10
Azla­deda, asa à gi kà azlatsəhay gulo azla Yahu­diya taɓəlay gesina, gəsak à madəv kuɗa à Zəzagəla kà atà aw. Kà aŋatà kà gi la uwana gəza sayda lakəl aŋatà. Asa à atà ndzer mav vok aŋatà à Zəzagəla, ama tetəvi uwana tavàlla vok aŋatà kà masla aw. Atà, tatsənà godega aŋa tetəvi uwana Zəzagəla apàkla azladza dziriga ala la huma aŋha aw, tanəfà kà tetəvi aŋatà anik. Kità kà tavàlla à Zəzagəla à ahəŋ lakəl à adi, kà uwana takə̀s tetəvi uwana Zəzagəla asal mapakla azladza ala kà azladza dziriga la huma aŋha aw. Uwana gəpəhay kiya uwanay kà, à mok uwana Yesu, uwana mafal dzakwa à gəl gà, asà à waŋ kà, anatsà ndzəɗa aŋa mapəhay ala. Uwana aɗahàŋ kiya uwanay kà, kà azladza uwana tadiŋ gəl à masla à vok kà, kà atà la uwana Zəzagəla apakà atà ala kà azla­dzi­riga la huma aŋha.
Zəzagəla aɓəl azlauwana tadiŋ gəl à Yesu à vok gesina
Musa atsetsèr lakəl aŋa manəf mapəhay dagay uwarà. Kakay mədàgay dziriga la manəf uwaga mi? Agòɗ:
ˈDza uwana anəfa mapəhay uwaga gesina adàɓəz sifa kà uwaga. Kəla kà, say baŋa dza anəfa uwaga la deŋdaŋˈ
agòɗ. Ama tetəvi aŋa mapakla dziriga la huma Zəzagəla, la madiŋal gəl à vok kà, gərgər. Tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà lakəl aŋa tetəvi uwaga kà:
ˈKadzugw la ləv aŋak la tsəh, ‘Uwa à uwana adàda à zagəla à uwi?’, kagoɗ aw.ˈ (Bokuba magoɗay: Uwa à uwana adàda mazalla Kristu uwana à ahəŋ, mafal dzakwa à gəl uwi?)
ˈKadzugw babay la ləv aŋak la tsəh, ‘Uwa à uwana adàda à mezewi uwa’ˈ, (Bokuba magoɗay: kà mazalla Kristu à uda la tataka azla­ma­zim­nekiɗ la abà), kagoɗ babay aw.
Mana wakità Zəzagəla agoɗ ma?
ˈNekwa la kak à gay uwaga, la paŋaw aŋak la awtày, ŋgaha la ləv aŋak la tsəh!ˈ
Gay uwaga kà, gay uwana məziŋ à azladza la magoɗay: “Dìŋàw gəl à Zəzagəla à vok”, məgòɗ à atà. Baŋa dza apəhay la dazu­waya: “Yesu kà, dza uwana Zəzagəla afal dzakwa à gəl”, agoɗay, ŋgaha adiŋal gəl à vok kà, Zəzagəla awùlla Sufəl Yesu à uda la mamətsay, Zəzagəla adà­ɓələŋ. 10 Baŋa mədiŋ gəl à Yesu à vok la ləv gami, ŋgaha məziŋ la paŋaw gami kà masla kà Sufəl, Zəzagəla adàpaka anu ala azladza dziriga la huma aŋha, ŋgaha adàɓəl anu. 11 Haɗay, kiya uwaga tatsetsèr à wakità à abà:
ˈUwa­be­yuwi uwana adiŋ gəl à masla à vok kà, adàts gay à ahəŋ aw.ˈ
12 Adàgay zil Yahu­diya adàgay tsəhay anik, Sufəl uwaga kà, masla Sufəl aŋa azladza gesina. Apis gay à azladza uwana à vok, tadəval kuɗa gesina. 13 Uwaga bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈUwa­be­yuwi uwana adəv kuɗa à Sufəl Zəzagəla, adàɓəlay.ˈ
14 Kay, gay kà aganay zlakoɗa: Kakay mədəval kuɗa, kokuɗa madiŋ gəl à masla à vok ma? Ŋgaha kakay mədiŋ gəl à masla à vok, kokuɗa matsən gay lakəl aŋha ma? Ŋgaha aya kakay mədà­tsənəŋ, à baŋa masla mapəh à anu gay uwaga la ahəŋ aw ma? 15 Ŋgaha à baŋa azlaməna gay Zəzagəla tasləl à atà azladza aw, la tetəvi ma uwala azladza taday aŋa mapəhatàla gay la? Uwaga kalkal bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈNərə̀zàw, marabay aŋa azladza uwana tarab lakəl aŋa azladza, uwana tasà à waŋ aŋa maz à atà gay marabəŋ tsi.ˈ
16 Ama la tataka azlaməna matsəɓ sləm à gay uwanay kà, dza dəŋ à uwana takə̀s gay uwaga aw. Masla mapəhal gay ahàl Yesayya agòɗ kà:
ˈSufəl, uwa à uwana adiŋ gəl à mapəhay gami à vok uwa? Dza dəŋ aw!ˈ
agòɗ. 17 Kità, sə̀làw kà, dza atsən gay marabəŋ dadàŋ la uwana adiŋal gəl à vok. Ama kà dza aŋa matsən gay marabəŋ kà, say dza anik apəhal lakəl aŋa Yesu Kristu dadàŋ. 18 Aganay manavay gulo: La dziriga kà, azla Yahu­diya kà, tatsənà gay uwaga aw takay? Ndzer, tatsənàŋ! La wakità Zəzagəla la abà tatsetsèr, tagòɗ kà:
ˈAzladza tadàh kà mapəh gay Zəzagəla la gudəŋ la vok gesina, mapəhay aŋatà atsə̀n ala gesina, tsəràh à makəɗ gəl à ahəŋ gudəŋ à vok!ˈ
19 Bà gotənaŋ gənavà akul manavay anik aya: La dziriga ma, azla Yahu­diya tatsənà gay uwatà aw takay? Tatsənàŋ, ama asa à atà matsəɓal sləm aw pəra. Teraŋa dàŋ Musa apə̀h à atà:
ˈZəzagəla agòɗ: ‘Gədàpaka akul ala kà azla­maŋor lakəl aŋa tsəhay uwana madziyikw atà gà. Gədà­paka akul ala ləv gà lakəl aŋa tsəhay uwana tasəl gəl aw’, agòɗ.ˈ
20 Ŋgaha la lig aŋa uwaga la ahəŋ, guba akə̀s Yesayya kà mapəhay aw. Kiya uwana mapəhay aŋa Zəzagəla, uwana apə̀h, Yesayya agòɗ:
ˈAganay azladza uwana tayàh gi aw kà, tanəŋ gi ŋgaha gədàpəhatàla vok à azladza uwana tadə̀v gi kuɗa aw.ˈ
21 Ama kà aŋa azla Isərayel kà Zəzagəla apə̀h la paŋaw aŋa Yesayya kà:
ˈLis gəvak à mafa­takàh à atà gəl kà mazala atà kà, ama tasa à waŋ aw. Takəs gay gulo aw, takwes gi à gəl.ˈ
10:5 10.5 3Musa 18.5 10:8 10.8 5Musa 30.12-14 10:11 10.11 Yesayya 28.16 10:13 10.13 Yoyel 2.32 10:16 10.16 Yesayya 52.7; 53.1 10:19 10.19 5Musa 32.21; Mahabay 19.4 10:21 10.21 Yesayya 65.1-2