3
Nə̀ŋàwla alàh aŋkul lela!
Azla­deda gulo. Məsəl kà azla­uwana tatapla azla­deda anik tadàɓəza seriya ɗaɗuwa aŋa azladza anik. Gay gà la uwaga kà, kawoyaw mapa­kahay azlaməna matapla azladza məŋga aw. Anu məɗahàh mawi­siga aŋuvaw. Baŋa dza aɗàh mawi­siga la maɓaɗma la abà aw kà, masla kà dza dziriga, masla kà asləha vok à vok aŋha lela. Dzùgwàw lakəl aŋa pəlis tsi, uwana məfàhàh zagoma à pəlis à gay kà, kà masla aŋa makəs gay gami, ŋgaha kà manəf tetəvi uwana asa à anu. Dzùgwàw babay lakəl aŋa məŋ kəslah iyaw. Keslah iyaw uwaga kà məŋga gà, ama bəzi tatak ŋuvga la ahəŋ à uwana adala, amiyaka bà afaɗ awul atà à adi babay, kəslah iyaw kà aday à slaka uwana asa à masla madalla. Alàh aŋa azladza bay kà kiya uwaga. Adagay bəziga babay kà, atsa zlapay hazlak hazlak. Kasəlaw kà, kà bəzi akàl kà, abaɓəh mələm məŋga à gay gesina, ɓəhba­ɓəh. La alàh aŋa dza babay kà kiya akàl. Mawi­siga aŋa gudəŋ à vok uwanay kà, aga la abà, la vok gami la abà. Awis dza ala gesina, masla la uwana tatak maz sifa aŋa dza ala. Akàl uwaga la gəl aŋha, mavats vok gà la gudùh akàl la abà, uwana azàh dza ala tetuw tetuw. Azladza takor azla­tatak gesina, takor azla­tatak asik, la azla­tatak mahoyay la zagəla, la azla­tatak maday la huɗ, la azla­tatak uwana la iyaw la abà. Ama azladza taslala vok aŋa makor alàh aŋatà aw, uwaga kà bəzi tatak mawi­siga, uwana dza aslala vok aŋa maɗəɗàl gay à ahəŋ aw. Ahən ala la magur uwana akəɗ dza. Məsləkaw Sufəl Zəzagəla Baba gami la alàh uwanay, ŋgaha mətsafla azladza bà la alàh uwaga aya gotənaŋ. 10 Gay mazləɓay la gay matsafay tatsa à waŋ bà la gay uwaga la awtày. Azla­deda azlawla kà vok kà maɗehəŋ kiya uwanay aw. 11 Iyaw matsi­ɗayga, la iyaw zazəmzəmga atsa à uda la suwa tekula la abà aw. 12 Azla­deda, gudəv ayyi kuvu aw, matavəruk ayyi gudəv babay aw. Bay aya kà, iyaw matsi­ɗayga atsa à uda la iyaw zazəmzəmga la abà aw.
Matsihila uwana atsà à ahəŋ la slaka Zəzagəla
13 Aga la ahəŋ dza matsi­hila gà la tataka aŋkul la abà ay? A uwana atsənà azla­tatak ay? Aɗahà azla­tatak delga, ŋgaha azà gəl à vəɗah babay aya, uwaga apə̀hla ala kà, aga la matsi­hila. 14 Ama baŋa kaɗahaw maŋor à azladza anik à vok, ŋgaha akul la ləv səla, ŋgaha kadzugwaw kà lakəl aŋkul pəra, kiya uwaga kà, katsaw zlapay deyday aw, ŋgaha kapəhaw mawi­siga à dziriga à gəl bay aw. 15 Tsəhay haŋkəli uwaga kà, atsà à ahəŋ kà la slaka Zəzagəla aw, atsà à uda kà la gudəŋ à vok uwanay la abà. Matsi­hila aŋa Zəzagəla aga la abà aw, uwaga asa à uda kà la ahàl aŋa seteni. 16 La slaka uwana azladza maŋor gà la ahəŋ kà, tadzugway kà à gəl aŋatà pəra, azla­tatak tada à vok la tetəvi aya aw, ŋgaha azla­tatak mawi­siga gesina tadàyyi à tsəh lakəl aŋa uwaga. 17 Ama matsi­hila uwana atsà à ahəŋ la afik kà gərgər. Dza tsəhay matsi­hila uwaga kà sətaka, masla kà tələmma, adza­dzaŋa gəl ala aw, masla vok mahamay, koksi­koksi masla kà aɗehəŋ kà azla­tatak delga gà pəra. 18 Azladza uwana atà la ləv tekula, la uwana tavà lapiya à azladza anik, sləray uwana taɗehən kà, adàvà mayyay delga gà, adàkəsa vok. Uwaga kà bokuba uwana taslək tatak à guf à abà ŋgaha tatsəɗ uwana tasləka. Atà kà, azla­dzi­riga la yewdi aŋa Zəzagəla.
3:9 3.9 1Musa 1.26