15
Maɗàh uwana azlak azlamagaɓəɗ gà
Anu uwana mədahənay la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh kà, məzlaka azla­uwana tahənay dadàŋ aw, məɗahaŋ kà uwana akəsa à anu à gəl pəra aw. Say məɗahaŋ kà uwana akəsa vok kà aŋa azla­deda gami, məzlak atà kà atà aŋa mazigənay la tetəvi aŋa Zəzagəla la tsəh. Yesu Kristu la gəl aŋha bay kà, ayàh tetəvi kà maɗàh uwana asà à gəl aŋha aw. Ahənà gay uwana ala, tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈMa­go­ɗahay aŋa azlaməna matsək à ka mago­ɗahay à gəl kà, awul à gəl gulo,ˈ
agòɗ. Tekeɗik, kəla tatak uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà kà, tatsetsèr uwaga kà matapanula dziriga, kà anu aŋa makəɗ yewdi à uwana à abà, Zəzagəla apə̀h à ahəŋ kà maɗehəŋ kà uwana la wakità Zəzagəla la abà adzərəɗàh anu ala, ŋgaha kà anu aŋa matsizlla à ahəŋ lela. Zəzagəla adzərəɗàh anu ala kà uwana apakànula kà anu magay mazlaməna mabasiŋ, ŋgaha anu aŋa magay la paŋaw tekula, bokuba uwana Yesu Kristu aɗahàŋ bay, kà akul gesina aŋa mazləɓ Baba aŋa Sufəl gami Yesu Kristu la paŋaw tekula.
Kə̀sàw vok kà akul à akul
Kità kà, kə̀sàw vok kà akul à akul bokuba uwana Yesu Kristu akə̀s akul. Ɗa­hàwwàŋ kiya uwaga, kà azladza aŋa mazləɓ Zəzagəla. Gi, gəpəh à akul la paraka, Yesu Kristu apakà magamza aŋa azla Yahu­diya, kà masla aŋa mapəhatàla kà Zəzagəla kà aɗàh fida aw. Asàl mahən uwana ala Zəzagəla apə̀h à azla­baba aŋatà à ahəŋ. Asà à waŋ babay, kà azla­uwana azla Yahu­diya aw aŋa mazləɓay, kà azla­tatak dzəɓa aŋha səla aw gà uwana aɗahàŋ. Uwaga kà bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà lakəl aŋha:
ˈKà gay uwanay gədà­zləɓ kà la tataka azladza la abà, gədà­zləɓ kà la azla­ma­habay.ˈ
10 Gay Zəzagəla agòɗ aya kà:
ˈAkul uwana akul azla Yahu­diya aw, rabàw la slaka gà, la azlatsəhay aŋa Zəzagəla uwana akə̀s atà dagay uwarà.ˈ
11 La slaka anik la abà aya tagòɗ:
ˈAkul uwana akul azla Yahu­diya aw, zləɓàw Sufəl Zəzagəla. Dza atəm à uda aw, zləɓàw masla gesina.ˈ
12 Yesayya, masla mapəhal gay ahàl aŋa Zəzagəla agòɗ babay:
ˈDza anik adàsa à uda la tsəhay aŋa Yese la abà, adàsa à waŋ kà makor azladza uwana azla Yahu­diya aw, tadàfay manəwəŋ aŋatà à masla à afik kà maɓəl atà.ˈ
13 Zəzagəla uwana av manəwəŋ, ahənàkulla la marabay, ŋgaha akul aŋa maɓəz lapiya la ləv la tsəh, kà uwana kadiŋaw gəl à masla à vok kà, manəwəŋ aŋkul lakəl aŋha adahən ala pawasla, la ndzəɗa aŋa Masasəɗok tsi­kasla.
