18
Zəzagəla adukwa seriya à gudəŋ Babila à gəl
La lig aŋa uwaga la ahəŋ, gənəŋà malika anik atsà à ahəŋ la zagəla. Masla agà la maslay məŋga, azladza gudəŋ à vok gesina tanəŋà uɗaka la mazləɓay aŋha. Masla awiyà la ndzəɗa, agòɗ: “Babila, Babila maɓəzl gəl à abà gà, maɓəzl gəl à abà gà, ɓəɗəftal, adàpaka slaka mahaɗ vok à ahəŋ aŋa azla­ma­sasəɗok mawi­siga, ŋgaha azla­tatak mahoyay tadàdza à ahəŋ la abatà. Babila, ma kà mana aɓəzl à abà à mi kagoɗaw takay? Kà uwana avà à vok aŋha à mabila la matapla mabila aŋha à azladza. Azla­su­fəl la gudəŋ la vok taɗa­hàhà mabila la masla. Azlaməna tsa­kalay tagàh gorobu kà azla­tatak dzəɓa aŋha səla aw gà, uwana la gudəŋ uwaga la abà.”
Ŋgaha gətsənà kuda anik atsə̀n à ahəŋ la zagəla, agòɗ: “Azladza gulo, sàw à uda. Baŋa kahamaw gay à vok la mawi­siga aŋha la abà, akul babay, kadà­zlakaw atà à tsəh! Kà uwana tsakana aŋha adaŋazla tsəràh à zagəla. Ŋgaha babay kà sləray mawi­siga aŋha avika Zəzagəla aw. Ɗa­hàw­walàŋ à vok bokuba uwana aɗa­hà­kullàŋ à vok suwaŋ. Baŋa agòr à akul mawi­siga tasà tekula gòràwwal à afik tasà səla. Sə̀gàw ŋgərpa aŋha ala kà ləv aŋha mazəŋ; bokuba uwana agà la maslay kà madz à ahəŋ la matsiɗay la abà. Masla agòɗ la gəl aŋha kà: ‘Gi nuha sufəl; awkà: gi mis kuɗa aw, gi gəsəl mamətsay à gi aw’, agòɗ. Gay gà la uwaga matərəɓay aŋha adà­sakaŋ à waŋ, kà vuɗ tekula pəra. Ɗuvats, mamətsay ŋgaha may, akàl adà­ba­ɓəh à gay, kà uwana Sufəl Zəzagəla kà, masla la uwana Sufəl aŋa tatak gesina, masla la uwana adà­ɗa­halla seriya à gəl.”
Kiya uwaga azla­su­fəl aŋa gudəŋ à vok uwana taɗahà mabila la gudəŋ uwaga, mok uwana tadànəŋ kəsək aŋa akàl uwana abaɓəhay kà, tadà­taway la maɓak ahàl à kuɗa, kà uwana tadzà à ahəŋ la matsiɗay la abà. 10 Kiya uwaga ŋgərpa aŋa gudəŋ adàvà à atà guba. Kà uwaga tatsàzl à fəta à awtày la maɓak ahàl à gəl la mataway gəɗ gà gəɗ: “Məŋ gudəŋ Babila, kakay la kirim yewdi, seriya adatəɗ à ka à gəl ma!”
11 Kiya uwaga aga la azlaməna matsa­kalay la gudəŋ la vok gesina, tataway la maɓakàh ahàl à gəl babay, kà uwana akàlada­ba­ɓəh gudəŋ à gay, ŋgaha masukw tatak la ahəŋ aya aw. 12 Aganay azla­tatak madaw ala aŋha: Luwà­luwà, gursu, azlaakur uwana sləm aŋatà la ahəŋ, kà aŋa maɗàhla tatak ɓə̀ɗà, azla­turmi lukut zla­zla­ɗaga, azla­seda mativga, ŋgaha la azlatsəhay lukut mahəɗayga. Ŋgaha aya azla­tatak uwana azlaməna tsa­kalay tadàwàh ala, taga azlatsəhay ahàf anik uwana azinay lela, ŋgaha la azla­tatak uwana taɗa­hàhàŋ la azlasliɗ gawwan, azla­tatak anik bay la azlaahàf mapəɗay gà delga, azla­tatak anik taɗa­hàhàŋ la azlaada vərze­ga­niga, ŋgaha la azlaakur miko­slaga. 