6
Mamətsay kà ahàl tsakana,
ama madz à ahəŋ la sifa kà ahàl Yesu Kristu
Mana mədà­goɗay lagwa mi? Mədza à ahəŋ la tsakana la abà, ŋgaha mapis gay à vok aŋa Zəzagəla adà­ŋa­zila takay? Awaŋ, kiya uwaga aw, məmə̀ts kà ahàl tsakana, ŋgaha ma kakay məda à huma à gay la tsakana la abà aya zlà ma? Hay! Kasəlaw kà, mok uwana məɗahà batem kà, məgà à maham à gay à vok gà la Yesu Kristu la abà, la mok uwaga kà, bokuba magoɗay kà, məmə̀ts la masla babay aw takay? La batem kà, məkəs mamətsay la masla, kà mal anu la masla, kà anu aŋa masak à madz à ahəŋ mavi­yaga, bokuba uwana Zəzagəla awùlla Yesu à uda la ndzəɗa aŋa mazləɓay aŋha.
Haɗay, anu azla­ma­matsay gà bokuba masla. Kiya uwaga mədahama gay à vok la masla, tsa kiya uwanay kà ndzer, mədàwul à uda bokuba uwana masla awùl à uda babay. Məsəl kà, la mok uwana Yesu Kristu amə̀ts à ahàf à adi kà, Zəzagəla atatàsl madz à ahəŋ mavi­yaga gami à adi la abatà bay, kà vok tsakana gà uwanay aŋa mamətsay, kà anu aŋa magay azla­mayà aŋa tsakana aya aw, kà uwana tsakana aŋa magay la ndzəɗa la dza mamətsay gà aya aw. Kà uwana mok uwana Kristu amə̀ts kà, məmə̀ts la slaka gà la masla, kiya uwaga, məsəl kà anu la masla, mədàdza à ahəŋ la sifa bay la masla. Ŋgaha aya, məsəl babay, kà Yesu Kristu awùl à uda la mamətsay adàmətsay aya aw, kà uwana ndzəɗa aŋa mamətsay la ahəŋ lakəl aŋha aya aw. 10 La mamətsay aŋha kà, avà­halla la tsakana aŋa tetuwa. Lagwa aga la ahəŋ la sifa kà aŋa Zəzagəla aŋa koksi­koksi. 11 Iyay zlà, akul babay kà, kiya uwaga, sə̀làw kà, kamə̀tsàw kà ahàl tsakana. Lagwa akul la ahəŋ la sifa la huma aŋa Zəzagəla, kà uwana kahamàw gay à vok la Yesu Kristu.
12 Tsa aŋa kiya uwanay lagwa zlà kà, kasakaw à tsakana akor akul aw. Kanəfaw mabila aŋa vok aŋkul, uwana adàzakulla vərdi anik aw. 13 Kakəsaw kà tsakana aɓəza tetəvi à tsəh aŋa madukw akul à ahəŋ, kà mawis akul ala aw. Tsa baŋa kiya uwaga zlà kà, vàw vok aŋkul à Zəzagəla, kà uwana akul azladza uwana kamətsaw, ŋgaha kawullaw à uda, vàw vok aŋkul à masla gesina, sàkàwwal aɗàhla akul sləray bokuba akul azla­ka­zlaŋa sləray delga gà. 14 Kiya uwaga kà, tsakana adàdza à akul à gəl aya aw kà uwana akul la tsəh aŋa mapəhay aw, kà magay la dziriga la huma Zəzagəla kà, dzàw à ahəŋ la mapis gay à vok aŋha la abà.
Anu azlamayà aŋa Zəzagəla, awma aŋa tsakana ay?
15 Uwaga ma, mana asal magoɗay lagwa mi? Məkor gəl kà maɗehəŋ tsakana, kà uwana anu la tsəh aŋa mapəhay aya aw, kà uwana anu la mapis gay à vok aŋa Zəzagəla la abà takay? Tetuwa kiya uwaga aw! 16 Kasəlaw kà, baŋa kaduwaw vok aŋkul à dza anik ala, ŋgaha kago­ɗawwal kà kakəsaw gay aŋha kà, kapakaw mayà aŋha aw takay? Baŋa tsakana la uwana adza à akul à gəl, ndzer, akul azla­mayà aŋa tsakana, ŋgaha kabiyaw mamətsay à gəl. La kità, baŋa kakəsaw kà gay aŋa Zəzagəla, kiya uwaga kagaw azla­mayà aŋha, ŋgaha adàpaka akul ala kà azla­dzi­riga la huma aŋha. 17 Haɗay aw ay, uwarà kagàw mayà aŋa tsakana, ama lagonay kà, kiya uwaga aya aw. Kakə̀sàw gay uwana atàpakulla, kakə̀sàw azla­tatak uwana atàpakulla la ləv tekula, kikay məgoɗ à Zəzagəla kà uwaga. 18 Mapəlla, uwana kapə̀làwla la tsakana la abà, kà kapà­kàwla azla­mayà aŋa dziriga adagay, kà akul aŋa maɗàh dziriga. 19 Gəpəh à akul la gay zil kiya uwanay kà, kà uwana akul azla­guɓguɓ dadàŋ, kà matsən azla­tatak uwanay. Dagay uwarà kavàw vok aŋkul gesina à mawi­siga, kaŋazàhàw tsakana ala. Kà uwana kaɗa­hàhàw mawi­siga. Ama lagonay kà, vàw vok aŋkul à Zəzagəla aŋa ɗiki­ɗiki. Ɗahàw dziriga, ŋgaha kà madz à ahəŋ aŋkul aŋa magay sətaka.
20 Dagay uwarà, à mok uwana kalə̀gàw azla­mayà aŋa tsakana, tatak la ahəŋ afà à akul leri à gəl, kà manəf dziriga aŋa Zəzagəla aw. 21 Mok uwana kaɗa­hàhàw azla­tatak ziruwi gà uwaga ma mana kaɓə̀zàwwal la abà lagwa zlà mi? Lakana kà kakə̀làw ziruwi à azla­tatak mawi­siga uwaga à gəl mədà­tsalah à gay, kà uwana madəv à gay aŋa uwaga kà mamətsay. 22 Lagonay kà, kapə̀làwla la tsakana la abà, kagaw azla­mayà aŋa Zəzagəla. Lagwa tatak delga uwana kaɓəzàwwal la abà, kà madz à ahəŋ aŋkul adàgay sətaka la huma Zəzagəla, ŋgaha aya, akul kadà­ɓəzawwal sifa adəv à gay aw la makəɗ gəl à ahəŋ. 23 Ndzer, masik aŋa tsakana kà uwaga mamətsay, ama mavày deyday aŋa Zəzagəla kà sifa adəv à gay aw, kà uwana mədahama gay à vok la Sufəl gami Yesu Kristu.