8
Sifa uwana Masasəɗok Zəzagəla av à azladza
Lagwa kà Zəzagəla adàdukw seriya à azladza uwana à gel, tahama gay à vok la Yesu Kristu aya aw. Kà uwana ndzəɗa aŋa Masasəɗok Zəzagəla uwana avà à anu sifa la ahàl aŋa Yesu Kristu, adapəl gi ala la ndzəɗa aŋa tsakana la abà la mamətsay. Mapəhay aŋa wakità seriya asla mav sifa à azladza aw, kà uwana anu azladza asik məslala vok aŋa maɗàh uwana asa à mapəhay aw. Ama uwana mapəhay aslala vok aw kà, Zəzagəla kà ahənàŋ ala. Zəzagəla aɗahàŋ uwaga la masləl Kona aŋha à waŋ à gudəŋ à vok, la sləɓ vok kiya aŋa aŋami azlaməna tsakana. Masla asà à waŋ aŋa mazəɓ anu tsakana lakəl ala. Kiya uwaga Zəzagəla adukwà seriya aŋa tsakana aŋa azladza à gəl aŋha. Zəzagəla aɗahà uwaga, kà anu aŋa maslala vok, kà maɗàh delga uwana mapəhay ayahay kà uwana məkəsa gəl à ahəŋ la tsəh aŋa uwana asa à Masasəɗok Zəzagəla, awkà uwana asa à sləɓ vok gami aw. Azla­uwana tadzadzar vok bokuba uwana asa à gəl aŋatà kà, tatuway kà à uwaga à tsəh koksi­koksi. Ama azla­uwana tadzadzar vok bokuba uwana asa à Masasəɗok kà, atà bay tatuway kà à uwana à tsəh, asa à Masasəɗok uwaga bay. Baŋa anu mətuw à uwana à tsəh asa à sləɓ vok gami kà, abiyan mamətsay à gəl, ama baŋa mətuway kà à uwana à tsəh asa à Masasəɗok kà, mədàɓəza sifa la lapiya. Azla­uwana tatuway kà à uwana à tsəh, asa à vok aŋatà kà azlaməna məzam aŋa Zəzagəla. Atà tanəfa mapəhay aŋa Zəzagəla ɗiki­ɗiki aw. Ndzer kà, taslala vok aŋa makəsay aw. Azla­uwana tadzadzar vok bokuba uwana asa à gəl aŋatà kà, taslala vok aŋa mahəɗ à Zəzagəla à adi aw.
Ama akul kà kadza­dzaraw vok kà la makəs gəl à ahəŋ la tsəh aŋa Masasəɗok Zəzagəla, kà uwana Masasəɗok uwaga aga la ahəŋ la ləv aŋkul la tsəh. Dza uwana la Masasəɗok uwaga aw kà, masla kà dza aŋa Yesu Kristu aw. 10 Baŋa Yesu Kristu la akul la abà kà, baməraka kamətsaw kà made­golay tsakana babay kà, bà Masasəɗok aŋha uwana avà à akul adzadzar akul, kà uwana Zəzagəla adapakakulla dziriga la huma aŋha. 11 Baŋa Masasəɗok aŋa Zəzagəla uwana awùlla ala Yesu Kristu à uda la mamətsay la akul la abà, la kità bay ndzer kà, Zəzagəla uwaga adà­wulla ala akul à uda la mamətsay babay. Adàɗah uwaga kà la ndzəɗa aŋa Masasəɗok aŋha, uwana la akul la abà.
12 Azla­deda, tsa kiya uwanay kà, goder aga anu lakəl, kà aŋa madzadzar vok, bokuba uwana Masasəɗok Zəzagəla ayahay, awkà bokuba uwana asa à sləɓ vok gami aw. 13 Baŋa kanəfaw kà tetəvi uwana asa à vok aŋkul kà, kadàmətsaw. Ama baŋa kavàw tetəvi à Masasəɗok Zəzagəla, kasaw à uda la azla­tatak mawi­siga uwaga la abà kaɗa­hawwaŋ kà, kadàɓəzaw sifa. 14 Azla­uwana takəsà gəl à ahəŋ la tsəh aŋa Masasəɗok Zəzagəla, gesina kà azlabəza aŋa Zəzagəla. 15 Masasəɗok uwana Zəzagəla avà à akul kà, apà­ka­kulla kà azla­mayà, ŋgaha avà à akul guba aya aw. Ama apà­ka­kulla kà azlabəza aŋha. Avà à anu gay kà magoɗay à Zəzagəla: “Baba, kak tsuŋulo!” 16 Kiya uwaga Masasəɗok uwaga aɓa­ɗa­numà la ləv la tsəh: Ndzer, anu azlabəza aŋa Zəzagəla. 17 Tsa bà uwana anu azlabəza aŋa Zəzagəla adagay kà, mədàɓəza azla­tatak dzəɓa aŋha səla aw gà, uwana adafa à anu à ahəŋ. Ama kà Yesu Kristu la uwana mədàɓəza azla­tatak uwaga, kità mədàɓəza mazləɓay uwaga, kà uwana məs ŋgərpa anina la slaka gà bay.
