11
Vok mahamay aŋa Zəzagəla lakəl aŋa azla Isərayel
Kità kà, gənava manavay anik aya: Tsa kiya uwanay ma, Zəzagəla amə̀l azla Isərayel ala ay? Awaŋ, amə̀l atà ala aw. Gi la aslasl gəl gulo bay kà, gi zil Isərayel. Gəsà à uda la tsəhay aŋa Ben­yamin uwana mayyi à tsəh ala aŋa Abəraham. Zəzagəla aməl azladza aŋha uwana ala, atsa­tsà­mànì atà dagay madzəka aw. Kasəlaw kà tatsetsèr kiya uwaga à wakità Zəzagəla à abà lakəl aŋa Eliya aw ay? Apuwà gudzi à azla Isərayel à gəl, la huma Zəzagəla agòɗ:
ˈSufəl, azladza uwana takàɗàh azlaməna mapəh à atà gay ahàl aŋak, tabazllàh azla­slaka makaɗ tatak à ahəŋ. Say gi kokuɗa gəl gulo pəra à uwana gətəm à ahəŋ aŋa manəf ka, ŋgaha asa à atà makəɗ gi bay.ˈ
Mana Zəzagəla awùlla ala ma? Agòɗal:
ˈKak kokuɗa gəl aŋak pəra aw. Gəɓə̀k à ahəŋ azladza dəbow məɗəf, uwana atà kà takədèɗ à Bal à ahəŋ aw.ˈ
Zəzagəla agòɗal. Lagwa kà, kasəlaw gay uwanay təga aw ay? Kà aŋami kà kiya uwanay babay zlà, atəm à ahəŋ azladza uwana Zəzagəla atsa­tsà­mànì atà la vok mahamay aŋha. Baŋa Zəzagəla atsa­tsà­mànì atà kà, kà sləray aŋatà uwana taɗahàŋ aw. Tsa baŋa kità aw kà, vok mahamay aŋha kà, adagay kà vok mahamay aya aw.
Uwaga asal magoɗay kà, azla Isərayel taɓəza uwana tayàh aw, say azla­uwana Zəzagəla atsa­tsà­mànì atà la uwana taɓə̀zal. Ama azla­uwana tatəm à ahəŋ kà tadza­dzà­ŋàhà gəl aŋatà ala. Uwaga kà bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈZəzagəla apakà atà ala dadəgzləka bokuba azla­ma­da­gazlam, atsàkàh à atà à yewdi à ama, anakàh atà à sləm à ama tsəràh à lakana kà: ‘Təh sləm’, agòɗ à atà aw.ˈ
David agòɗ babay kà:
ˈMazuw tatak may aŋatà kà adàpaka atà maləkaw à ahəŋ, adà­tsahla à atà matekwiɗ, ŋgaha adàdukw atà à ahəŋ. Kità à uwana Zəzagəla adàvà à atà ŋgərpa.
10 Zəzagəla atsàkàh à atà à yewdi à ama, kà atà aŋa manəŋla ala aya aw, kà atà aŋa madz à ahəŋ la ŋgərpa la abà koksi­koksi, kà makalàh atà à vəɗah,ˈ
David agòɗ.
11 Tsa kiya uwanay kà, gənava akul manavay anik aya. Mok uwana matekwiɗ atsàla à azla Yahu­diya ma, tatə̀ɗ à ahəŋ aŋa tetuwa takay? Awaŋ, aŋa tetuwa aw. Ama kà uwana matekwiɗ atsàla atà la uwana azlatsəhay anik taɓəzà gəl aŋatà, taɓə̀l. Zəzagəla aɗahàŋ kiya uwanay kà, kà azla Yahu­diya aŋa makəɗ ala yewdi à tsəh. 12 Mok uwana matekwiɗ atsàla azla Yahu­diya kà, azladza gudəŋ à vok gesina, taɓəzà maɓəlay kà made­golay uwaga. Mok uwana azla Yahu­diya tatə̀ɗ à ahəŋ la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh, Zəzagəla avà maɓəlay à azlatsəhay anik. Kay, baŋa Zəzagəla adaɗah dzəɓa aŋha səla aw à azladza anik la kaslà uwatà, adà­ɗa­hataŋ ma ɗaɗuwa à gay uwaga aw takay, la mok uwana azla Yahu­diya tadàwul à waŋ à tetəvi aŋha à tsəh?
