19
La lig aŋa uwaga la ahəŋ, gətsənà kuda atsə̀n à ahəŋ la zagəla bokuba kuda aŋa maham à ahəŋ dza, tagoɗay: “Məzləɓa Zəzagəla! Məta­taslla ahàl à Zəzagəla gami, masla la uwana atəfà azladza. Mazləɓay la maslay gesina kà la ahàl aŋha. Iyay, masla la uwana, masla seriya dziriga gà, aɗàh seriya à azladza la asik aŋha. Adukw seriya à masla mazaɓ zil uwaga à gəl, masla uwana awisà azladza gudəŋ à vok ala la sləray mawi­siga aŋha. Zəzagəla adavàl ŋgərpa, kà uwana akàɗal azla­mayà aŋha.” Ŋgaha tagòɗ aya: “Məzləɓa Zəzagəla! Kəsək aŋha adəv à gay tsəràh à awtày aw!”
Kiya uwaga azla­ma­dza­haga dzik səla gəl aŋha ufaɗ uwatà, ŋgaha la azla­tatak ufaɗ uwatà la sifa, takədèɗ à ahəŋ la huma Zəzagəla uwana aga la kursi la afik, tasləkàw Zəzagəla tagòɗ: “Məzləɓa Zəzagəla! Amen!”
Madəvaday mazəɓ mis aŋa magadzaw aŋa Zəzagəla
Kiya uwaga kuda atsə̀n à uda la kursi Sufəl la abà agòɗ: “Zləɓàw Zəzagəla gami, akul azla­mayà aŋha; azlaməŋga gà, ŋgaha la azla­bəzaga gesina, akul uwana kahoyaw yewdi aŋha!” Ŋgaha kiya uwaga gətsənà kuda atsə̀n bokuba mavats gay aŋa maham à ahəŋ dza. Atsə̀n babay bokuba maho­humay aŋa iyaw mukwà. Ŋgaha aya bokuba maho­humay aŋa habaga uwana aslàh məlo à uwana gətsənàŋ. Matsənay aŋa kuda gà uwana kà, agòɗ kà: “Məzləɓà Zəzagəla, kà uwana Sufəl Zəzagəla gami kà, adazuw Sufəl ala aŋa tetuwa. Məràb la marabay, kà uwana kaslà aŋa mazəɓ mis aŋa magadzaw kà adaslay, ŋgaha mawɗa aŋha adaɗah vok. Tavà tetəvi à mis kà matsokw à lukut tsi­ɗa­ŋaga à abà, uwana awutsəɗay wuzlwa­wuzl.” (Lukut delga uwaga kà, asal mapəhla ala kà, magay sətaka aŋa azla­uwana tafà gəl aŋatà à Yesu à afik)
Kiya uwaga malika anik agòɗ à gi: “Tsetsèr à wakità à abà: Marabay agay la dza uwana Zəzagəla azalàl à madəvaday aŋa mazəɓ mis aŋa magadzaw à abà.” Bà gotənaŋ malika uwaga agòɗ à gi aya: “Azlagay uwanay kà, taga dzirga, kà uwana tasa à waŋ kà la paŋaw aŋa Zəzagəla.” 10 Kiya uwaga mok uwana gətsənà uwaga, gətə̀ɗ à makəla asik aŋha, kà masləkaway, ama agòɗ à gi: “Kaɗahàŋ kiya uwaga aw, gi bay kà, gi mayà aŋa Zəzagəla bokuba kak la azla­deda aŋak uwana tadiŋ gəl à gay uwana à vok, Yesu afətà­tàla à adi ala. Kà aŋa uwaga kà, kazləɓa gi aw, zləɓà kà Zəzagəla!”
Azlaməna mapəh à atà gay à ahàl tapàh slilih aŋa gay uwana Yesu afətà­tàla à adi ala bay, kà uwaga la uwana avàh à atà ndzəɗa.
