20
Gay aŋa mavay dəbow
Kiya uwaga gənəŋà aya malika anik atsà à ahəŋ la zagəla la tsəku­rəm aŋa afək zəŋzəŋga, la magol maza­kazak tadzəbərra la ahàl. Ahàd, akə̀s kudu, uwana uwarà kà bebi uwana arahə̀lla azladza à uda. Masla la uwana baba aŋa masasəɗok mawi­siga, ŋgaha sləm aŋha anik aya kà seteni. Malika uwaga akə̀s atsərkwàŋ aŋa mavay dəbow. Uwana malika ada­tsərkwəŋ, adùw masla à afək zəŋzəŋga à abà, atsàkalla à ama la tsəku­rəm, ŋgaha asləràbal à tsəh tsəràh à mavay dəbow, kà masla aŋa maràhla azladza gudəŋ à vok à uda aya aw. Say baŋa mavay uwaga tafàl à ahəŋ, adàdəv à gay. La abatà tadà­pələŋ ala aŋa kaslà ŋuv aya.
La lig aŋa uwaga la ahəŋ, gənəŋà azla­kursi sufəl. Azladza uwana tadzàh madzay la afik, taɓəzà maslay la slaka Zəzagəla kà maɗàh seriya. Gənəŋà babay sifa aŋa azladza uwana tanàtsàh à atà gəl la vok ala uwarà, kà gay dziriga aŋa Yesu uwana tagaɗàŋ à afik, ŋgaha la uwana tazàŋ gay Zəzagəla aya. Atà tasləkàw tatagà uwaga amiyaka bà la maftsa vok aŋha bay aw, ŋgaha atà takə̀s masəlay aŋa tatagà kà manàh à madəgay baŋaw ahàl aŋatà aw. Tadz à ahəŋ la Yesu lagwa takoray la slaka gà la masla tsəràh à mavay dəbow. Aganay azladza teraŋa uwana tawul à uda la mamətsay. (Ama azlaanik uwanay kà tadawul à uda dadàŋ aw, say baŋa mavay dəbow uwanay adaslay) Gay gà la uwaga marabay agay la azladza uwana tawula à uda teraŋa. Atà Zəzagəla adapis à atà gay à vok kaykay. Ndzəɗa aŋa mamətsay masəla la ahəŋ lakəl aŋatà aya aw, atà tadàgah azlaməna mav tatak la huma Zəzagəla la Yesu. Tadà­koray la Kristu mavay dəbow.
Zəzagəla aɗuwaŋ seteni
La mavay dəbow uwaga la abà, seteni kà matsər­kwəŋga la maza­kazak. Baŋa uwaga adàda à lig kà tadà­pələŋ ala aya. Adada à mara­hàhla azladza anik anik à uda la gudəŋ la vok gesina. Sləm aŋa azla­gu­dəŋ uwaga kà Gog atà la Magog. Masla adàhama à atà gay à vok kà map guvəl la Zəzagəla tadàgay kà aŋuvaw bokuba wuyyaŋ uwana la mukwà la tsəh. Aganay tazla­ŋalay tasləh gəl à ahəŋ, tadàh à slaka gesina, takas gay à slaka maham à ahəŋ aŋa azlaməna gay Zəzagəla à adi, ŋgaha la huɗ gudəŋ uwana Zəzagəla awoyaŋ bay. Mok uwana takəs atà gay à adi, akàl asa à ahəŋ la zagəla, abaɓəh atà à gay. 10 Seteni uwana azà­hà­tàla kà, takə̀s, taduw à gudùh à abà la masla mapəhal gay à ahàl fidaga uwatà. Tadàsa ŋgərpa mavakay la mahənay la abà la abatà aŋa tsəràh à awtày.
Seriya makəɗ gəl à ahəŋ
11 Ŋgaha aya gənəŋà kursi sufəl me­ɗe­kuga, dza la afik, dzəgova. Gudəŋ à vok la zagəla tazàlla à huma ala tuwiz, manəŋ atà la ahəŋ aya aw tetuwa. 12 Ŋgaha aya kà, gənəŋà azla­uwana tamàtsàh gesina, azla­ma­golga la azla­bəzaga, atà tatsàzl à huma kursi aŋa Zəzagəla. La abatà azla­wa­kità mapazl vok gà la ahəŋ, la azla­wa­kità uwatà la abà, à uwana tatse­tsèràh maɗehəŋ aŋa azladza à abà tadza à ahəŋ la sifa aŋa tsəràh. Mok uwana tapəzlay wakità, Zəzagəla aɗahà seriya à azladza uwana à gəl tamàtsàh uwarà. Aɗahà atà seriya la tetəvi aŋha, kalkal bokuba uwana taɗa­hàhàŋ à uwana tatsetsèr à wakità uwaga à abà. 13 Baməraka azla­uwana tazàh à iyaw à abà la azlatsəhay anik anik kà Zəzagəla adà­wulla atà à uda gesina, kà maɗàh à atà seriya kalkal la uwana taɗa­hàhàŋ suwaŋ. 14 Ndzəɗa aŋa mamətsay la mezewi adagay la ahəŋ aya aw, kà uwana taga la gudùh akàl la abà. Uwaga slaka mamətsay masəla. 15 Baŋa dza uwana sləm aŋha matse­tse­rayga la wakità aŋa sifa la afik aw kà, tadàduw à gudùh akàl à abà, aŋa tetuwa bay.