WAKITÀ UWANA YAKUBA ATSETSÈR
Lettre de Jacques
1
Ayyi
Gi Yakuba, uwana gi mayà aŋa Zəzagəla, la Sufəl Yesu Kristu, la uwana gətsetser wakità uwanay la ahàl gulo: “Ayyi”, gəgoɗ à akul, akul azladza tsəhay aŋa Zəzagəla uwana kasləhaw gəl à ahəŋ gesina.
Zəzagəla atapla matsihila aŋha à azladza
uwana tafa gəl à masla à afik
Azlabəza gay ləv gulo, baŋa azla­ma­guray anik anik taɓəza à akul kà, rabàw kaykay. Kà uwana kasəlaw lela, kà baŋa tagur madiŋal gəl à vok aŋkul, ŋgaha atsizlla à afik lela kà, madiŋal gəl à vok aŋkul adàvà mabasiŋ. Tsìzllàw à ahəŋ lela kà mabasiŋ aŋkul aŋa mapəhla vok ala tsəràh à makəɗ gəl à ahəŋ, kà akul aŋa mapak sətaka aŋa tetuwa, ŋgaha ləv aŋkul aŋa magay kokuɗa mawi­siga. Baŋa dza uwana matsi­hila aŋha la ahəŋ aw kà, anava à Zəzagəla uwana avà­hahay la ləv tekula, uwala akwesla à dza aw. Ndzer kà, av matsi­hila à dza, uwana anaval kokuɗa masləhal à vok. Ama baŋa dza anava tatak anik la slaka Zəzagəla kà adiŋal gəl à vok ndzer, kà Zəzagəla avàl, kokuɗa maɓək gəl à ahəŋ səla. Kà uwana dza uwana aɓək gəl à ahəŋ səla kà, bokuba magaŋ­tsay aŋa iyaw, uwana afaɗ aɓəla­kəŋ la dərəv la afik. Kà aŋa tsəhay dza uwaga adzugw kà: “Gedàɓeza tatak la slaka Zəzagəla”, agoɗ aw. Kà à uwana aɓə̀k gəl à ahəŋ səla, anəfa tetəvi aŋha.
Gay lakəl aŋa ləmana la kuɗa
Dza kuɗa gà uwana anəfa Yesu Kristu, uwana tafa à matugway à abà aw kà arab, kà uwana Zəzagəla atugw à makoray aŋha à abà. 10 Ama dza uwana galepi gà, aga la matugway uwana la abà, masla bay kà arab kà uwana. Zəzagəla apəhla ala kà lemana aŋha kà uwana asafay aw. Ŋgaha amətsay la vərdi anik, bokuba azla­ma­wu­ra­tatay uwana tanisay. 11 Afats avəɗay la ndzəɗa, ŋgaha agul azlakəsaf ala. Azla­ma­wu­ra­tatay tanisla, mahəɗay aŋatà adəv à gay. Dza galepi gà adàmətsay bokuba azladza anik gesina la sləray aŋha la abà bay suwaŋ.
Gay lakəl aŋa azlamatərəɓay
12 Marabay agay la dza uwana abasa azla­ma­guray uwaga lela gesina, adàɓəza sifa adəv à gay aw, uwana Zəzagəla apəh à ahəŋ kà aŋa azla­uwana tawoya masla. 13 Dza atəɗ à mapa­patay à abà kà, adzug kà: “Zəzagəla la uwana apapat gi”, agoɗ aw, kà uwana dza aslala vok mavavar Zəzagəla kà maɗàh mawi­siga aw, ŋgaha bay Zəzagəla apapat dza bay aya aw. 14 Madzugway mawi­siga uwana la ləv aŋa dza la tsəh, la uwana aɗək dza à maɗàh mawi­siga à abà. 15 Azla­tatak mawi­siga uwana adzugway la ləv aŋha la tsəh kà, la huma la gay ŋuv kà, aɗehəŋ la dazu­waya. Mok uwana tsakana uwaga ada­ŋa­zila kà ayyì mamətsay.
