Ɨkalaata ɨlya Paʉlo ku
Bhagalatiya
Ʉwandɨlo
IGalatiya wáamɨle mʉkoa we wáamɨle pakaasi mʉ nsɨ ye mu nsiku izi bhakʉtɨ uTuluuki. ɄPaʉlo nʉ Balɨnaaba bhálʉmbɨlɨɨye iNtumi iNyinza ɨya Yeesu mʉ nhaaya yimo ɨya Galatiya, abhantʉ abhinji bhakhɨɨtɨkha intumi zɨnɨɨzyo, bhakhabha Bhakilisiti (Mbombo zya Bhasundikwa 13-14). Ɨleelo we khaashɨla akhabhalɨlo, abhantʉ bhamu bhakhɨnza kʉbhamanyɨzya aBhakilisiti kʉtɨ bhazɨlandataje ɨndajɨzyo nɨ mwata ɨzya Bhayahuudi, khabhɨlɨ bhatahiiliwe. Pe ʉPaʉlo akʉbhakʉmbʉsya aBhakilisiti kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akʉbhapokha abhantʉ bhonti bhe bhakʉmwɨtɨkha uKilisiti, te bhe bhakʉzɨlandata ɨmwata zimo, khabhɨlɨ akʉbhabhʉʉzya she bhálonjile abhasundikwa bha Yeesu ku Yelusaleemu (Mbombo zya Bhasundikwa 15).
Zye zɨlɨ mu shitaabu ishi Ʉmʉlyango
ɄPaʉlo akʉbhalamʉkha aBhagalatiya 1:1-5
ɄPaʉlo akʉyɨtekha kʉtɨ, ʉweene musundikwa kʉ bhantʉ bhe te Bhayahuudi 1:6-2:21
Abhantʉ bhakʉposheela uwuposhi kwɨ dala ɨlya kʉmwɨtɨkha uYeesu Kilisiti, te kwɨ dala ɨlyɨ ndajɨzyo 3:1-4:31
Akʉmanyɨzya ɨzyɨ njendo ɨzya Bhakilisiti bhe bhakʉlongolwa nu Mupepu uMufinjile 5:1-6:10
Insoshi ɨzya kʉmalɨlɨshɨzya 6:11-18
1
Ɨndamʉkho
Ɨne ne Paʉlo ne ne musundikwa. Ɨne intásonteleziizwe na bhantʉ awe kʉsaabhʉlwa nu muntu. Lyoli násonteleziizwe nu Yeesu Kilisiti wʉʉyo, nʉ Taata ʉMʉlʉngʉ we ámuzyusiizye uYeesu kufuma mʉ bhafwe. Ɨne na bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho bhonti bhe bhalɨ peeka nɨɨne tʉkʉbhalamʉkha, mwe mʉlɨ mʉ vɨbhanza ɨvwa Mʉlʉngʉ vwe vɨlɨ mʉ mʉkoa ʉwa Galatiya. ɄTaata wɨɨtʉ ʉMʉlʉngʉ nʉ Mwene uYeesu Kilisiti bhabhalolelaje uwiila, na kʉʉbhapa uwutengaanu. UKilisiti áwufumwizye uwuumi waakwe, kʉnongwa ɨya kwefwa imbiibhi zyɨtʉ, ɨnga atʉtʉʉle kufuma mʉ khabhalɨlo ɨkha akhi mbiibhi. Ábhombile shɨnɨɨsho kʉlandatana nɨ shɨgane sha Mʉlʉngʉ we wʉ Taata wɨɨtʉ. ɄMʉlʉngʉ ʉTaata wɨɨtʉ ayɨmɨshɨlwaje, wiila na wiila! Zɨbhe shɨnɨɨsho.
Zɨtalɨɨpo iNtumi iNyinza izinji
Naswiga nhaani, akhabhalɨlo khashe bhʉʉlo khaashɨla, ɨmwe mʉkʉmʉlekha ʉMʉlʉngʉ we ábhabhɨlɨshɨɨye ku wiila wa Kilisiti, khabhɨlɨ mʉkʉlandata ɨmanyɨzyo izinji zye bhamu bhakʉtɨ Ntumi iNyinza, ɨleelo zɨtalɨɨpo iNtumi iNyinza izinji. Nalyoli bhalɨɨpo abhantʉ bhe bhakʉbhayɨmvwa, khabhɨlɨ bhakwanza kʉgalʉlanya iNtumi iNyinza ɨzya Kilisiti. Ɨleelo, poope ɨnga twetwe awe ʉkhabhɨzya kufuma kʉmwanya atɨbhalʉmbɨɨlɨle intumi zye zɨlɨ nu wuleganu na zye ɨtwe twábhalʉmbɨlɨɨye, umuntu wʉnʉʉyo agunwe! Anza she twátalile kʉbhabhʉʉzya akhabhalɨlo khaala, ɨnkʉgalʉshɨla kʉlonga winza: ɨnga umuntu wowonti akʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza ɨzya shɨkholo ishinji, zye zɨlɨ nu wuleganu na zye mwáposheleeye, wʉnʉʉyo agunwe!
