13
Tatagà uwana azal azlatatagà anik səla
Kiya uwaga gənəŋà tatagà anik asà à uda la dərəv la abà, uwana agà la azlagəl dza­dzukwa məɗəf, ŋgaha la kəla gəl aŋha kà, dərew kulo kulo la kəl. Kəla dərew aŋha kà gara­musa aŋa sufəl la tsəh. La kəla gəl aŋha la vok babay kà, sləm mawi­siga aŋa mago­ɗahay à Zəzagəla la vok. Tatagà uwatà kà, gənerə̀z kà, maftsa vok aŋha kà bokuba zimnəli, azlaasik aŋha kà bokuba azlaasik aŋa bala­goday. Ŋgaha gay aŋha kà bokuba gay aŋa sika­la­veri. Aɓə̀ɗla tatagà uwaga à slaka aŋha à abà. Tatagà uwana adzà madzay la kursi aŋa kudu la afik, aɓəzà ndzəɗa aŋha babay. Ama gənəŋàŋ kà tekula la tataka azlagəl aŋha la abà kà, bokuba makəɗay gà uwarà, ŋgaha amik aŋha awùr ala, akə̀s nadzipo à azladza gudəŋ à vok gesina, ŋgaha abiyà atà la uwaga, tanəfà masla. Kiya uwaga, azladza gesina tasləkàw tatagà uwana avà ndzəɗa aŋha à tatagà uwaga. Tasləkàw tatagà uwaga babay, la magoɗay: “Uwa à uwana məŋga bokuba tatagà uwanay uwa?”, tagòɗ.
Kiya uwaga tatagà uwaga aɓəzà à tetəvi aŋa mapəh mawi­siga à Zəzagəla à vok, aɓəzà maslay aŋa maɗehəŋ kiya uwanay kà, kà aŋa təla dzik ufaɗ gəl aŋha səla pəra. Tatagà uwaga adzəkà mapəsew slaka aŋha la zagəla, la azla­uwana tadzà à ahəŋ la afik, la sləm aŋha, ŋgaha baməraka Zəzagəla la gəl aŋha, apəsèw masla babay. Masla aɓəzàl tetəvi aya aŋa map guvəl la azladza aŋa Zəzagəla, ŋgaha la makəɗasl atà la gudəŋ la vok. Avàl ndzəɗa aya lakəl aŋa azladza uwana tasà à uda la azlatsəhay la azlagay la abà, ŋgaha tasà à waŋ la makaɗ gəl à ahəŋ gudəŋ à vok gesina la ahàl aŋha aya. Azladza gudəŋ à vok gesina tasləkaw tatagà uwaga, bokuba magoɗay, azladza uwana sləm aŋatà la ahəŋ la wakità aŋa sifa la abà dagay madzəka aw. Say magadzaw uwana takə̀ɗla, la uwana akor wakità uwaga pəra.
Agòɗ: “Kanekaw à sləm à ama aw, tsənàw gay uwanay gəpəhay!” 10 Kiya uwaga agòɗ: “Dza uwana mokfak aŋa makəs à daŋay la vok, ndzer kà tadàkəs à daŋay, tadàkəɗay la katsakar aya dza uwana la mokfak aŋa katsakar la vok. Kay, tsa baŋa kiya uwanay kà, ŋuləm azladza aŋa Zəzagəla tabasəŋ la maday à huma à gay la madiŋ gəl à Zəzagəla à vok, kà atà aŋa madz à ahəŋ la adi.”
11 Kiya uwaga gənəŋà tatagà anik asà à lag la kutso la aku. Masla la dərew səla lakəl, bokuba magadzaw, apəhay kà la kuda uwana aga­gazlàh azladza ala. 12 Masla aɗàhla sləray la ndzəɗa aŋa matera, ŋgaha la masəlay aŋa matera bay. Tatagà masəla uwaga afà leri à azladza gudəŋ à vok à gəl, kà atà aŋa masləkaw matera gà uwaga, à masla uwana la amik mamətsay la vok, awùr ala. 13 Masəla gà uwaga aɗahàhà azla­tatak nadzipo məŋga, azalà akàl à ahəŋ la zagəla la yewdi aŋa azladza gesina. 14 Masla aɓəzàl tetəvi kà maɗàh azla­na­dzipo la huma aŋa tatagà matera gà uwatà, ava­và­ràhà azladza gudəŋ à vok à bada à abà la magoɗ à atà: “Ŋàlàw mazlazlay la maftsa vok aŋa tatagà uwaga awurà ala la amik aŋa katsakar la abà, aŋa masləkaw masla.” 15 Kiya uwaga tatagà uwanay apə̀h, kiya uwaga kà masla maɓəzal ndzəɗa kà mafətay afaɗ sifa à mazlazlay, atà aŋa madzəka maɓaɗma, atà akaɗ azladza gudəŋ à vok à gay gesina, azla­uwana takweska gay aŋha. 16 Tatagà uwaga afà leri à azladza à gəl gesina, azla­bəzaga la azlaməŋga, azla­ga­lepi la azlaməna kuɗa, azla­ma­yàga ŋgaha la azla­uwana takor gəl, kà atà maɓəz masəlay la ahàl kaf, baŋaw la madəgay. 17 Uwaga aŋa mapəhla ala kà: Dza uwana la masəlay uwaga aw, tetəvi la ahəŋ kà aŋha aŋa masukw tatak, amiyaka bà maduw tatak ala aw. Masəlay uwaga kà sləm aŋa tatagà uwaga. Sləm aŋha bay kà kəzla­kula.
18 Lagonay la uwana anu məɗàh matsi­hila, dza uwana la haŋkəli kà aslala vok aŋa masəl godega aŋa gay uwanay tapə̀h, la matugway aŋa tatagà uwanay la abà, kà uwana matugway uwaga kà, magazləla gà la sləm aŋa dza, matugway uwaga aga kà dadərmokw mukwa, la dzik mukwa gəl aŋha mukwa.