2
Azladza gesina kà kalkal la huma Zəzagəla
Azla­deda gulo tsa kadi­ŋawwal gəl à Sufəl gami Yesu Kristu à vok, kà uwana masla kà məŋga, aɗuwa azla­tatak gesina la mazləɓay kà. Kità kà akul kà, kaya­ha­wani dza mayahay aw! Zlahaw azladza səla tatsawaŋ à maham à gay à vok aŋkul à abà. Tekula aŋatà atsokw à lukut delga gà à abà, la azla­dzeɗa aŋa luwà­luwà la ahàl aya. Dza anik uwanay kà kuɗa gà, azla­ma­ka­tse­katse pəra adadaw à vok. La abatà: ‘Ayyi’, kagoɗaw kà à masla madaw à lukut delga gà à vok, kago­ɗawwal: “Sà aŋak à abanay, dzà aŋak à madzay la kursi la afik!” Ama masla kuɗa kà: “Tsìzlla à abà gà”, baŋaw kago­ɗawwal, “Tsehùr à makəla asik gami la abanay.” Baŋa kaɗa­hawwaŋ kiya uwanay kà, kayà­hà­wànì dza mayahay aw takay? Kay kazìnàw vok à dza anik uwanay ala, azla­tatak uwana kadzugwaw kà mawi­siga. Azlaməna gay ləv gulo, fàwal sləm lela, kasəlaw kà Zəzagəla atsa­tsà­mànì azlaməna kuɗa aŋa gudəŋ à vok uwanay, kà atà aŋa madiŋ gəl à Yesu à vok aw, takay? Ŋgaha kà atà aŋa maɓəzal ləmana dziriga gà. Atsa­tsà­mànì atà, kà atà aŋa maɓəzal makoray, uwana apə̀h à ahəŋ kà mavày azla­uwana tawoya masla. Ama akul ma, kà mana à uwana kazìnàw vok à azlaməna kuɗa ala ma? Azla­go­robu la uwana tasàhàh tatərə̀ɓàh akul aw takay? Ŋgaha atà la uwana tabayàh akul à huma seriya aw, uwà? Atà la uwana tatsàɗ gay à sləm aŋa Yesu Kristu uwana à tsəh, Zəzagəla avà à akul aw takay?
Makəs mapəhay aŋa makoray uwana aɗuwa azlaanik dèwdèw, uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà kà, kà delga. Mapəhay uwanay agoɗ:
ˈWòyà masla magay aŋak kalkal bokuba uwana kawoya gəl aŋak.ˈ
Aŋa kiya uwaga kà, delga kaɗa­hawwaŋ. Ama baŋa kayà­hà­wànì dza kà mayahay kà, kaɗa­hàwwàŋ kà mawi­siga, mapəhay adà­sliŋiɗ akul, kà uwana kapəsewaw masla. 10 Amiyaka baŋa dza akəs mapəhay aŋa Zəzagəla gesina, ama apəsew kà tekula aŋatà pəra, dza uwaga kà adàpəseway kà gesina aŋha la huma aŋa Zəzagəla. 11 Kà uwana masla uwana agòɗ: “Kada à gəl gaw aw”, agòɗ aya babay: “Kakəɗ dza aw.” Baməraka kada à gəl gaw aw, kakəɗ dza, kà bà kakweska mapəhay aŋa Zəzagəla. 12 Kà uwaga gəgoɗ à akul, la azla­tatak uwana la abà kapəhaw gesina, ŋgaha la azla­tatak uwana la abà kaɗa­hawwaŋ gesina bay: Sə̀làw kà: Zəzagəla adà­ha­kullaŋ seriya à gəl. Adà­guray à baŋa kakəsaw mapəhay uwana avà à anu makor gəl. 13 Baŋa dza la vok mahamay kà azladza anik aw, la mok seriya kà, vok adàhama à Zəzagəla kà masla babay suwaŋ aw. Ama baŋa vok ahama à ka, kà azladza anik, Zəzagəla adàdukw à ka seriya à gəl suwaŋ aw.
