9
Zəzagəla la azla Yahudiya
Uwanay gəpəhay lagwa kà dziriga, kà uwana gi aŋa Kristu, gəɗàh fida aw. Masasəɗok tsi­kasla la madzugway gulo taza sayda aŋa uwaga babay. Gi la mazaw la gəl gà kaykay la ləv gulo la tsəh, ŋgaha la mazay məŋga kà tsəhay gulo Isərayel, uwana gəwoyaŋ. Agayŋa Zəzagəla akəɗ à atà gi à uda la tataka kà aŋatà ŋuləm, la mavahanula la Kristu, kà uwana azla­deda gulo. Atà mayyi à tsəh ala aŋa Isərayel. Zəzagəla atsa­tsà­mànì atà, kà atà aŋa magay azlabəza aŋha, apə̀hatàla mazləɓay aŋha, ŋgaha akə̀s vok slawda la atà, avà à atà mapəhay. Ŋgaha apə̀hatàla tetəvi kà masləkawla masla, ŋgaha apə̀h à atà azlagay, uwana avà à vok aŋatàà abà, asal kà maɗehəŋ bay. Atà mayyi à tsəh ala aŋa Abəraham la azlabəza aŋha, Isak la Yakuba uwana tadzà à ahəŋ uwarà. Yesu Kristu la sləɓ vok aŋha la abà kà mayyi à tsəh ala aŋatà bay. Kristu uwanay kà Zəzagəla agàŋ lakəl aŋa tatak gesina məzləɓa masla koksi­koksi. Amen.
Mədzugw kà uwana Zəzagəla apə̀h à azlatsəhay aŋha à ahəŋ, aɗahàŋ kiya uwatà məgoɗ aw. Ama kəla kà, azla Isərayel gesina la uwana taga tsəhay aŋha aw, say aŋa gay gà pəra. Mayyi à tsəh ala aŋa Abəraham kà dəŋ, ama atà tagà azlabəza gay ləv aŋha gesina aw. Zəzagəla apə̀h à Abəraham à vok à abà dagay uwarà:
ˈFofulo aŋak dziriga kà, adàsa à uda kà la mayyi à tsəh ala aŋa Isak la abà.ˈ
Uwaga asal magoɗay kà, azlabəza aŋa Abəraham gesina kà, atà tagà azlabəza aŋa Zəzagəla aw. Zəzagəla agòɗ kà, azlabəza aŋha dziriga kà, say azla­uwana pəra tayyà à vok la uwana la afik, apə̀h à ahəŋ. Uwana Zəzagəla apə̀h à ahəŋ kà:
ˈBaŋa mavakay uwana gəpə̀h à ahəŋ adàslay kà, gədàwul à awtày, ŋgaha la mok uwatà la uwana Sara adàyya bəzi zilgaˈ,
agòɗ.
10 Ŋgaha kà uwaga pəra aw, ama mənərəz lakəl aŋa vəgal, uwana Rebeka ayyà bay. Baba aŋatà kà la baba gami madzi­dziga Isak. 11 Mok uwana aləg mayyàh atà kà Zəzagəla agòɗal:
ˈMadəvla à ahəŋ adàɗuw uwana adatsa vok à ahəŋ.ˈ
Mok uwana apə̀h kiya uwanay kà, taɗàh tatak delga baməraka tatak mawi­siga dadàŋ aw, Rebeka bay adàyyah atà aw. 12 Zəzagəla aɗahàŋ kiya uwanay kà, kà uwana zagəlà aŋha kà maɗàh uwana asal. Akə̀sànì dza aŋha la tataka azladza anik la abà, kà huma à gay sləray delga aŋha uwana aɗahàŋ aw. 13 Uwaga apakà vok bokuba uwana tatsetsèr à wakità à abà, Zəzagəla agòɗ:
ˈGi Zəzagəla, la uwana gəkə̀sànì Yakuba, ŋgaha gi la uwana gəkweskà Esaw bay.ˈ
14 Baŋa kiya uwanay ma, mana mədà­goɗay zlà ma? Kità ma Zəzagəla kà adà­ɗe­həŋ kà la tetəvi aŋha aw məgoɗ ay? Tetuwa kiya uwaga aw. 15 Haɗay dagay uwarà agòɗ à Musa:
ˈGədàɗah delga à dza, uwana asa à gi maɗa­halla ala delga, vok mahamay adàkəsa à gi kà aŋa dza uwanay vok adàhama gi kà masla.ˈ
16 Kiya uwaga, baŋa Zəzagəla akə̀sànì dza kà, bà akə̀sànì pəra, kà uwana asal maɗa­halla ala delga. Awkà kà, à huma à gay dza la mawaɗ vok à uda aŋha, ŋgaha sləray aŋha pəra aw. 17 Kità mədzeŋay la wakità Zəzagəla la abà babay kà, Zəzagəla agòɗ à Faruna:
ˈGəfà ka à sufəl à abà kà deyday aw, ama kà gi aŋa mapəhla ndzəɗa gulo ala la kak la abà, ŋgaha kà sləm gulo aŋa matsinla la gudəŋ la vok gesina.ˈ
18 Ŋgaha Zəzagəla aɗàh delga à dza uwana asal, ŋgaha adzadzaŋ gəl ala la dza uwana asal babay.