13 Azladza uwaga tadàwàh azlatsəhay matərsin anik anik ala, ŋgaha azla­ba­ɓasl uwana azinay lela. Tadàwàh ala aya iyaw matavəruk, la azlaamàl, nalkama, la azlapəhaw nalkama, ŋgaha la azlasla, la azla­tuwaŋ, la azlapəlis, la azladərkwa uwana azlapəlis tabiyəŋ, ŋgaha la azla­mayà tadawah ala; ama masla masukway la ahəŋ aya aw. Kiya uwaga tataw la magoɗay à gudəŋ uwatà. Azlaməna matsa­kalay tagoɗ à məŋ huɗ gudəŋ uwaga: 14 “Azla­tatak uwana kaval à ləv aŋak, akàl ada­ba­ɓəh à gay liɗɗa. Gorobu aŋak, la matsiɗay aŋak gesina adazila, kadàɓəzal aya aw.” 15 Kiya uwaga azlaməna matsa­kalay, uwana tagahay gorobu kà masla, ŋgərpa aŋa gudəŋ uwaga adavà à atà guba. Kà uwaga tada­tsazl à fəta à awtày la maɓak ahàl à gəl la mataway. 16 Tadà­wits hulolo gay gəɗgàgəɗ: “Məŋ gudəŋ adaɓəzl à abà. Masla agà bokuba mis uwana atsòkwàh azla­turmi mativga à abà, ŋgaha la azla­seda zla­zla­ɗaga, ŋgaha la azlatsəhay anik mahaɗay gà, masla aɓàk tatak ɓə̀ɗà à vok məŋga, azlaanik taɗa­hahaŋ la luwà­luwà, azlaanik la azlaakur uwana sləm aŋha la ahəŋ. 17 Kay, kakay awma abaɓə̀h à gay la gorobu aŋha la kirim yewdi kiya uwanay ma?”
Azladza uwana taɓelàk kəslah iyaw la azlaməŋga aŋatà, ŋgaha la azlaməna matsa­kalay uwana tau­gu­za­hahay la kəslah iyaw, ŋgaha kəla dza uwana la kəslah iyaw la afik, tatsàzl à fəta à awtày kərkər gesina. 18 Atà tanərə̀z mok uwana tanəŋà kəsək akàl, uwana abaɓə̀h gudəŋ, tawiyà la ndzəɗa: “Tekeɗik kà gudəŋ anik la ahəŋ, kà aŋa maga­gazla la masla aw!” 19 Kiya uwaga atà tatàw la maɓak ahàl à gəl, tata­bà­bàlàh la kutso la abà, tawiyà gəɗɗa, tagòɗ: “Aganay məŋ gudəŋ uwanay, adaɓəzl à abà à uwana, azladza uwana takòràh kəslah iyaw gesina tagàh gorobu la ahàl aŋha. Uwaga adaɓəzl à abà kà la kirim yewdi!”
20 Kay, akul azladza uwana la zagəla la afik, rabàw aŋkul. Akàl ada­ba­ɓəh à gay Babila. Akul azladza aŋa Zəzagəla, akul azlaməna matapla, ŋgaha akul uwana tapə̀h à akul gay à ahàl kà mapàh à azladza, rabàw, kà uwana Zəzagəla ada­ɗa­halla seriya à gəl kà tatak uwana aɗa­hà­kullàŋ à vok!
21 Uwana uwaga adada à lig, məŋ malika anik azə̀ɓ akur məŋga bokuba vəl, adùw à dərəv à abà la magoɗay: “Kiya uwanay à uwana tadàɗuw məŋ gudəŋ Babila ala la ndzəɗa, adàzila tuwiz, dza adà­nəŋəŋ aya ɗiki­ɗiki aw. 22 Maho­humay aŋa azla­ŋəziŋla dəs, la azlaməna mats talakway, la azla­ma­zlazliŋ adà­tsanay la abà aya aw. Tadàɓəza azlaməna maɗàh azla­tatak anik anik la abà aya aw. Baməraka matsənay aŋa madzam tatak, babay adà­matsah à gay gesina hənats. 23 La abatà uɗaka aŋa azla­fənəs adà­gahay la abà aya aw. Mawiyay mazaɓ mis la madàh zil adà­tsanay la abà aya aw. ‘Gi, zlà’, kagòɗ, la maɗuw azla­gu­dəŋ à vok gesina la matsa­kalay, ŋgaha kà vava­raha azladza à bada à abà la məzla aŋak. Kà uwaga à uwana seriya adàkəs ka!”
24 “Zəzagəla anəŋà aŋiz aŋa azlaməna mapəh à atà gay à ahàl aŋha, ŋgaha la aŋa azlaməna madiŋal gəl à vok, uwana takàɗàh atà la gudəŋ la vok gesina, agà la kuda aŋha. Kiya uwaga à uwana Zəzagəla ada­dukwla seriya à gəl suwaŋ”, malika agòɗ.
18:8 18.8 Yesayya 47.7-9; 48.20; Yeremiya 50.8,29; 51.9