Gay lakəl aŋa mazləɓay uwana mədàɓəzal
18 Aganay gəgoɗ à akul kà, ŋgərpa uwana məsay la abanay la vəɗah la sa uwanay kà, uwaga kà apaka kà bokuba tatak deyday. Tetuwa adà­tsizlla à mazləɓay aŋa Zəzagəla, uwana à huma adavà à anu aw. 19 Tatak gesina uwana Zəzagəla aɗahàŋ, takuday la tsetsi dadàŋ à mavakay uwana Zəzagəla adàpəhla à azlabəza aŋha ala la dazu­waya, kà masla aŋa mapəhla mazləɓay aŋatà ala. 20 Azla­tatak uwana Zəzagəla aɗahà à atà kà, tagahay kà bokuba azla­tatak deyday. Atà la gəl aŋatà kà, tawoyàŋ kiya uwanay aw. Zəzagəla la gəl aŋha la uwana asakàtàla à ahàl la tsəh ala, ama atà tafà manəwəŋ aŋatà à azla­tatak anik à tsəh gotənaŋ. 21 Kà uwana vərdi anik kà, Zəzagəla adàtəf azla­tatak uwana aɗahà à atà, ŋgaha tadàgay kiya azla­mayà aya aw. Tadà­zinla aya aw. Atà babay tadàkor gəl, tadàɓəza mazləɓay bokuba uwana azlabəza aŋa Zəzagəla tadàɓəzal bay suwaŋ. 22 Məsəl kà dagay madzəka tsəràh à lakana kà, kəla tatak uwana Zəzagəla aɗahàŋ kà, tabàs vok bokuba mis uwana huɗ bəzi azəŋ ay ŋuwaɗaw? 23 Atà kokuɗa gəl aŋatà pəra tabasay aw, baməraka anu, uwana Zəzagəla avà à anu Masasəɗok aŋha bokuba tatak matapiŋ aŋa diŋa kà, məbas vok la ləv gami la tsəh bay. Məkuday la iyaw tugwi la adi, kà Zəzagəla aŋa madàpaka anu ala, kà anu azlabəza aŋha, adàsəlla anu à uda la mabas vok gami la abà aŋa tetuwa. 24 Ndzer mədàɓəlay lagwa, ama mədànəŋ azla­tatak gesina dadàŋ aw, anu la manəwəŋ lakəl aŋha aŋa manəŋəŋ. Ama mok uwana mədànəŋ azla­tatak uwaga mənawàŋ la yewdi gami kà, mədà­ne­wəŋ aya aw. Uwa à uwana anaw tatak uwana ada­nəŋəŋ la yewdi aŋha zlà ma uwa? 25 Haɗay gà, mənaw tatak uwana mədanəŋiŋ dadàŋ aw. Kità məkuday la tsetsi dadàŋ kiya uwanay. 26 Kiya uwaga bay Masasəɗok Zəzagəla atsà à waŋ kà mazlak anu, anu uwana anu azla­guɓguɓ la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh, kà uwana məsəl madəv kuɗa, bokuba uwana naka akəs vok aw. Masasəɗok la gəl aŋha aɓəɗ à huma kà aŋami, adəv kuɗa à Zəzagəla la makəs aŋuf la adi ala. Ɗaɗuwa à gay madəv kuɗa la gay. 27 La paraka kà, Zəzagəla asəl uwana la tsəh ləv aŋa azladza, ŋgaha babay asəl uwana Masasəɗok aŋha adzugway, kà uwana Masasəɗok aɓəɗ à huma kà aŋa azladza aŋha, adəv kuɗa à Zəzagəla bokuba uwana akəsal à gəl.