Masla mad à pəlis meɗekuga à afik
11 Kiya uwaga gənəŋà zagəla, kà zagəla mapəzlla à ama ala gà, ŋgaha pəlis me­ɗe­kuga azlaŋàl. Dza uwana la afik kà sləm aŋha kà Dziriga, kà uwana aɗe­ha­həŋ kà say dziriga. Apa guvəl la tetəvi aŋha. 12 Yewdi aŋha kà awutsəɗay bokuba alàh akàl, gara­musa kà dəŋ la gəl la kəl. Matsetser à ahàl sləm à vok gà, dza la ahəŋ asəl sləm uwatà aw, say masla pəra. 13 Atsòkw à lukut uwana à vok aŋiz aŋiz gà. Sləm aŋha kà: Gay aŋa Zəzagəla. 14 Azla­ma­lika aŋa guvəl aŋuvaw tanəfà masla, gesina aŋatà la pəlis me­ɗe­kuga la afik, tatsòkwàh azla­lukut me­ɗe­kuga à abà koha babay. 15 Katsakar mazu­wayga asà à waŋ la gay aŋha la awtày. Adà­kaɗla azladza uwana tavà­làhà atà à ahəŋ lakəl à adi. Adakor atà la agəla ada. Adà­ha­ba­ha­tàla bokuba mayyay ahàf uwana taku­ɗits iyaw à uda la abà. Kiya uwaga à uwana adàpəhla à atà ala, kà Zəzagəla la mapak ləv məŋga. 16 La lukut aŋha lavok, ŋgaha la mata­taba aŋha kà tatsetsèr sləm aŋha à abatà: ‘Kà Sufəl aŋa azla­su­fəl, Məŋga uwana aɗuwa azlaməŋga anik gesina aya.’
17 Ŋgaha aya gətsənà malika anik uwana atsìzlla à afats à afik aza­lahay la kuda zləkkà, agòɗ: “Azla­kolaŋ, azla­kolaŋ uwana tahoyay la ləv zagəla la abà, sàw à waŋ gesina kazuwaw madəvaday məŋga uwanay Zəzagəla ada­ɗa­ha­kulaŋ à ahəŋ. 18 Sàw à waŋ, kazuwaw sləɓ vok aŋa azla­su­fəl, zùwàw babay aŋa azlaməna guvəl la azlaməŋga aŋatà, zùwàw aŋa azlapəlis la azlaməna madàh à afik, ŋgaha la aŋa azladza gesina, azla­mayà la azla­uwana takor gəl, baməraka azla­ma­golga la azla­bəzaga, zùwàw à gay gesina!”, agòɗ à atà.
19 Kiya uwaga gənəŋà tatagà uwatà la mokfak mawur­laga la vok, ŋgaha la azla­su­fəl gudəŋ à vok, tahamà gay à vok kà map guvəl la masla mad à pəlis me­ɗe­kuga uwatà à afik, ŋgaha la azlaməna guvəl aŋha. 20 La lig la ahəŋ, katskats, takə̀s tatagà uwaga, ŋgaha la tatagà masəla fidaga, uwana aɗahàhà azla­na­dzipo la masəlay aŋa tatagà matera. Apapàt atà aŋa maɓəz masəlay la vok aŋatà uwana tasləkaw la mazlazlay, uwana la maftsa vok aŋa matera. Kiya uwaga, mok uwana takə̀s tatagà uwaga la masla fida uwaga, tawìts atà à gudùh akàl, uwana à abà maɗehəŋ à abà gà la huleli la adi. 21 Ama azlaməna guvəl aŋha, uwana la pəlis la afik kà, akə̀ɗ à gay la katsakar uwana asà à waŋ la gay aŋha. Azla­kolaŋ gesina tadə̀v à waŋ, tazùw.
19:11 19.11 Mahabay 96.13; Yesayya 11.4; Hezəkiyel 1.1