2
Ɨmanyɨzyo zya Paʉlo zɨkwɨtɨshɨlwa na bhasundikwa
We amanha ishumi na gani gaashɨla, nábhalile winza mu Yelusaleemu. Kʉ khabhalɨlo ɨkha nábhalile peeka nʉ Balɨnaaba, ɨnhamwega nu Tiito, tʉkhabhala peeka nawo. Nábhalile kʉnʉʉkwo kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ ándolesiizye kʉtɨ ɨmbale. We naafikha, ɨnhakhomaana kukwilu na bhalongozi abha shɨbhanza, ɨnhabhabhʉʉzya iNtumi iNyinza zye ɨnhalʉmbɨlɨlaga kʉ bhantʉ bhe te Bhayahuudi. Nábhombile shɨnɨɨsho ɨnga ɨmbombo ye nábhombile na ye ɨnkʉbhomba yɨtakhabhe ya khasa. Lyoli ʉwamwɨtʉ uTiito we te Muyahuudi atábijiliilwe kutahiiliwa,* she poope bhe bháyibhiishile ngatɨ bhitishile bhakhanzaga kʉtɨ atahiiliwe. Abhantʉ bhanaabho bháyinjiziizye kukwilu kwiniilizya ʉwʉsatʉlwe wɨɨtʉ we twápewiilwe nu Yeesu Kilisiti, ɨnga bhatʉbhɨɨshe mu wutumwa. Ɨleelo ɨtwe tutítinhiine nabho nakhati, ɨnga uwanalyoli wi Ntumi iNyinza, wʉjendeelele kʉbha peeka nɨɨmwe.
Ɨleelo abhantʉ bhanaabha bhe bhakhapalwaga kʉtɨ bhalongozi, bhatánonjeziizye ku Ntumi iNyinza zye ɨnhalʉmbɨlɨlaga. Nalyoli kʉkwanɨ ɨntakʉsaajɨla kʉtɨ bháamɨle bhalongozi awe bhatáamɨle bhalongozi, kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ atakʉsaajɨla ʉwʉpɨtɨ wa muntu pa mbombo. Lyoli bhakhazyaganya kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ ansonteleziizye kʉbhalʉmbɨɨlɨla abhantʉ bhe te Bhayahuudi iNtumi iNyinza ɨzya Yeesu, anza she ámusonteleziizye uPeeteli kʉbhalʉmbɨɨlɨla aBhayahuudi. Kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ we ámupiiye uPeeteli amakha aga kʉbha musundikwa ku Bhayahuudi, we wʉnʉʉyo ámpiiye amakha aga kʉbha ne musundikwa kʉ bhe te Bhayahuudi. Pe ʉYaakobo, uPeeteli nu Yookhani, bhe bháloleshile kʉtɨ bhalongozi bhapɨtɨ, bhakhazyaganya kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ ku wiila waakwe ampiiye ɨmbombo yɨnɨɨnɨ. Pe bhakhatʉlema ɨnyoobhe ʉBalɨnaaba nɨɨne, yɨbhe shɨlolesyo sha wʉpeeka. Tʉkhɨtɨnhana kʉtɨ ɨtwe tʉkwanzɨwa kʉbhala kʉlʉmbɨɨlɨla kʉ bhe te Bhayahuudi, abheene ku Bhayahuudi. 10 Lyoli bhátulaabhile akhantʉ kheeka, akha kʉbhakʉmbʉkha abhapɨɨna abha mu Yelusaleemu, akhantʉ khe násungushile kʉbhomba.