28 Azladza uwana tawoya Zəzagəla kà, azla­uwana masla azala atà kà atà maɗa­halla tatak uwana ahəɗal à adi, məsəl kà dèwdèw tatak uwana aɓəza atà, kà Zəzagəla aɗàh tatak uwaga à ahəŋ, kà makəɗ gəl à ahəŋ aŋha aŋa magay delga. 29 Azla­uwana Zəzagəla ada­tsa­tsa­mani atà dagay uwarà kà, adaɓək atà, afà atà awtày kà magay bokuba azlabəza aŋha, kà bəzi gay ləv aŋha aŋa magay malkwoy la tataka aŋa azlabəza dəŋ la abà. 30 Aɓə̀k atà, afà atà à awtày pəra aw, azalà atà pəra aw, apakà atà ala kà azla­dzi­riga la huma aŋha. Babay kà, atà aŋa magay azladza aŋha. Azalà atà pəra aw, apakà atà ala kà azla­dzi­riga la huma aŋha, ŋgaha avà à atà mazləɓay aya.
Zəzagəla kà, awoya anu
31 Tsa aŋa kiya uwanay ma, mana à uwana atəm kà anu à ahəŋ aŋa mapəhay ma? Tsa Zəzagəla kà awùl kà à anu ma, uwa à uwana adàvədzah anu gəl aya uwi? 32 Zəzagəla kà akweslà bəzi aŋha aw, aslə̀l à waŋ kà masla aŋa mamətsay kà, kà aŋami gesina. Tsa Zəzagəla avà à anu Kona aŋha ma, sako­raka azla­tatak anik la uwana avà à anu aw takay? 33 Uwa à uwana aslala vok kà mat kaf à azladza uwana à gəl, Zəzagəla ada­tsa­tsa­mani atà uwa? Kà uwana Zəzagəla adapaka atà ala kà azladza dziriga la huma aŋha. 34 Uwa à uwana aslala vok aŋa madukw à atà seriya à gəl uwa? Yesu Kristu la gəl aŋha amə̀ts kà aŋami, Zəzagəla awùlla à uda la mamətsay, adzaŋà madzay la ahàl kaf aŋha lakəl, ŋgaha masla la uwana aɓəɗa à humù gami, la huma Zəzagəla. 35 Uwa à uwana adàvah anu ala la Yesu Kristu kà masla aŋa mawoy anu aya aw uwa? Matərəɓay à uwana adàvah anu ala ay, awma mabas vok ay? Awma azla­uwana tasa à anu zlaɗa la uwana adàvah anu ala ay? Awma may la uwana adàtugw anu ala ay? Awma kuɗa ay? Baməraka anu la zlamtsa la abà, amiyaka katsakar, awma mamətsay la uwana adàvahanula la Yesu Kristu ay? Awaŋ, tatak la ahəŋ, à uwana aɗəɗ gay à masal aŋha ahəŋ, kà aŋa makweska anu aw. 36 Uwaga kà bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà kà:
ˈKà uwana anu azlaaŋak à kak Zəzagəla, à uwana anu la zlamtsa aŋa mamətsay la abà, kà uwana azladza tayàh makaɗ anu koksi­koksi. Anu kà mədagay la yewdi aŋa azladza kà kalkal la azla­tuwaŋ, uwana tadala atà makaɗ atà.ˈ
37 Ama mədaf asik à azla­matərəɓay uwaga à gəl gesina, məɗaɗuw atà la ndzəɗa aŋa dza uwana awoya anu. 38 Ndzer, gəsəl kà tatak la ahəŋ à uwana avàhanula la masla, kà masla aŋa mawoy anu aw, aw. Amiyaka baŋa məmətsay, amiyaka anu la adi taslala vok aŋa maɗəɗ à anu gay à ahəŋ aw. Azla­ma­lika la azla­tatak uwana takor ndzəɗa la zagəla gesina bay kà, taslala vok, kà maɗàh tatak kà masla aŋa mawoy anu aw, aw. Azla­tatak uwana aɓəza anu lagonay, la azla­tatak uwana adàɓəza anu la huma la gay bay kà, taslala vok maɗəɗ à anu gay à ahəŋ aw. 39 Azla­uwana, la ləv zagəla la abà, ŋgaha azla­uwana la tsəh iyaw bay kà, taslala vok aŋa maɗàh tatak aw. Dèwdèw tatak uwana Zəzagəla aɗahàŋ taslala vok aŋa madeɗ gay à Zəzagəla à ahəŋ kà aŋa mawoy anu aw. Mawoy dza uwaga kà apəhanula kà la ahàl aŋa Sufəl gami Yesu Kristu.
8:36 8.36 Mahabay 44.22