Pol apəh gay lakəl aŋa sləray aŋha uwana aɗahaŋ
14 Azla­deda gulo, gi la aslasl gəl gulo kà, gəsəl kà kaɗa­hàwwàŋ kà la tetəvi aŋha, kasəlaw dziriga gesina, ŋgaha kasə̀làw tetəvi aŋa mawalla kà vok haŋkəli à gəl. 15 Ama bà la uwaga, la azla­slaka anik la wakità uwanay la abà, gətsetsèr à atà kà, la maz kuda à zagəla lakəl aŋa azla­tatak anik anik, kà aŋa mavika akul aw. Gətsetser bokuba uwanay, kà dzəɓa aŋha səla aw uwana Zəzagəla aɗa­ha­gəŋ. 16 Bokuba magoɗay kà, afà gi à ahəŋ kà magamza aŋa Yesu Kristu la tataka azladza uwana azla Yahu­diya aw. Gəvà vok gulo à Zəzagəla tetuwa, kà maz gay marabəŋ, gay gà à uwana atsà à waŋ la slaka aŋha. Gəzìŋ kà à azla­uwana azla Yahu­diya aw, kà atà aŋa madiŋ gəl à masla à vok, ŋgaha kà uwana Masasəɗok tsi­kasla afà à fəta à awtày kà aŋha. 17 Kà sləray aŋa Zəzagəla uwana gəɗehə̀ŋ kà, gəɗèɗ gay ləv, kà uwana gi la ahàl aŋa Yesu Kristu. 18 Kà uwana gəpəhay lakəl aŋa tatak anik aw, say uwana Yesu afà à gi à ahàl. Masla avà à gi ndzəɗa, kà madla azladza uwana azla Yahu­diya aw à huma Zəzagəla, kà atà aŋa makəs masla. Aɗahàŋ kiya uwanay kà, kà azlagay uwana gəpəh, ŋgaha azla­tatak uwana gəɗahaŋ. 19 Aɗahà azla­na­dzipo tsəhay anik anik la ndzəɗa aŋa Masasəɗok tsi­kasla babay. Kiya uwaga gəsləhà gay marabəŋ à azladza ala gesina lakəl aŋa Yesu Kristu, adzəkà à vok dagay la Uru­sa­lima tsəràh à gudəŋ Iliriya. 20 Ama gi kà gəhika kaykay maz gay marabəŋ kà la slaka uwana azladza tatsə̀n gay lakəl aŋa Yesu Kristu dadàŋ aw, kà uwana asa à gi maziŋ la slaka uwana azladza tatsənəŋ aw kà gi asa à gi maɓəɗ sləray aŋa dza anik à gay dzəgov aw. 21 Gi kà, gəɗehəŋ bokuba uwana tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà:
ˈAzla­uwana tapəh à atà tatak lakəl aŋha aw kà, atà kà tadà­nəŋəŋ. Azla­uwana tatsə̀n tatak lakəl aŋha aw bay tada­tsən gay marabəŋ,ˈ
Zəzagəla agòɗ.
Pol adzugw mad à Rom
22 Asik dəŋ gəda­ɓərzl ala kà manəŋ akul à gay, ama gəɓəzà tetəvi aw. 23 Mavay dəŋ à uwana gədayah tetəvi la iyaw tugwi kà manəŋ akul à gay, ama sləray akə̀s à gi à ahəŋ. Lagwa kà, sləray gulo la kutso uwanay la abà kà, adakəɗ gəl à ahəŋ. 24 Gədzugw mad à awtày à slaka aŋkul, gədàdza à ahəŋ ŋuv la slaka aŋkul kà manəŋ vok. La lig la ahəŋ kà pəra, gədàda à Espa­niya. Asa à gi kà kadà­zlakaw gi la mau­gu­zahay gulo uwaga la abà gədà­ɗe­həŋ. 25 Ama lagonay kà, gəwul à Uru­sa­lima dadàŋ, kà madla tatak mazlakay à azladza aŋa Zəzagəla la abatà. 26 Kà uwana azlaməna gay Zəzagəla uwana la abanay la Make­du­niya, la azla­uwana la Akayya taràb kà maham gay à sili à vok kà masləl à azlaməna kuɗa la tataka maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla la Uru­sa­lima. 27 Uwaga kà, atà tadzùgw la gəl aŋatà, ama uwaga kà azlayla kà vok aŋa maɗehəŋ kiya uwaga. Haɗay, kà uwana azla Yahu­diya tazlàk azladza uwana azla Yahu­diya aw, kà atà aŋa maɓəz mapis gay à vok aŋa Zəzagəla məŋga. Kità kà delga, kà azladza uwana azla Yahu­diya aw, tazlaka atà la azla­tatak uwana taɓəzàl la gudəŋ la vok babay suwaŋ. 28 Baŋa gədàdəv uwaga à gay, gədàɓək atà tatak uwana taɓə̀k gi à ahàl gesina, gədàwul à lig, kà mad à Espa­niya, ama gədà­guway kà la gudəŋ aŋkul, la Rom dadàŋ. 29 Gəsəl kà aŋa gədà­zlaŋal à slaka aŋkul kà, Yesu Kristu adàpis anu gay à vok məŋga, la maham gay à vok gami la abà.
30 Azla­deda, kamkam, gəgoɗ à akul la sləm aŋa Yesu Kristu, kà uwana Masasəɗok tsi­kasla apakà anu ala kà məna mawoy vok kà anu à anu. Kamkam zlàkàw gi la madəv kuɗa à Zəzagəla, dəvàwwal kuɗa kà aŋulo la ləv tekula, 31 kà azlaməna kutso Yahu­diya uwana tasəl Yesu Kristu aw, kà gi aŋa mad à ahàl aŋatà aw. Dəvàw kuɗa à Zəzagəla babay, kà tatak uwana la ahàl gulo aŋa makəs à vok à azladza la abatà la Uru­sa­lima. 32 Kità kà, baŋa asa à Zəzagəla kà, gədàsa à waŋ à slaka aŋkul kà la hazlak­hazlak. Ŋgaha mədàhama gay à vok la marabay məŋga la abà. 33 Zəzagəla masla aŋa mavàh lapiya afa à akul sləm. Amen!
15:3 15.3 Mahabay 69.9 15:9 15.9 2 Samuyel 22.50; Mahabay 18.49 15:11 15.11 5Musa 32.43; Mahabay 117.1 15:12 15.12 Yesayya 11.10