7
Ndzəɗa aŋa mapəhay la ahəŋ lakəl gami aw
Azla­deda gulo, gəpəh à akul kà, kà uwana kasəlaw mapəhay, kasəlaw kà mapəhay kà la ndzəɗa lakəl aŋa dza, uwana la sifa dadàŋ. Bokuba magoɗay, baŋa mis adada à zil. La mok uwana zil aŋha aləg la sifa kà, tetəvi la ahəŋ kà aŋa mad à zil anik aw, kà uwana mapəhay avà à tetəvi aw. Ama baŋa zil aŋha adamətsay kà, tetəvi la ahəŋ adagay, kà mad à zil anik. Kay, ama baŋa zil aŋha aləg la sifa, nəma pəra ada à zil anik aya, masla azaɓ zil. Ama baŋa zil adamətsal à akəl ala masla la tetəvi, baməraka ada aŋha à zil, agay masla mazaɓ zil aw, kà uwana kà akə̀lla mapəhay ala aw. Kiya uwaga kà, aŋkul babay azla­deda. Kadzaw à ahəŋ la ahàl aŋa mapəhay kà, bokuba akul azla­ma­matsay gà, kà uwana kamətsaw la slaka gà la Yesu Kristu. Kità akul azlaaŋha, masla la uwana Zəzagəla awùlla à uda la mamətsay. Kà anu aŋa maɗa­hallaŋ sləray uwana akəsa à vok gesina. Mok uwana uwarà kà, mədzà à ahəŋ kà bokuba uwana asà à gəl gami, ama mapəhay aŋa Zəzagəla la uwana: Uwanay la uwanay kà tsakana, agoɗàh à anu. Kiya uwaga à uwana apə̀h à anu ala tsakana, uwana məɗa­hahàŋ tekiɗik. Azla­tatak mawi­siga uwaga takor gəl aŋatà la anu la abà, ŋgaha taɗək anu à mamətsay à abà. Uwarà kà, mapəhay afà à anu à ahəŋ bokuba azla­daŋay. Lagonay kà, mədamətsal à adi ala à mapəhay uwaga, ndzəɗa aŋha la ahəŋ lakəl gami aya aw. Lagonay adagay kà, məɗàh sləray aŋa Zəzagəla la madz à ahəŋ mawga la abà, la tetəvi aŋa Masasəɗok aŋha la ama, awkà la tetəvi mavi­yaga, uwana tatsetsèr à mapəhay à abà aya aw.
Mapəhay apəhanula tsakana
Kakay gəgoɗay mi? Mapəhay aŋa Zəzagəla ma tsakana takay? Awaŋ, tsakana ɗiki­ɗiki aw. Ama agayŋa mapəhay agay la ahəŋ, awkà naka gəsəl tsakana aw. Agayŋa mapəhay agoɗay: Kaɗahaw adi aw, awkà naka gəsəl adi aw. Hay, ama la mok uwana gətsənàŋ mapəhay uwaga kà, tsakana aɓəzà gi à tsəh, ŋgaha gədzəkà maɗàh adi à azla­tatak gesina à tsəh. Mok uwana mapəhay la ahəŋ aw kà, tsakana kà agà tsaf­tsaf. Mok uwana uwarà gəsəl mapəhay à dadàŋ aw kà gəgoɗ kà: ‘Gi la sifa.’ Ama mok uwana gəda­tsən mapəhay kà, tsakana aŋazà gay ala. 10 Ŋgaha gəsəl kà tsa gi mamətsayga. Zəzagəla avà mapəhay uwaga kà, kà mapəhgəla tetəvi sifa, ama adàla gi kà à mamətsay. 11 Mok uwana gətsənà mapəhay uwaga kà, tsakana aɓəzà gi à tsəh, apapàt gi, kà gi aŋa maɗàh tsakana, ŋgaha agə̀ɗ kà uwana gəɗahà tsakana.
12 Kiya uwaga kà, mapəhay atsa à waŋ kà la ahàl aŋa Zəzagəla, ŋgaha kəla mapəhay aŋha bay kà tsi­kasla gesina, dziriga. 13 Baŋa kiya uwanay ma, tatak uwana delga la uwana adapaka gi matsapa vok takay? Awaŋ masla aw! Uwaga kà tsakana la uwana apaka matsapa kà makəɗ gi. Tsakana aɓə̀z gi à tsəh kà makəɗ gi ala, tatak delga uwaga kà masəlay, kà tsakana kà bà tsakana ndzer, ŋgaha kà uwana mapəhay la ahəŋ, tsakana apəhla tsakana ala kà mawi­siga la tetuwa.
Dza kà tsakana adafal à asik à gəl
14 Məsəl kà mapəhay kà atsà à waŋ kà la slaka Zəzagəla, ama gi kà gi dza deyday gà pəra, gəgà bokuba mayà aŋa tsakana. 15 Gətsənà uwana gəɗehəŋ aw, gəɗehəŋ kà uwana asà à gi aw, hərəzka aŋa uwana asà à gi aw, la uwana gəɗehəŋ aya. 16 Baŋa gəɗehəŋ, kà uwana asà à gi aŋa maɗehəŋ aw, uwaga apəhla ala kà mapəhay aŋa Zəzagəla kà delga. 17 Ama mawi­siga uwaga kà gi la uwana gəɗehəŋ aw. Tsakana uwana la gi la abà la uwana aɗàh uwaga. 18 Gəsəl kà delga la ahəŋ la gi la abà aw, à gi dza uwana gi dza asik aw. Kay kà, asa à gi maɗàh delga nəma, ama gəslala vok aw, kà uwaga. 19 Tatak delga, uwana asa à gi maɗehəŋ kà, gəɗehəŋ aw, ama tatak mawi­siga uwana asa à gi maɗehəŋ aw, la uwana gəɗehəŋ. 20 Baŋa gəɗehəŋ kà tatak, uwana asa à gi aw kà, uwaga kà gi la uwana gəɗehəŋ aw, tsakana uwana la gi la abà, la uwana aɗehəŋ.
21 Kiya uwaga à uwana gəɗehəŋ koksi­koksi, baŋa gəɗàh delga zlà, gi gəgoɗay kà, tsakana la uwana atsavok gi à huma. 22 La madzugway gulo la abà kà, mapəhay aŋa Zəzagəla kà akəs à gi gəl ndzer. 23 Ama la madz à ahəŋ gulo la abà kà, gənəŋàŋ kà tatak anik la ahəŋ à uwana apa guvəl la madzugway delga uwana la gi la abà. Tatak mawi­siga uwaga la gi la abà kà, asal mapak gi ala kà mayà aŋha. 24 Yaya­tsiya, uwa à uwana adàpəl gi ala la madz à ahəŋ mawi­siga gulo uwanay la abà, adala gi à mamətsay uwa? 25 Kikay gəgoɗ à Zəzagəla la ləv tekula, kà uwana masla la uwana adapəl gi ala kà ahàl aŋa Sufəl gami Yesu Kristu.
Gəgoɗ la madzugway gulo la abà kà, gəɗehəŋ kà mapəhay aŋa Zəzagəla. Ama dza sləɓ vok kà, asal kà gənəfay kà tsakana.