Dza uwana avà ləv aŋha à Yesu kà, aɗahaha sləray babay
14 Azla­deda, baŋa dza apəhay la gay kà: “Gədiŋ gəl à Zəzagəla à vok”, agoɗay, uwala aɗah uwana: ‘Ɗahàwwàŋ’, Zəzagəla agòɗ aw kà, gay aŋha kà akəs vok aw. Madiŋal gəl à vok tsəhay gà uwaga kà aɓələŋ aw, dabaray la ahəŋ aw. 15 Zlahaw masla gay Zəzagəla la ahəŋ, uwana anəkuɗa aŋa lukut ŋgaha anəkuɗa aŋa tatak may babay. 16 Baŋa dza la ahəŋ la tataka aŋkul la abà agoɗ atà: “Zəzagəla apis à akul gay à vok. Anasl akəɗ akul aw, may azakul aw”, uwala avà à atà tatak, uwana tanəkuɗa aŋatà aw, gay aŋha ma akəs à atà vok takay? Awaŋ. 17 Madiŋ gəl à Zəzagəla à vok kà kalkal la uwaga babay suwaŋ. Baŋa dza agoɗ kà: Gədadiŋ gəl à Zəzagəla à vok, ama uwala aɗàhàh uwana Zəzagəla anavay aw, kiya uwaga kà, madiŋal gəl à vok aŋha kà mamətsay gà. 18 Zlahaw baŋa dza agoɗay kà: Gədiŋ gəl à Zəzagəla à vok, dza anik agoɗay aya kà: Gəɗahàh sləray delga delga gà. Tatak uwana gədàpəh à ka kà kiya uwanay: “Pə̀hgəla tsəhay mav ləv aŋak à Zəzagəla, ŋgaha sləray delga gà aŋak uwana kaɗa­hàhàŋ tsi!” Ŋgaha gədàpəhkala azladal sləray gulo, kà kak aŋa manəŋəŋ kà, gəvà ləv gulo à Zəzagəla kà, uwana sləray uwaga apəhla ala kà, gəvà ləv gulo à Zəzagəla. 19 Kasəl kà Zəzagəla kà tekula pəra. Delga. Amiyaka azla­ma­zlazlay babay kà tasəl masla babay, ŋgaha guba akəs atà kà uwaga. 20 Gəl aŋak kà dzaŋ­dzaŋ, tsə̀ɓ gi sləm: Gəpəh à ka, baŋa kadiŋ gəl à Zəzagəla à vok, ŋgaha kaɗahàh sləray delga gà aw kà, uwaga kà tatak uwana akəs vok aw, deyday pəra. 21 Baba gami madzi­dziga Abəraham agà dziriga la huma Zəzagəla. Agà dziriga kà la azla­tatak uwana aɗahàŋ, uwana akə̀s bəzi aŋha Isak kà makəɗay à Zəzagəla aw uwà? 22 Lagonay kasəl kà Abəraham adìŋ gəl à Zəzagəla à vok, ŋgaha aɗahà azlasləray delga gà babay. La maɗehəŋ kiya uwanay avà ləv aŋha à Zəzagəla aŋa tetuwa. 23 Tatak uwaga kà adàbəza à waŋ bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈAbəraham afa madzugway aŋha à Zəzagəla à afik, kà uwaga à uwana Zəzagəla apakàŋ ala dziriga la huma aŋha.ˈ
Abəraham apakà slawda aŋha. 24 Iyay zlà, kanəŋàŋ aw ay? Dza aga la dziriga la huma Zəzagəla kà made­golay sləray aŋha uwana aɗahàŋ babay, awkà la madiŋal gəl à vok pəra babay aw.
25 Dzùgwàw lakəl aŋa Rahab, masla mazaɓ zil gà babay tsi, agà kiya uwaga babay. Mok uwana azlaməna matsəɓ sləm aŋa azla Isərayel tahàd à slaka aŋha kà, azlakà à atà, apə̀hatàla tetəvi anik kà atà manəfay. Kà uwana aɗahàŋ kiya uwanay la uwana, Zəzagəla agàŋ dziriga la huma aŋha. 26 Baŋa sifa la dza la vok aya aw kà, dza uwaga kà adàmətsay. Madiŋ gəl à Zəzagəla à vok babay kà kiya uwaga. Baŋa sləray delga la tsəh aw, kà uwaga kà tatak uwana akəs vok aw, deyday pəra.
2:8 2.8 3Musa 19.18 2:11 2.11 2Musa 20.13-14; 5Musa 5.17-18 2:21 2.21 1Musa 22.1-14 2:23 2.23 1Musa 15.6; Yesayya 41.8 2:25 2.25 Josu'e 2.1-21