­nuŋla tsakana, ŋgaha la mav à anu lapiya la ləv la tsəh. Kà akul aŋa maɓəzal tatak makər uwaga la dziriga la abà, ŋgaha la masal aŋha la abà bay.
Dziriga ŋgaha masal
Gərab məŋga, kà maga­gamay la azlabəza aŋak anik, ŋgaha la manəŋ atà uwana tadza à ahəŋ la dziriga la abà, ndzer, atà tadza à ahəŋ bokuba uwana: ‘Dzàw à ahəŋ’, Zəzagəla Baba gami agòɗ. Lagonay kà: Gənav à ka, kak iyà aŋa azlabəza uwana Sufəl akə̀sànì kà, məwoya à vok kà anu à anu, mapəhay uwana gətsetser à kak kà mapəhay mawga aw, ama mapəhay aŋa Zəzagəla, uwana məkəs dagay la madzəka. Maɗàh uwana Zəzagəla apəh kà uwaga masal. Aganay uwana: ‘Ɗa­hàwwàŋ’, Zəzagəla agòɗ dagay madzəka, kà akul aŋa manəf tetəvi aŋha, ŋgaha kà kadzaw à ahəŋ la masal la abà.
Aŋuvaw azlaməna fida tasà à waŋ à gudəŋ à vok, taslə̀h gəl à gudəŋ à abà gesina. Takə̀s kà Yesu Kristu masla adapaka dza ndzer aw. Dza uwana apəhay kiya uwanay kà: masla fida, masla kà, masla məzam aŋa Kristu. Ɗahàw haŋkəli, tsìzllàw à ahəŋ lela kà gəl aŋkul, kà akul aŋa maz masik aŋkul ala aw, uwaga kà mayyay aŋa sləray aŋkul uwana kaɗa­hàwwàŋ, kà akul aŋa maɓəz masik aŋkul mahənlaga, pawasla.
Kəla dza uwana aɗah uwana Kristu apə̀ha­kulla aw, ama azalà azla­tatak anik anik à gəl aya, dza uwaga kà, maham gay à vok gà la Zəzagəla aw. Ama dza uwana anəfa tatak uwana Kristu apəhla, masla la maham gay à vok la Baba, ŋgaha la Kona babay. 10 Kəla dza uwana atsà à waŋ à slaka aŋkul, ama ata­pa­kulla kiya uwanay aw, ‘Ayyà’, kago­ɗawwal kà madz à ahəŋ aw. Təfà, kago­ɗawwal kà mapisla gay à vok la mapis gay à vok aŋa Zəzagəla aw. Baməraka ‘Ayyi’ bay kà, kago­ɗawwal, la ‘Ayyi’ aŋa maham gay à vok la azla­deda aw, 11 kà uwana dza uwana ‘Ayyi’, agoɗay à tsəhay dza uwaga, apìsla gay à vok kà, tahamà gay à vok la slaka gà la sləray mawi­siga uwaga la abà, uwana dza uwanay aɗahàŋ.
Ayyi makəɗ gəl à ahəŋ
12 Gay aga la gi lakəl aŋuvaw, nəma kà mapəh à akul. Ama asa à gi gətsetser à akul matse­tseray aya aw, gədàda à awtày à slaka aŋkul la gəl gulo, ŋgaha gədàpəh à akul kà ləv gami aŋa mahənla la marabay.
13 Azlabəza aŋa deda aŋak misga taɗaha ka: ‘Ayyi’, atà uwana Zəzagəla atsa­tsà­mànì atà babay.