11
Azlaməna sayda səla
Kiya uwaga aya, tavà à gi golakay, bokuba azəva magurla tatak, tagòɗ à gi: “Hàd, gùr gày Zəzagəla, ŋgaha slaka makaɗ tatak aya. Tùgw azladza uwana tadəv kuɗa à Zəzagəla la aku babay aya”, agòɗ à gi. “Ama kagur lig gà aw, sàkal kità”, agòɗ à gi. “Kà uwana masla kà gəvà à azladza uwana azla Yahu­diya aw. Atà tadàhaba à ahəŋ ala gudəŋ aŋa Zəzagəla tsi­ka­slaga, tsəràh à təla dzik ufaɗ gəl aŋha səla. La lig la ahəŋ gədà­sləl azlaməna sayda gulo səla à awtày”, agòɗ. “Uwana tadà­tsokwah à lukut kuɗa à abà, ŋgaha atà tadàza gay gulo à azladza la kaslà uwatà tsəràh à mavakay dəbow la dadərmokw səla bəzi aŋha dzik mukwà”, kiya uwaga agòɗ à gi.
Azlaməna sayda səla uwaga kà atà səla nna, tatsizlla à ahəŋ la huma Sufəl Zəzagəla uwana akor gudəŋ à vok. Atà azlaahàf səla uwana tazala atà ala kuvu. Gotənaŋ azla­fənəs səla aya babay. Baŋa dza asal maɗàh à atà mawi­siga à vok kà, akàl atsa à waŋ la gay aŋatà la awtày, ŋgaha abaɓəh atà à gay. Kiya uwaga tadàkaɗ atà azla­uwana tayàh maɗàh à atà mawi­siga à vok. La kità, la mok uwana tadàzah sayda kà, atà la maslay kà matsakay à zagəla à ama, kà iyaw aŋa manəɗ à ahəŋ aw. Gotənaŋ, atà la maslay aŋa mapak iyaw ala kà aŋiz, ŋgaha atà la maslay kà aŋa mav azlaŋ­gərpa anik anik à azladza gudəŋ à vok, bokuba uwana asa atà bay.
Ŋgaha mok uwana tadàdəv maz gay aŋatà à gay, tatak fəta asa à uda la afək zəŋzəŋga la abà, akəs atà la guvəl, aɗuwa atà, ŋgaha akaɗ atà. Kiya uwaga azlavok aŋatà kà, tadàdza à ahəŋ la tetəvi aŋa məŋ huɗ gudəŋ la slaka uwana tatàsl Sufəl aŋatà à ahàf à adi uwarà. Gudəŋ uwatà tazalalla la gay zil kà Sodom baŋaw Misəra, kà uwana azla­gu­dəŋ uwaga taɗa­hàhà mabila, takə̀s gay aŋa Zəzagəla aw. Haɗay, azladza uwaga tasà à uda la azlatsəhay aŋa azlagay, ŋgaha tasà à waŋ la makaɗ gəl à ahəŋ gudəŋ à vok gesina. Atà tadà­nərəz mazim­nekiɗ, mavakay makər la tenma, tadàvà tetəvi kà mal atà aw. Kà uwana tagòɗ kà: “Atà səla nna, tawisà gudəŋ à vok ala”, tagoɗ. 10 Kiya uwaga azladza gudəŋ à vok tadàɓak agər à abà, kà uwana takàɗ azladza səla uwaga. Atà tadà­ha­bahah azla­ma­de­vaday la mavàhay azla­tatak deyday babay. Kà uwana azladza səla uwaga tasàh zlaɗa à azladza gudəŋ. (La maz gay Zəzagəla uwana tazàhàŋ) 11 Iyay, mok uwana mavakay makər uwaga la tenma adada à lig, Zəzagəla afəta atà afaɗ à gəl kà mawulla atà ala sifa, ŋgaha hahadzàk, tatsazlla ala. Azladza uwaga la abatà gesina guba akəs à atà. 12 Mok uwana tatsizlla, tatsəna kuda atsəna à ahəŋ la zagəla, agoɗ à atà: “Sàw à afik à abanay!” Kiya uwaga tada à afik la habaga la abà, la yewdi aŋa azlaməna məzam aŋatà. 13 La mok uwatà kutso aɓəlaka vok məŋga, tsəràh à uwana tenma aŋa makulo aŋa gudəŋ uwatà azala tetuwa. Maɓəlaka vok aŋa kutso uwaga kà, azaŋ ala dza dəbow məɗəf, matəm à ahəŋ aŋa azladza uwaga kà, guba akəs atà məŋga. La vuɗ uwaga tanəŋa məŋga aŋa Zəzagəla, tasləkaw.
14 Kiya uwanay à uwana ŋgərpa masəla uwanay ada à lig. Ama haŋkəli, aganay mamakər uwana azla­ŋalay aya gotənaŋ zlà.
Mazlazliŋ makəɗal gəl aŋa malika
15 Kiya uwaga malika maməɗəf atsà mazlazliŋ, azla­kuda tatsənà à ahəŋ la zagəla, ŋgaha tagòɗ: “Sufəl Zəzagəla gami la masla uwana mafal dzakwa à gəl gà kà: Gudəŋ à vok adagay la ahàl aŋatà kà makoray. Makoray aŋatà adànats à gay ala aw.” 16 Mok uwana takə̀ɗ gəl à uwaga, azla­ma­dza­haga dzik səla gəl aŋha ufaɗ uwana tadzàhà madzay la kursi la afik, la huma Zəzagəla takàsà gəl à ahəŋ la huma aŋha, tazləɓà, 17 tagòɗ:
“Haɗay, Sufəl, kak uwana kaga la ahəŋ la sifa dagay uwarà. Ŋgaha kak la ahəŋ la sifa lakana aya. Kikay məgoɗ à ka, kà uwana tatak gesina adada à ka à ahàl, kagay la kəl gà gesina.
18 Kiya uwaga azladza uwana tasəl kak aw, atà tapakà ləv lakəl aŋak. Ama la uwaga kà, sà aŋak adaslay kà kak aŋa mapak ləv lakəl aŋatà suwaŋ. Kaslà adaslay à uwana kaɗàh seriya à azla­ma­matsay à gəl. Ŋgaha aya kaslà adaslay à uwana kavà masik à azla­mayà aŋak, uwana kapə̀h à atà gay à ahàl aŋa mapàh à azladza. Kak kadàvà masik à azlatsəhay aŋak gesina, azlaməŋga, bà amiyaka bà la azlabəza gà bay. Azla­uwana takə̀s gay aŋak gesina, kadavà à atà masik. Ama kà aŋa azla­uwana tawìs gudəŋ ala kà, kaslà adaslay à uwana kak aŋa madàzahatàla suwaŋ!”,
tagòɗ.
19 Mok uwana tadəv uwaga à gay gesina, gày aŋa Zəzagəla apə̀zlla vok la zagəla, tsəràh à uwana azladza tanəŋà sahar makəs vok slawda apokwà vok la paraka. Azla­ma­wutsəɗay tawutsə̀ɗàh ɓəzlba­ɓəzl, habaga aslə̀h məlo, kutso aɓəlakà vok, ŋgaha matsatsay iyaw anìs à ahəŋ aŋuvaw.
11:1 11.1 Hezəkiyel 40.3; Zakari 2.1-2 11:18 11.18 Mahabay 2.5; 110.5; 115.13