12
Maday delga aŋa masla sləray aŋa Zəzagəla
(1 Korintiya 12.1-11; 14.1-25)
Azla­deda, tsa aŋa kiya uwanay vok adahama à Zəzagəla kà aŋami zlà kà, gədəv à akul kuɗa: Vàwwal vok aŋkul la deŋdaŋ. Vàw vok aŋkul à masla, bokuba tatak uwana takə̀ɗ à Zəzagəla la ləv tekula, baməraka akul la sifa babay. Gàw azlaaŋha kà makəsal à gəl. Uwaga la uwana tetəvi dziriga kà masləkawla Zəzagəla. Kanəfaw madz à ahəŋ aŋa azladza gudəŋ à vok aw. Ama la uwaga kà, vàw tetəvi à Zəzagəla, avà à akul azla­ma­dzugway mawga kà masla aŋa maɓəɗla akul. Kiya uwaga kà, kadàsəlaw tatak uwana asa à Zəzagəla, uwana delga, uwana ahəɗal à adi, ŋgaha akəsa à vok la tetəvi aŋha la ama bay. Ndzəɗa aŋa Zəzagəla, uwana avà à gi kà mapəhakulla kà à aganay; gəgoɗ à kəla uwa­be­yuwi aŋkul kà kazigənaw gəl aw, ama sə̀làw madz à ahəŋ aŋkul. Nərə̀zàw kà mavày uwana Zəzagəla avà à akul aŋa masəl slaka uwana akul la abà. Vok aŋa dza kà tekula pəra gesina, ama vok uwaga kà la azla­ma­nabay anik anik, ŋgaha kəla manabay kà la sləray aŋha. La anu babay kà kità. Anu dəŋ, ama kiya anu la sləɓ vok tekula, kà uwana mədahama gay à vok la Kristu. Anu gesina kà mədanab vok à gay bokuba manabay aŋa vok. Zəzagəla avàhà à anu mavày aŋa sləray aŋha kà la aŋha, la aŋha. Kiya uwana asal mav à anu uwa­be­yuwi aɗahà sləray la mavày uwana Zəzagəla avàl. Kasəl kà, baŋa Zəzagəla avà à ka mavày aŋa mapəh gay aŋha kà: Zàŋ, bokuba kasəl, kà uwana Zəzagəla avà à ka maslay. Baŋa Zəzagəla avà à ka maslay aŋa maɗàh sləray à azladza: Zlàk à atà. Baŋa Zəzagəla avà à ka mavày aŋa matapla à azladza, kiya uwaga tàpatàla, la tetəvi aŋha. Baŋa Zəzagəla avà à ka à mavày kà madzərəɗàh azladza ala, dzərə̀ɗàhatàla. Baŋa Zəzagəla avà à ka à mavày kà mavàh tatak à azladza, vàh la ləv tekula. Baŋa Zəzagəla avà à ka à mavày kà manəŋla azladza, nə̀ŋla atà la tetəvi aŋha. Baŋa Zəzagəla avà à ka à mavày kà maɗàhla delga à azladza, ɗahà uwaga la marabay.
Kawoyaw dza la gay gà pəra aw, wòyàw dza la ləv tekula, hòyàw à mawi­siga à ahàl. Nəfàw kà uwana delga. 10 Wòyàw vok akul azlaməna manəfay, kà uwana akul azlaməna huɗ gày tekula, sləkàwàw azla­deda aŋkul ɗaɗuwa à gay gəl aŋkul. 11 Vàw vok à sləray la ləv aŋkul gesina, kagaw azlaməna mas aw, zlàkàw Sufəl Zəzagəla la ləv aŋkul gesina. 12 Fàw yewdi kà à uwana à gay Zəzagəla apəh à akul à ahəŋ. Kità kà, rabàw koksi­koksi. Basàw ŋgərpa uwana kasaw. Dəvàw kuɗa à Zəzagəla kokuɗa masakal. 13 Baŋa azlaməna madiŋal gəl à vok anik la kuɗa la abà kà, kàlàw tatak uwana tanəkuɗa aŋha. Kə̀sàw azlaməlok dza uwana tatsa à mtəga aŋkul la ahàl səla.
14 Dəvàw kuɗa à Zəzagəla kà azladza uwana tatərəɓ akul, katsafaw la atà aw. 15 Rabàw la slaka gà la azladza uwana tarabay. Tawàw la slaka gà la azladza uwana tataway babay. 16 Tsənàw vok gay la azlaməna magay aŋkul, kazigənaw gəl aw, baməraka sləray uwali ɗahàŋ bəziga aŋa sləray la ahəŋ aw. Kadzugwaw aw ‘Anu azlaməna matsi­hi­laga’, kagoɗaw aw.
17 Baŋa dza aɗahakulla mawi­siga à vok kà, kawu­lawwalla mawi­siga à adi aw. Ɗahàw haŋkəli kà maɗehəŋ, kà uwana ahəɗ la slaka azladza gesina. 18 Wàɗàw vok à uda la uwana la abà kaslaw gesina, kà akul aŋa madz à ahəŋ la lapiya la abà, la kəla uwa­be­yuwi à baŋa akəsa à vok. 19 Akul azlaməna gay ləv gulo kawu­lawla mawi­siga à azladza à adi aw, ama sàkàwla kà la Zəzagəla la ahàl, à mapak ləv uwaga kokuɗa gəl aŋha pəra. Kà uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈ‘Tatak mawi­siga uwana azladza taɗa­ha­kullaŋ à vok kà, gi la uwana gədàpəlla à akul goder aŋha’, Sufəl Zəzagəla agòɗ.ˈ
20 Wakità Zəzagəla agòɗ aya kà:
ˈBaŋa masla məzam aŋak la may gà, vàl tatak may, baŋa la nəlay gà, təɗalla iyaw. Baŋa kaɗa­halaŋ kiya uwaga, masal aŋak adà­ɗa­halla sləray ŋgaha adàpəh gay la ləv ala.ˈ
21 Kavà tetəvi à mawi­siga kà makəɗasl à ka aw, kəɗàsl à mawi­siga la maɗàh delga.
12:19 12.19 5Musa 32.35 12:20 12.20 Haŋkəli 25.21-22