Kakay Zəzagəla aɓəl azlatsəhay anik ma?
13 Lagonay kà, gəpəhay kà akul, uwana akul azla Yahu­diya aw. Gi kà, gi masləlay aŋa Zəzagəla uwana aslə̀l gi à slaka aŋkul, uwana akul azla masla Yahu­diya aw. Kà uwaga à uwana, gədèɗ gay ləv kà sləray uwana avà à gi. 14 Kità, asa à gi kà tsəhay gulo, azla Yahu­diya, tanəŋ gi, kà azlaanik la tataka aŋatà aŋa makəɗ atà à adi, kà atà aŋa mas à waŋ, kà Zəzagəla maɓəl atà la sləray gulo. 15 Haɗay, mok uwana Zəzagəla amə̀l azla Yahu­diya ala, asə̀l vok à azladza gudəŋ à vok. Ama mok uwana Zəzagəla adà­wulla atà à tsəh aya, ma adàgay ma, kakay ma? Uwaga kà adàgay kà dzəɓa aŋha səla aw, adàvà sifa à azladza mamatsay gà.
16 Mats kaf matera, uwana dza atsəkay à fəta à awtày tsi­kasla kà aŋa Zəzagəla, ŋgaha kaf gesina kà tsi­kasla bay. Baŋa godega ahàf aŋa Zəzagəla azla­sləm gà bay kà, azlaaŋha. 17 Ahàf delga la abatà takədəval sləm anik la vok ala, ŋgaha tahàd kà makədəvani tsəhay aŋa ahàf uwatà la fəta kà maɓəɗla à slaka uwana à abà, takədəvalla vok ala. Uwaga kà apəhay kà à kak, uwana kak zil Yahu­diya aw. Kà uwana tatak delga uwana azla Yahu­diya taɓəzàl kà, lagonay kà, kak babay kaɓəzal bokuba azla­sləm ahàf uwana taɓəzal ndzəɗa kà made­golay iyà gà. 18 Kà uwaga zlà kà, kapəsew azla­sləm ahàf uwana taka­daval à vok ala aw. Kà mana kats zlapay ma? Kak kà, sləm ahàf pəra, ndzəɗa aŋa sləm ahàf kà atsa à uda kà la iyà gà la abà pəra, awkà sləm ahàf avà ndzəɗa à iyà gà aw.
19 Zlahaw, dza la tataka aŋkul la abà agoɗ: “Zəzagəla ada­ka­daval azla­sləm ahàf anik la vok ala, ŋgaha kà maɓəɗla gi à abà la abatà”, agoɗay. 20 Haɗay, uwaga kà kità, Zəzagəla akədə̀valla vok ala, kà uwana tadìŋ gəl à masla à vok aw. Ama kà aŋak kà, avà à ka slaka, kà uwana kadiŋ gəl à masla à vok, kità kà. Kazigəna gəl aw, hòy yewdi aŋa Zəzagəla! 21 Kà uwana baŋa Zəzagəla asàk azla­sləm ahàf dziriga gà, uwana asə̀lla à uda la vok aw, adàsak à kak babay, à kak aw. 22 Kay, fàl sləm lela, Zəzagəla kà delga, ŋgaha dzaŋ­dzaŋ babay. Masla kà dzaŋ­dzaŋ lakəl aŋa azladza, uwana tatə̀ɗ à ahəŋ la tetəvi aŋha la tsəh, ama kà aŋak kà, aɗahà à ka delga à kak uwana kada à huma à gay la maɗàh uwana ahəɗal à adi, tsa baŋa kità aw, adànats ka à ahəŋ babay. 23 Ama azla Yahu­diya kà, baŋa tadza à ahəŋ la dzaŋ­dzaŋ aŋatà la abà aw, Zəzagəla adàtsəv atà à gəl məŋ aŋatà à gay, kà uwana masla la maslay kà matsəv atà à gəl məŋ aŋatà à gay aya. 24 Kak uwana kak zil Yahu­diya aw kà, kak bokuba kak sləm ahàf fəta manatsin à waŋ gà, uwana tatsə̀v à ahàf delga à gay la mtəga. Baŋa Zəzagəla aɗehəŋ kiya uwaga ma, kadzugw kà zla­zlaɗa kà aŋha aŋa mawulla azla Yahu­diya à gəl məŋ aŋatà, uwana à gay uwarà takay? Atà uwana azla­sləm ahàf dziriga gà?
