12
Slagəla la zagəla
Kiya uwaga məŋ nadzipo apə̀hla vok ala la zagəla. Aganay nadzipo uwaga: Mis tekula uwana adatsokw afats à abà bokuba lukut, aɓə̀k asik aŋha kà à təla à afik, nalbət aŋha babay kà, taga kà azla­tse­tsiliŋ kulo gəl aŋha səla, bokuba gara­musa aŋa sufəl. Mis uwaga aga la bəzi la huɗ, azlàsokw à ahəŋ, ŋgaha aga la mabas vok la abà, awiyay kà mazəŋ aŋha.
Ama nadzipo anik apə̀hla vok ala la zagəla aya. Tatagà məŋga gà bokuba kudu, ŋgaha mativga, uwana akor gəl məɗəf, ŋgaha dərew kulo kulo la kəla gəl gesina la gara­musa. Tatagà uwaga kà la gudaz. Gudaz aŋha kà aɓàɗ tse­tsiliŋ tenma aŋa mamakər aŋa zagəla à ahəŋ, ŋgaha awìts atà à vəɗah. Tatagà uwatà atsìzlla à ahəŋ la huma aŋa mis uwaga, asàl masokw à ahəŋ, kà masla aŋa mapila à gay, à baŋa adasokw à ahəŋ. Mis ayyà bəzi zilga, uwana adànəŋla tsəhay gesina la agəla ada. Mok uwana adayyay, tazə̀ɓ bəzi uwaga katskats, tadàlla à slaka Zəzagəla uwana la kursi la afik. Ama mis kà ahòy à kəsaf à abà, la slaka uwana Zəzagəla aɗa­hàllàŋ à ahəŋ. Masla adza­dzaray la abatà tsəràh à mavakay dəbow la dadərmokw səla bəzi aŋha dzik mukwa.
La lig la ahəŋ gənəŋà à zagəla kà guvəl adadzəka à vok. Misel ŋgaha la azlaməna aŋha tapa guvəl la tatagà uwaga la azla­ma­lika aŋha. La abatà Misel la azla­ma­lika aŋha taɗuwà atà, kiya uwaga slaka aɓəzà à vok kà tatagà la azlaaŋha aŋa madz à ahəŋ la zagəla aya aw, aga maduw à vəɗah gà. Tatagà məŋga uwaga, la uwana maviya bebi, masla uwana azahà azladza gudəŋ à vok gesina ala, sləm aŋha kà, baba aŋa mawi­siga, sləm aŋha anik aya kà seteni. Tadùw à vəɗah, masla la azla­ma­lika aŋha gesina.
10 Ŋgaha la lig la ahəŋ, gətsənà kuda atsə̀n à ahəŋ la zagəla agòɗ: “Lagonay kà mazləɓay aŋa Zəzagəla kà, adapaka vok, lagonay kà, Zəzagəla adapəhla makoray aŋha ala. Lagwa Kristu adapəhla maslay aŋa ndzəɗa aŋha ala, kà uwana masla məzam gami, uwana atsàzlàh à huma Zəzagəla, uwana apa­pàtàh azla­deda gami, kà matàh à atà kaf à gəl mavakay la mahənay gesina kà, tamə̀l à uda la zagəla. 11 Azla­deda gami tatsà à ahəŋ. Kikay kà aŋiz aŋa magadzaw, ŋgaha kikay kà gay dziriga uwana tazàtàŋ, atà takə̀s mav sifa aŋatà. 12 Kà uwaga à uwana, takuɗə̀k seteni à ahəŋ la zagəla. Ŋgaha akul, azladza uwana la afik, rabàw! Ama kà aŋkul gudəŋ à vok la azla­dərəv aya, ŋgərpa la akul, kà uwana seteni kà tadaməl à slaka aŋkul la vəɗah. Apakà ləv, kà uwana asəl kà kaslà aŋha kà atəm à ahəŋ kà ŋuv pəra.”
13 Mok uwana tatagà uwaga asəl kà taməl à vəɗah kà, adzəkà manəf mis uwaga la tsəh, ayyà bəzi zilga. 14 Atà tavà gogozlàh à mis, kalkal la aŋa zulo məŋga gà, kà aŋa mahoyay à huma ala katskats la uwaga, à slaka aŋha uwana à abà Zəzagəla adà­dza­dzarayla à abatà. Mavay makər la tenma adàdza à ahəŋ la abatà, kà bebi uwaga aŋa makəsay aw. 15 La kiya uwaga, bebi aɗahàŋ dabaray la mavəlàh iyaw à vəɗah kà iyaw aŋa manəf mis la tsəh aŋa mazəɓ mis. 16 Ama kutso azlàk mis, apəslàk ala, asà iyaw uwana à gay, asà à uda la huɗ aŋa tatagà uwaga. 17 Kiya uwaga tatagà uwaga aɓəzà à mis à tsəh aw, vədzəgəlàh agolà vok aŋa maday aŋa map guvəl la azla­mayyi à tsəh ala aŋa mis uwaga. Azla­mayyi à tsəh ala aŋha uwaga kà, azla­uwana takə̀s gay Zəzagəla, ŋgaha atà uwana tanəfà dziriga aŋa Yesu, uwana apə̀ha­tàla. 18 Kiya uwaga tatagà uwaga ahàd, atsizl à gay dərəv.
12:7 12.7 Daniyel 10.13,21; 12.1; Yahuda 9