MAMAKƏR AŊA WAKITÀ UWANA
YUHANA ATSETSÈR
Troisième Lettre de Jean
1
Ayyi
Gi masiga, gətsetser à kak Gayyus. Kak slawda gulo, uwana gəwoya kak kaykay.
Slawda gay ləv gulo, asa à gi kà dèwdèw tatak ada à vok lela la slaka aŋak. Ŋgaha kà kak aŋa magay wurwur, ŋgaha madiŋal gəl à vok aŋak maŋa­zila koksi­koksi. Mok uwana azla­deda tasà à waŋ à slaka gulo kà, tapə̀h à gi dziriga aŋak gesina, bokuba magoɗay, kà kanə̀fàh dziriga la lela kà made­golay uwaga à uwana, ləv gulo aràb kaykay. Mok uwana gətsənàŋ kà azlabəza gulo kà taday la dziriga la abà kà, ləv gulo aràb. Tatak anik la ahəŋ azigən marabay gulo kiya uwaga aw.
Gayyus kà dziriga
Slawda gulo, gəwoya ka kà kaykay, kaɗah sləray lela gesina kà aŋa azla­deda gami, amiyaka kà aŋa azlaməlok gà bay. La dazu­waya, azladza uwaga tapə̀h la huma à azlaməna madiŋal gəl à vok à mawoy atà aŋak. Lagonay: Kamkam zlakà atà kà mad à huma à gay, kà tsəhay mau­gu­zahay aŋatà, uwaga aŋa magay makəs vok gà à Zəzagəla. Azladza uwaga taday zlà, asa à atà mapəhla Sufəl Yesu Kristu ala. Ama asà à atà mazlak atà aŋa azladza uwana tasəl Zəzagəla aw aw. Uwaga kà sləray gami, anu azlaməna gay Zəzagəla, say məkəs mazlak à tsəhay azladza uwaga gesina, kà maɗàh sləray la slaka gà, kà maz gay dziriga la slaka gà.
Diyotəref atà la Demetəriyus
Gətsetser bəzi wakità à azlaməna madiŋal gəl à vok, ama Diyo­təref atsə̀ɓ sləm à mapəhay gulo aw, asal magay sufəl lakəl aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok uwaga. 10 Gay gà la uwaga, gədàpəhay la paraka azla­tatak mawi­siga gesina uwana aɗahàŋ à azla­deda gami à vok, à mok uwana gədàgay la tataka aŋkul la abà. Masla apə̀h à anu azlagay maksa­fər à vok, azla­fida gesina uwana apəhay lakəl gami. Ama bà uwaga pəra aw. Kaykay aya kà, akə̀s azla­deda gami uwana tadà à awtày aw, ŋgaha aɗàɗ gay à azladza à ahəŋ, kà makas atà aya, la tataka azlaməna gay Zəzagəla la abà, ŋgaha akàs atà à uda la gày Zəzagəla la abà.
11 Slawda gulo, gəwoya ka kaykay, kamkam, kanəfa tetəvi uwaga aw, ama ɗahàŋ kà uwana delga, akəsa vok pəra. Dza uwana aɗah uwana delga kà, masla kà dza aŋa Zəzagəla. Ama dza uwana aɗah azla­tatak mawi­siga kà, adanəŋ Zəzagəla ɗiki­ɗiki aw.
12 Azla­deda gesina tapəhay lakəl aŋa sləray delga aŋa De­metərius, ŋgaha uwana tapəhay kà dziriga. Anu babay kà, məpəhay kà lakəl aŋa azla­tatak delga babay. Kak, Gayyus, kasəl uwana məpəhay kà uwaga dziriga gesina pəra.
Ayyi makəɗ gəl à ahəŋ
13 Gay aga la gi lakəl aŋuvaw, kà aŋa mapəh à ka, ama asa à gi aŋa matsetser à ka matse­tseray aw. 14 Nekwa gədà à awtày kà maɓaɗma la slaka gà lakəl aŋha, kà anu aŋa mapəh vok à adi la yewdi la yewdi. 15 Zəzagəla avà à ka lapiya. Azla­slawda aŋak uwana la abanay kà: ‘Ayyi’, tagoɗ à ka babay. ‘Ayyi’, gòɗ à azla­slawda la tekula tekula gesina.