Mawul ləv aŋa Isərayel
25 Azla­deda, asa à gi kà kasəlaw nasiri dziriga uwana Zəzagəla afətàlla à ama ala, kà akul aŋa magay azla­zlapay aw. Gəgòɗ kà, azlaanik la tataka azla Isərayel la abà kà, asà à atà madiŋ gəl à Zəzagəla à vok aw bà la dziriga. Say baŋa azlatsəhay dza anik, uwana azla Yahu­diya aw, uwana Zəzagəla atsa­tsà­mànì atà, tadiŋ gəl à Zəzagəla à vok dàŋ, ŋgaha la lig la ahəŋ azla Isərayel tadà­diŋal gəl à vok. 26 Ŋgaha Zəzagəla adàɓəl Isərayel. Bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈMasla maɓəl azladza kà, adàsa à uda kà la Siyon. Adàzəɓ tsakana à mayyi à tsəh ala aŋa Yakuba lakəl ala.
27 Uwanay la uwana makəs vok slawda gulo la atà, à mok uwana gədàzəɓ atà tsakana lakəl ala,ˈ
Zəzagəla agòɗ. 28 Kiya uwaga kà, azla Yahu­diya, kà takweskà gay marabəŋ, gay gà la uwaga à uwana, tapakà azlaməna məzam aŋa Zəzagəla. Uwaga apakà vok kà, kà akul uwana akul azla Yahu­diya aw, aŋa maɓəz gəl la abà. Ama kà aŋatà babay kà, Zəzagəla atsa­tsà­mànì atà, ŋgaha awoyà atà, kà uwana apə̀h à azla­baba aŋatà madzi­dziga à vok à abà dagay uwarà. 29 Zəzagəla kà, baŋa ada­zalla ka kà, bà ada­zalla ka. Ŋgaha baŋa adavà à ka kà bà adavà, aɓəɗla vok aw. 30 Akul uwana azla Yahu­diya aw kà, kakwe­sàwkà paŋaw aŋa Zəzagəla dagay uwarà. Ama lagonay kà azla Yahu­diya takweskà Zəzagəla, gay gà la uwaga kaɓəzàw vok mahamay aŋha. 31 Ama azla Yahu­diya kà, kiya uwaga babay, lagonay kà takweskà Zəzagəla, ŋgaha kaɓəzaw à gəl la slaka aŋatà la abà. Ama uwaga apakà vok kà, kà atà maɓəz vok mahamay babay. 32 Zəzagəla asàkla à ahàl à azladza la tsəh ala gesina, kà atà aŋa makweska masla, aɗahàŋ kiya uwaga kà, kà vok aŋa mahamal kà atà gesina.
Zəzagəla kà məŋga, məzləɓa
33 Kay ndzer, dzəɓa aŋha səla aw aŋa Zəzagəla kà məŋga, matsi­hila aŋha kà zəŋzəŋ, aɗuwa azla­tatak gesina, asəl tatak gesina bay. Madzugway aŋha kà dza aɓəz kà aw. Zla­zlaɗa kà dza matsən maɗehəŋ aŋha. 34 Uwaga bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈUwa asəl, uwana Sufəl Zəzagəla adzugway uwi, ‘Ɗahà uwanay!’, ma uwa à uwana agoɗal uwi? Dza la ahəŋ aw.
35 Uwa adàvàl tatak à adi uwi, kà masla aŋa magay la goder aŋha la vok uwi? ‘Dza la ahəŋ aw’, tagòɗ.ˈ
36 Haɗay ndzer kà, dza la ahəŋ aw, kà uwana masla la uwana aɗahà tatak gesina. Tatak uwaga gesina tadza à ahəŋ la sifa kà, kà masla, masla la uwana Sufəl lakəl aŋatà. Məzləɓà masla aŋa koksi­koksi. Amen!
11:3 11.3 1 Sufəl 19.10,14,18 11:10 11.10 5Musa 29.4; Mahabay 69.22-23 11:27 11.27 Yesayya 59.20; Yeremiya 31.33-34 11:35 11.35 Yesayya 40.13; 55.8; Job 41.11