4
Azlaməna mawoy tatak aŋa gudəŋ à vok
Kà mana kapahaw gay la magazlay koksi­koksi ma? Haɗay aw ay? Kaga­zlahaw kà, kà uwana madzugway mawi­siga aŋkul apa slagəla la ləv aŋkul la tsəh. Kakəɗaw yewdi à azla­tatak à abà, ama kaɓəzawwal aw, gay gà la uwaga à uwana akul kakaɗaw dza. Kakəɗaw yewdi à azla­tatak à abà, ama kaslawwalla vok maɓəzal aw. Gay gà la uwaga à uwana, kaga­zla­hahaw la map slagəla. Kaɓəzawwal tatak uwana asa à akul bay aw kà, kà uwana kanavaw kà à Zəzagəla kà masla aŋa mav à akul aw. Amiyaka baŋa kadəvaw kuɗa à Zəzagəla kà, masla mav akul kà kaɓəzawwal aw, kà uwana kadəvaw kuɗa la tetəvi aŋha aw. Kanavaw kà azla­tatak uwana akəɗ akul à adi pəra. Ndzer, akul kaga­gahaw bokuba azlamis məna mazaɓ zil gà, uwana tadza à ahəŋ la slaka la abà titi aw. Bà la haɗay kà, kasəlaw kà, baŋa dza awoya tatak aŋa gudəŋ à vok kà, masla kà masla məzam aŋa Zəzagəla. Dza uwana akəs, anəfa azla­tatak aŋa gudəŋ à vok kà, apaka masla məzam aŋa Zəzagəla. Kadzugwaw kà gay uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà kà akəs vok aw, kagoɗaw aw. Tagòɗ:
ˈKà Zəzagəla kà maŋor aŋa Masasəɗok, uwana avà à anu.ˈ
Ɗaɗuwa à gay uwaga aya kà apis anu gay à vok, tatsetsèr à wakità Zəzagəla abà:
ˈZəzagəla akweska azlaməna zlapay, ama apis gay à azla­uwana à vok atà tələmma.ˈ
Gay gà la uwaga hòyàw yewdi aŋa Zəzagəla koksi­koksi. Kwe­sàwkà seteni, ŋgaha adàhoy akul à ahàl. Sàw à waŋ, zàw vok à slaka Zəzagəla, ŋgaha masla adàza vok à slaka aŋkul babay. Akul, uwana akul azlaməna tsakana, sàwla ahàl aŋkul à uda la tsakana la abà. Akul azladza uwana la ləv səla, ɗèɗàw mawi­siga aŋkul la ləv ala tetuwa. Zàwàwla gəl kà tsakana aŋkul, ɓə̀kàw ahàl à kuɗa, ŋgaha tsàhàw hulolo. Kakəɗaslaw aw, ama tawaw. Karabaw aya aw, ama zawawla gəl. 10 Wulàwla gəl à vəɗah la huma Zəzagəla, kà masla aŋa makəs akul à afik.
Katsəɗaw vok gay à tsəh kà akul à akul aw
11 Azla­deda, kapəhaw mawi­siga à azladza anik à vok aw, dza uwana apəh mawi­siga lakəl aŋa masla magay aŋha, ŋgaha atsəɗal gay à tsəh, kiya uwaga kà, apəh mawi­siga lakəl aŋa mapəhay aŋa Zəzagəla. Masla kà, atsəɗ gay à mapəhay à tsəh babay. Kayyà, baŋa katsəɗ gay à mapəhay à tsəh, kak kanəfa masla aw, katsəɗal gay à tsəh pəra. 12 Dza tekula la uwana avà mapəhay à azladza, uwaga kà Zəzagəla, masla kà masla seriya. Masla kokuɗa gəl aŋha la uwana aslala vok kà maɓəl azladza, ŋgaha masla kokuɗa gəl aŋha la uwana akəɗay aya. Kà aŋak ma: “Gi uwa?”, kagoɗ, à uwana katsəɗ gay à masla magay aŋak à tsəh uwa?
Kagaw azlaməna zlapay aw
13 Tsə̀ɓàw gi sləm, akul azladza uwana kagoɗaw: Lakana baŋaw lebəŋ, mədàda à gudəŋ anik mədàdza à ahəŋ la abatà mavay tekula, kà mədàɓəza sili. 14 Akul azladza uwana kapəhaw kiya uwaga kà, kasəlaw uwana adàpaka vok lebəŋ aw. Sifa aŋkul kà kalkal la kəsək uwana akəsalla, apəhla vok ala, ŋgaha la lig la ahəŋ kà, adà­sahla aya. 15 Uwana naka kapəhaw kà: Baŋa asa à Zəzagəla madàdza à ahəŋ la sifa, mədà­ɗe­həŋ tatak uwanay baŋaw tatak uwahà. 16 Ama baŋa kiya uwaga aw kà, akul azla­zlapay, gay uwana kapəhaw kà, say gay zlapay. Maɗehəŋ kiya uwaga kà delga aw, mawi­siga. 17 Kità kà, awul akul à gəl, baŋa dza asəl maɗàh delga, ŋgaha aɗahaŋ aw, kiya uwaga kà masla adaɗàh tsakana.
4:6 4.6 Haŋkəli 3.34 4:14 4.14 Haŋkəli 27.1