ɄPaʉlo akʉdalɨnhana nu Peeteli
11 Isiku ɨlyamwabho we uPeeteli ayɨnza mʉ nhaaya ɨya mu Antiokiya nádalinhiine nawo apazelu kʉnongwa ye ápʉbhɨɨye. 12 Kwámɨle na Bhayahuudi bhamu bhe bhínzile kufuma kwa Yaakobo. We bhashɨɨlɨ kufikha, uPeeteli akhalyanga na bhe te Bhayahuudi. Ɨleelo we abhantʉ bhaala bhaafikha, akhanda kʉgalʉkha kʉlʉsalo, akhayɨsaabhʉla, kʉnongwa ye ábhogopile abhantʉ bhe bhakhasundililaga kʉtɨ bhe bhitishile bhonti bhatahiliwaaje. 13 Pe aBhayahuudi bhamu bhakhanda kʉbhomba anza she uPeeteli akhabhombaga, poope she bhámanyile kʉtɨ bhakʉbhomba zya malenga. Woope ʉBalɨnaaba akhakhopelwa, akhanda kʉbhomba ɨzya malenga. 14 We naalola bhatakʉbhomba kʉlandatana nu wanalyoli uwi Ntumi iNyinza, ɨnhamʉbhʉʉzya uPeeteli pa mbɨmbɨlɨ ya bhantʉ bhonti ɨnhatɨ, “She poope ɨwe we Muyahuudi, ʉkʉbhomba ɨzya muntu we te Muyahuudi. Pe khooni ukubhabijila abhantʉ bhe te Bhayahuudi kʉlandata ɨmwata ɨzya Bhayahuudi?”
ABhayahuudi na bhe te Bhayahuudi bhakʉtʉʉlwa kʉ lwɨtɨkho
15 Nalyoli ɨtwe ku shifumo twe Bhayahuudi, tʉtakʉyɨlola kʉtɨ tʉlɨ ni mbiibhi anza bhe te Bhayahuudi. 16 Ɨleelo tumanyile nalyoli, kʉtɨ umuntu atakʉbhaazɨwa uwugolosu kʉnongwa ɨya kʉlandata ɨndajɨzyo, lyoli kwɨ dala ɨlya kʉmwɨtɨkha uYeesu Kilisiti. Nɨɨtwe bhʉʉlo tumwitishile uYeesu Kilisiti ɨnga tʉbhaazɨwe uwugolosu kwɨ dala ɨlya lwɨtɨkho lwɨtʉ kʉkwakwe, te kwɨ dala ɨlya kʉzɨlandata ɨndajɨzyo. 17 Ishi, ɨnga tʉkwanza kʉbhaazɨwa kʉtɨ twe bhagolosu, kʉnongwa ye tupatinhanyiinywe nu Kilisiti, yɨkʉbha apazelu kʉtɨ twe bhabhomba mbiibhi. Bhʉlɨ, uKilisiti akʉtʉbhɨɨkha kʉbha twe bhabhomba mbiibhi? Ndaali! 18 Ɨleelo ɨnga ɨnkʉgalʉshɨla ʉlʉbhaatɨkho ʉlwɨ maandɨ ʉlwa kʉlandata ɨndajɨzyo lwe nákhaanile kʉwandɨlo, pe yɨkʉlolesya kʉtɨ ɨne ne mʉtʉla nongwa. 19 Kʉnongwa ye ɨne kwɨ dala ɨlya kʉlandata ɨndajɨzyo ɨndɨ ngatɨ imfuuye, ɨnga ɨnɨkhalaje anza she ʉMʉlʉngʉ akwanza. 20 Ɨne inhomeliilwe peeka nu Kilisiti, ɨleelo ne mwumi, te neene winza, lyoli uKilisiti mwumi mukaasi yaanɨ. Uwuumi we ɨndɨ nawo akhabhalɨlo ɨkha, ɨnkʉdɨɨla kwɨ dala ɨlya kʉmwɨtɨkha ʉMwana wa Mʉlʉngʉ, we ánganile, akhayifumwa uwuumi waakwe kʉnongwa yaanɨ. 21 Ɨntakwanza kʉwʉkhaana uwiila wa Mʉlʉngʉ. Ɨnga umuntu angakhola kʉbha mugolosu kwɨ dala ɨlya kʉlandata ɨndajɨzyo, pe uKilisiti áfuuye ʉlwa khasa!
* 2:3 2:3 Kutahiiliwa yáamɨle shɨlolesyo mʉ mʉbhɨlɨ kʉlolesya ulufingo lwa Mʉlʉngʉ na bhantʉ bhaakwe. Bhaazya kutahiili mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 2:16 2:16 Bhaazya Zabuuli 143:2.