Mapak ləv la vok mahamay aŋa Zəzagəla
19 Zlahaw tagoɗ à gi: ‘Baŋa Zəzagəla akəsàŋ azladza kiya uwanay ma, kà mana ma masla apakàtàla kà azla­ma­wi­siga aya mi? Uwa la uwana atsizl­liya à mawoyəŋ aŋha à huma uwi? Say azladza taɗehəŋ kà uwana afà à ahəŋ la gəl aŋha pəra.’ 20 Kayyà, zil! ‘Gi uwa’, kagoɗ, kà mabay vok gay la Zəzagəla uwa? Tak ma abisl maŋalay gà, agoɗ à dza uwana aŋal kà, ‘Kà mana kaŋal gi kiya uwanay mi ay?’, agoɗay takay? 21 Masla maŋal masik kà, aga la ndzəɗa lakəl aŋa abisl aŋha aw takay? La abisl tekula aslala vok maŋalàh masik səla, aŋal anik uwana asa à ləv aŋha kaykay, ŋgaha anik bay aŋalay bokuba azla­masik anik anik gesina.
22 Iyay, agayŋa Zəzagəla asal magay bokuba masla maŋàl masik uwaga ma aɓəz kakay? Asal kà azladza tasəlay kà masla la mapak ləv gà lakəl aŋa azlaməna tsakana, ŋgaha masla la maslay. Kità aba­sàtàŋ baməraka taɗa­hàhla ləv à Zəzagəla à huɗ, kay, kà atà kà azlayla à atà à mamətsay. 23 Aɗahàŋ kiya uwanay kà, kà azladza aŋa masəlay, kà masla la mazləɓay məŋga, ŋgaha kà masla aŋa mahəl atà à mazləɓay uwaga à abà suwaŋ, atà uwana asal maɗaha à atà delga. Masla aɗaha à atà à ahəŋ dagay uwarà, kà atà aŋa mad à mazləɓay aŋha à abà. 24 Gesina gami kà Zəzagəla ada­zalla anu adagay kà mad à mazləɓay aŋha à abà. Akə̀sànì kà azla Yahu­diya à uda pəra aw, ama azalà azlatsəhay gesina. 25 Uwaga bokuba uwana masla agòɗ la wakità aŋa Hosəya la abà kà:
ˈAzladza uwaga tagà azladza gulo aw uwarà, lagwa akul azladza gulo gədàgoɗ à atà. Azla­uwanay gəwoyà atà uwarà aw kà, tadàgay azlabəza gay ləv gulo adagay.
26 La slaka uwana la abà: ‘Akul, azlatsəhay gulo aw’, tagòɗ à atà kà, zwek la huma la gay tadàzala atà ala ‘Azlabəza aŋa Zəzagəla uwana la sifa.’ˈ
27 Yesayya apə̀h la paraka lakəl aŋa azla Isərayel kà:
ˈBa­məraka tsəhay Isərayel aŋuvaw kiya wuyyaŋ, uwana la mukwà la tsəh kà, sə̀làw kà, azla­uwana Zəzagəla adàɓəl atà kà, atà dəŋ aw.
28 Sufəl Zəzagəla kà anàl gəl à ahəŋ, kà mas à waŋ à gudəŋ à vok, kà maɗàh uwana apə̀h gesina, aw.ˈ
29 Kiya uwanay Yesayya uwanay adapəhay uwarà:
ˈBaŋa Sufəl Zəzagəla uwana akor tatak gesina kà, asakà azla­uwana tsəhay gami anik la uda aw kà, mədà­məts à gay bokuba azladza la gudəŋ Sodom la Gomor!ˈ
Yesu kà akur uwana atsala matekwiɗ à azla Isərayel
30 Mana məgoɗay lagwa ma? Azladza uwana azla Yahu­diya aw kà, tayàh tetəvi kà magay dziriga la huma Zəzagəla aw, ama lagonay kà tagahay dziriga la huma aŋha, kà uwana tadiŋ gəl à masla à vok. 31 Kà aŋa azla Yahu­diya kà tayàh maɗək vok à mapəhay à afik kà atà magay dziriga la huma aŋha la uwatà, ama taslala vok kà makəɗal gəl à ahəŋ aw. 32 Kay, kà mana takəɗal gəl à ahəŋ aw ma? Kà uwana tadzugw kà ‘Mədàgay dziriga la maɗehəŋ gami’, tagòɗ. Ŋgaha tadiŋ gəl à Zəzagəla à vok aw. Kità kà, akur uwatà atsala atà matekwiɗ. 33 Bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈNərə̀zàw, gətsəɓ akur matsàhla matekwiɗ à azladza à ahəŋ la Siyon. Dzəgla uwaga la uwana adàdukw à azladza à ahəŋ. Ama azladza uwana tadiŋ gəl à dzəgla uwaga à vok kà, adà­vavar atà aw.ˈ
9:7 9.7 1Musa 21.12 9:9 9.9 1Musa 18.10 9:12 9.12 1Musa 25.23 9:13 9.13 Malaki 1.2-3 9:15 9.15 2Musa 33.19 9:17 9.17 2Musa 9.16 9:26 9.26 Hosəya 1.10; 2.23 9:28 9.28 Yesayya 10.22-23 9:29 9.29 Yesayya 1.9 9:33 9.33 Yesayya 28.16