14
Azlaməna ndzəɗa gà la azlaməna maruw vok à ahəŋ gà
la tetəvi aŋa Zəzagəla la ama
Kə̀sàw azla­uwana taruw vok ahəŋ la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh la ahàl səla, kadze­dzinaw madzugway aŋatà aw. Uwaga gəpəh à akul kà, lakəl aŋa tatak may kaykay. Azladza anik kà, tatak may uwanay kà, asləh kà mazuway tasəl magoɗay aw bà mazuway pəra, ama dza uwana aləg mahənay la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh kà, apaɗ sləɓ aw, azuway kà bəsla agər à abà pəra. Ama dza uwana amanay gesina kà, apəsew dza anik uwana apaɗ sləɓ uwaga aw. Ŋgaha dza uwana apaɗ sləɓ aw kà, adziyukw à masla mapaɗ sləɓ babay aw, kà uwana Zəzagəla kà akəs masla maman tatak uwaga gesina. Kak ma, kak uwa, kagoɗ kà madziyukw à magamza aŋa dza anik, uwana aɗàh sləray mawi­siga uwa? Say məŋga aŋha la uwana apəhaalla, à baŋa aɗahaŋ kà delga aw ma mana aŋak la abà ma? Adàtəɗ à ahəŋ aw kà uwana məŋga aŋha uwana la afik, adànəŋla kà masla aŋa matəɗay à tetəvi aŋha la tsəh ala aw. Azladza anik tadzugway kà mavakay anik aɗuwa azlaanik la huma yewdi aŋatà, ama la yewdi aŋa azladza anik mavakay gesina kà kalkal. Say dza asəl uwana adzugway la ləv aŋha la tsəh la paraka. Dza uwana adzugway kà, mavakay anik aɗuwa azlaanik adzugw kiya uwanay kà, asləkawla Sufəl Yesu. Dza uwana apaɗ sləɓ tasləkaw, kikay agoɗiya à Zəzagəla lakəl aŋa uwana azuway. Dza uwana apaɗ sləɓ bay aɗahaŋ kiya uwaga kà masləkaw Sufəl babay, ŋgaha kikay agoɗ à Zəzagəla lakəl aŋa uwana azuway babay. Kità kà dza la ahəŋ, adza à ahəŋ kà aslasl gəl aŋha aw ŋgaha dza la ahəŋ amətsay kà aŋa aslasl gəl aŋha babay aw. Kà uwana baŋa anu la sifa kà, anu la sifa kà aŋa məɗàh sləray aŋa Sufəl, uwana aŋal anu, ŋgaha baŋa məmətsay kà, məmətsay mamətsay gesina kà, kà anu azlaaŋa Sufəl Yesu Kristu. Kà uwana Sufəl Yesu Kristu amə̀ts, ŋgaha awùl à uda la mamətsay, kà masla aŋa magay Sufəl aŋa azla­ma­zim­nekiɗ la azladza uwana la sifa bay. 10 Tsa aŋa kiya uwanay ma, kak ma kak uwa, à uwana kapəsew deda magay aŋak uwa? Ŋgaha ma kak ma kak uwa? Məsəl gesina gami kà, mədàda à huma seriya aŋa Zəzagəla. 11 Uwaga kà bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà. Sufəl Zəzagəla agòɗ:
ˈGəgoɗ la dziriga: Kəla dza adà­kədeɗ à ahəŋ la huma gulo.
Ŋgaha kəla uwa­be­yuwi adàpəhay la paraka kà: Kak Zəzagəla la uwana la maslay gesina,ˈ
tadà­goɗay. 12 Uwa­be­yuwi adàtugw uwana aɗa­hàhàŋ la huma Zəzagəla, la paŋaw aŋha la paraka.
Məɗaha haŋkəli kà azladeda gami maruw vok à ahəŋ gà
13 Tsa baŋa kiya uwanay kà, məsak à madziyukw à vok à dagay. Ɗahàw haŋkəli kà akul aŋa maɗàh uwana atsala matekwiɗ à deda aŋkul, ŋgaha kà madukw masla à tsakana à abà aw. 14 Gi dza aŋa Sufəl Yesu, ndzer kà, tatak gesina kà masləhay gà la ahəŋ aw, ama baŋa dza anik adzugway kà, tatak anik masləhay gà la ahəŋ, kità uwaga kà, afa à gay aw, kà uwana kà aŋha kà, asləh haɗay. 15 Baŋa katafaɗ ləv à deda aŋak la tatak may, uwana kazuway kà, kiya kawoyaŋ aw. Kà uwana Yesu Kristu kà amə̀ts kà aŋha babay. Sə̀l kà, uwana kazuway kà, atafaɗalla ləv la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh aw. 16 Ama kà aŋak kà, tatak gesina kà masləhay gà la ahəŋ la huma aŋak aw, ama baŋa kasəl kà azladza tadàpəh mawi­siga lakəl aŋha kà sàkal, ŋgaha kà atà aŋa matugw mawi­siga aw. 17 Makoray Zəzagəla kà gay aŋa mazuway la masay aw. Ama uwaga kà gay aŋa dziriga ŋgaha la marabay, uwana Masasəɗok Zəzagəla avày la lapiya, awkà gay aŋa tatak uwaga la abà aw. 18 Dza uwana aɗàh sləray aŋa Yesu Kristu kiya uwanay kà, Zəzagəla adà­wo­yəŋ, ŋgaha azladza tadà­sləkaway babay. 19 Tsa baŋa kiya uwanay kà, məwàɗ vok à uda kà maɗàh uwana azlaka à azladza kà madz à ahəŋ la lapiya, la maham à gay à vok gami la abà, ŋgaha uwana ada­zi­gən azladza anik la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh. 20 Kawisà sləray aŋa Zəzagəla ala la tatak uwana kà manay aw. Kay kà, tatak masləhay gà la ahəŋ nəma kà, ama baŋa azla­deda aŋak tadàsokw à tsakana abà kà, uwaga kà delga kà manay aw. 21 Ama uwana delga kà, kaɗaha tatak uwana adàdukw deda aŋak à ahəŋ, adàgay mapaɗ sləɓ uwaga baməraka adàgay mas guzu, adàgay bà mana beymi uwana adukw deda aŋak à ahəŋ kà, kafa gay aw. 22 Uwana kasəl lakəl aŋa uwaga kà, fà uwaga à tsəh kuvəl aŋak, uwaga kà la tataka aŋkul la Zəzagəla pəra. Marabay agay la dza uwana aɗahaŋ tatak la kokuɗa maɓək gəl à ahəŋ səla. 23 Ama dza, uwana aɓək gəl à ahəŋ səla, lakəl aŋa tatak may, azuway la maɓək gəl à ahəŋ, səlà kà seriya adàkəsay, kà uwana bà la maɓək gəl à ahəŋ səla aŋha kà, asakal à tsəh ala kà mazuway aw. Kà uwana kəla tatak uwana məɗehəŋ la maɓək gəl à ahəŋ səla la huma Zəzagəla kà tsakana.
14:11 14.11 Yesayya 45.23