10 Ishi, bhʉlɨ mʉkʉsɨɨbha kʉtɨ ɨnkwanza kʉganwa na bhantʉ? Ndaali! Ɨnkwanza kʉganwa nʉ Mʉlʉngʉ wʉʉyo mwene! Bhanje ɨnkʉbhakhondezya abhantʉ, nhanɨ te ne mubhombi wa Yeesu Kilisiti.
ɄPaʉlo abhilishiliilwe nʉ Mʉlʉngʉ
11 Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, ɨnkwanza mʉmanye kʉtɨ, iNtumi iNyinza ye nábhalʉmbɨlɨɨye yitáfumile kʉ bhantʉ. 12 Ɨntáyɨposheleeye kufuma kʉ bhantʉ, khabhɨlɨ umuntu wowonti atámanyiziizye. Lyoli uYeesu Kilisiti wʉʉyo we ándolesiizye intumi yɨnɨɨyo.
13 Mwimvwizye she náamɨle we ɨnhalandataga ulupuuto ʉlwa Shiyahuudi, na she náshiyimvwizye ɨshɨbhanza sha Mʉlʉngʉ akhabhiibhi, na kwanza kʉshɨnanganya. 14 Nalyoli nábhatolile kʉlandata ulupuuto ʉlwa Shiyahuudi abhamwɨtʉ abhinji bhe twápapiilwe akhabhalɨlo kheeka. Náyɨkʉngʉʉye nhaani kʉlema aminho ga bhamaama bhɨɨtʉ. 15 Ɨleelo ʉMʉlʉngʉ, ku wiila waakwe, ánsabhʉʉye we ɨnshɨɨlɨ kʉpaapwa, akhambɨlɨshɨla ɨmʉbhombelaje. 16 Akhalola yɨkhondeeye kʉtɨ andolesye ʉMwana waakwe,* ɨnga ɨndʉmbɨɨlɨle iNtumi iNyinza ɨzya Mwana waakwe kʉ bhantʉ bhe te Bhayahuudi. Nábhombile shɨnɨɨsho sita muntu wowonti kʉmpanzya, 17 na sita kʉbhala suuti mu Yelusaleemu kʉ bhaala bhe bhántangʉlɨɨye kʉbha bhasundikwa. Ɨleelo nábhalile suuti mʉ nsɨ ɨya Alaabiya, pe ɨnhagalʉkha winza mʉ nhaaya ɨya mu Dameesiki.
18 We amanha gatatʉ gaashɨla, pe ɨnhabhala mu Yelusaleemu kʉkhomaana nu musundikwa uPeeteli, ɨnhɨɨkhala kʉkwakwe insiku ishumi na zɨsaanʉ. 19 Ɨleelo ɨntakhabhalola abhasundikwa abhanjɨ, lyoli ʉYaakobo ʉkhambakʉ wa Mwene uYeesu. 20 Zye inkubhasimbila, ʉMʉlʉngʉ amanyile kʉtɨ ɨntakʉlonga lɨlenga.
21 Pɨlongolela, ɨnhabhala mʉ mʉkoa ʉwa Siiliya nʉ wa Kilikiya. 22 Akhabhalɨlo khanaakho ɨne intámanyishile mʉ vɨbhanza ɨvwa mʉ mʉkoa ʉwa Yudeeya. 23 Abheene bhímvwizye intumi nyeene ɨzya kʉtɨ, “Umuntu we atʉyɨmvwaga kʉwandɨlo, akhabhalɨlo ɨkha akʉlʉmbɨɨlɨla ɨzya lwɨtɨkho luluula lwe ayanzaga kʉlʉyazya.” 24 Pe bhakhamʉpaala ʉMʉlʉngʉ kʉnongwa ɨya zye ambombeeye.
* 1:16 1:16 ɄMwana waakwe Bhaazya ʉMwana wa Mʉlʉngʉ mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.