16 Azlabəza gay ləv gulo, dza avavar akul aw. 17 Azla­tatak dziriga gà kà, tatsa à ahəŋ la slaka Zəzagəla Baba gami, uwana aɗahà uwaga gesina la zagəla la afik. Azla­tatak dzəɓa aŋha səla aw gà kà, uwaga tatsa à ahəŋ la slaka Zəzagəla Baba, uwana aɗahà afats, təla la azlatse­tsiliŋ. Maɓəɗla vok la ahəŋ aw. Aday bokuba afats uwana aday kà maɓəɗla vəɗ à waŋ la afats aw. 18 Avà anu sifa kà la gay aŋha dziriga gà. Gesina aɗaha uwaga la mawoyəŋ aŋha, kà anu aŋa magay azla­te­raŋa la azla­tatak uwana la abà aɗa­hàhàŋ.
Məkəs gay aŋa Zəzagəla lela
19 Azlabəza gay ləv gulo, dzùgwàw à uwanay. Kəla kà, kəla uwa­be­yuwi aŋkul afa sləm à gay aŋa azladza anik, uwana tapəhay kà, tapəh katskats la zlaw­z­lazlaw aw, tagàh azlaməna mapak ləv katskats babay aw. 20 Kà uwana dza masla ləv gà kà, aslala vok aŋa maɗàh tatak uwana akəs à Zəzagəla à gəl aw. 21 Tsəhay gà uwaga kà, sàw à uda la abà, kaɗahaw tsakana aya aw, məsləkaw Zəzagəla ŋgaha məfa sləm à gay uwana afa à ləv gami à tsəh. Gay uwaga kà la ndzəɗa, kà mabiy akul à tsakana aŋkul la gay ala. 22 Say kaɗahaw tatak uwana wakità Zəzagəla apəhakulla, awkà katsəɓawwal sləm pəra aw, kà uwana baŋa katsəɓawwal sləm pəra la kokuɗa maɗehəŋ kà, kava­varaw gəl aŋkul. 23 Baŋa dza atsəɓ sləm à gay uwaga pəra, ŋgaha masla aɗaha uwaga aw, kà masla kà adà­pakay kalkal la dza uwana anəŋà huɗ à adi aŋha la kutərum la abà, ŋgaha anərəz vok aŋha. 24 La lig manərəz huɗ à adi aŋha la ahəŋ, adiy aŋha, ŋgaha katskats madz à ahəŋ aŋa huɗ à adi aŋha avikaŋ. 25 Ama kà aŋa dza uwana anərəz azla­mapəhay aŋa Zəzagəla, uwana tavà à anu makor gəl kà, ŋgaha anəfa tetəvi aŋa mapəhay uwaga lela, Zəzagəla adà­pisla gay à vok kà sləray uwaga. Dza uwana atsəɓ sləm à azla­mapəhay uwaga ŋgaha avikaŋ aw kà, akəs gay aŋha lela. Kità kà, Zəzagəla apisla gay à vok la sləray uwana la abà, aɗehəŋ gesina.
26 Baŋa dza adzugw kà masla kà masla manəf Zəzagəla, ama baŋa asləh vok alàh aŋha aw, ŋgaha baŋa azlagay mawi­siga pəra, tatsa à waŋ la paŋaw aŋha la awtày, kiya uwaga kà, avavar gəl aŋha, manəf Zəzagəla aŋha kà deyday pəra, gay aŋha kà kalkal la maɗəɗay afaɗ. 27 Manəfay delga uwana akəs à Zəzagəla Baba gami à gəl kà, maf sləm à azlabəza matawaŋ, ŋgaha la azlamis kuɗa, uwana tasa ŋgərpa. Ŋgaha dza la gəl aŋha asləh vok à vok aŋha babay, kà tatak mawi­siga aŋa gudəŋ à vok uwanay aŋa mava­varay, ŋgaha maɗa­halla mawi­siga à vok aw.
1:11 1.11 Yesayya 40.6-7