3
Kʉmwɨtɨkha uYeesu awe kʉzɨlandata ɨndajɨzyo
Ɨmwe Bhagalatiya, mwe mʉtalɨ nɨ njeele! Wu naanu, we abhalojile? Nábhalinganiziizye akhinza kʉ zya Yeesu Kilisiti, zye bhámʉkhomeleeye pa shɨkhobhenhanyo. Ɨnkwanza kʉmanya izwi ili kufuma kukwinyu, bhʉlɨ, mwáposheleeye uMupepu uMufinjile kwɨ dala ɨlya kʉlandata ɨndajɨzyo, awe kwɨ dala ɨlya kʉtejeelezya na kʉzyɨtɨkha iNtumi iNyinza? Bhʉlɨ, mwabha mwe bhalema anza shiniishi? Mwándile kʉ makha ga Mupepu uMufinjile, ɨleelo mʉkwanza kʉmalɨɨlɨzya kʉ makha giinyu mʉneemwe. Bhʉlɨ, amayɨmba gonti gaala ge gábhaajile ɨmwe, gabha ga khasa? Yɨtangabha shɨnɨɨsho! Bhʉlɨ, ʉMʉlʉngʉ abhapiiye uMupepu uMufinjile na kʉbhomba amayele pakaasi yiinyu, kʉnongwa ye mʉkʉlandata ɨndajɨzyo, awe kʉnongwa ye mʉkwɨmvwa iNtumi iNyinza na kʉzyɨtɨkha?
Yeenyi uAbulahaamu.* UWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ, “UAbulahaamu ámwitishile ʉMʉlʉngʉ, woope ʉMʉlʉngʉ akhamʉbhaazya kʉtɨ mugolosu.” Ishi mʉmanye kʉtɨ abhantʉ bhe bhakʉmwɨtɨkha ʉMʉlʉngʉ bhe bhaana bha Abulahaamu. UWusimbe uWufinjile wákuwiilwe kufuma ɨmaandɨ kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akhayɨbhabhaazya kʉtɨ bhagolosu abhantʉ abhɨ nsɨ zyonti kwɨ dala ɨlya lwɨtɨkho. Átalile kʉmʉbhʉʉzya uAbulahaamu iNtumi iNyinza kʉtɨ, “Kʉshɨlɨla kʉkwakho ɨvɨkholo vwonti vɨkhayɨsaywa.” Pe bhaala bhe bhakʉmwɨtɨkha ʉMʉlʉngʉ bhakʉsaywa, anza she uAbulahaamu ásayiilwe kʉnongwa ya lwɨtɨkho lwakwe.
Ishigune nɨ ndajɨzyo
10 Ɨleelo bhonti bhe bhakʉsʉʉbhɨla kʉbhomba zye zɨkwanzɨwa nɨ ndajɨzyo, bhalɨ mu shigune. Kʉnongwa ye yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ, “Wowonti we atakʉlema na kʉbhomba zyonti zye zisimbiilwe mu Shitaabu ɨshɨ ndajɨzyo, aguniilwe.”§ 11 Nalyoli atalɨɨpo umuntu we akʉbhaazɨwa uwugolosu pamiiso ga Mʉlʉngʉ kwɨ dala ɨlya kʉzɨlandata ɨndajɨzyo, kʉnongwa ye yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ, “Umuntu umugolosu atɨposheele uwuumi kʉ lwɨtɨkho.”* 12 Ɨleelo ɨndajɨzyo zɨtakʉsʉʉbhɨla ʉlwɨtɨkho, lyoli kʉbhomba anza she zɨkʉlajɨzya. Ye nongwa uWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ, “Umuntu we akʉzɨlema zyonti zye zisimbiilwe mʉ ndajɨzyo, atɨyɨkhalaje kwɨ dala ɨlya kʉzɨlema zɨnɨɨzyo.”
13 UKilisiti átutuulile kufuma mu shigune shɨ ndajɨzyo kwɨ dala ɨlya kwega wʉʉyo ishigune shɨnɨɨsho, kʉnongwa ye yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ, “Wowonti we akhomeliilwe pa shɨkhobhenhanyo aguniilwe.” 14 Átutuulile ɨnga ɨnsayo zye uAbulahaamu ápewiilwe, zibhafishile bhe te Bhayahuudi, kwɨ dala ɨlya Yeesu Kilisiti, ɨnga kʉ lwɨtɨkho tʉposheele uMupepu uMufinjile we ʉMʉlʉngʉ álajile.
Ɨndajɨzyo nu lufingo
15 Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, ɨmbabhʉʉzye ɨshɨkholanyo ɨsha kufuma mʉ wɨɨkhalo wɨɨtʉ. Mʉsɨɨbhe ɨzya lufingo ʉlwa bhantʉ bhabhɨlɨ. Ɨnga bhɨtɨnhana na kusimishizanya, atalɨɨpo ʉwa kʉkhaana awe kwonjezya ɨnongwa zimo. 16 Pe ʉMʉlʉngʉ álajile kwa Abulahaamu, ʉweene peeka ni shipaafi shaakwe. UWusimbe uWufinjile wʉtakʉtɨ, “Ni vipaafi vwakwe,” kwe kʉtɨ abhinji, lyoli wʉkʉtɨ, “Ni shipaafi shaakwe,”§ kwe kʉtɨ weeka, wʉnʉʉyo wu Kilisiti. 17 Zye ɨnkwanza kʉlonga zye zi ziizi, ʉMʉlʉngʉ ábhiishile ulufingo* nu Abulahaamu. Ɨndajɨzyo zye zyáfumiiye amanha imia zini na mashumi gatatʉ (430) pɨlongolela, zɨtakhakhola kʉnanganya ulufingo awe kʉgalʉlanya ʉmʉlajɨ. 18 Kʉnongwa ye uwugaali ɨnga wʉlɨ kwɨ dala ɨlya kʉlandata ɨndajɨzyo, pe wʉtangasʉʉbhɨla ʉmʉlajɨ. Ɨleelo ʉMʉlʉngʉ ku wiila waakwe, álapile kwa Abulahaamu kwɨ dala ɨlya mʉlajɨ. 19 Ɨndajɨzyo zɨlɨ na mbombo yooni? Ɨndajɨzyo zyábhishiilwe ɨnga zɨbhalolesyaje abhantʉ imbiibhi zyabho, paka we ayɨnza ʉla we shipaafi sha Abulahaamu, we ʉMʉlʉngʉ álajile. Ɨndajɨzyo zyáletiilwe nʉ khabhɨzya, kʉ nyoobhe ɨzya mwimvwanyi ʉMoose. 20 Ɨleelo ɨnga kʉlɨ ɨmbalɨ yeeka nyeene, we akwɨmvwanya atakwanzɨwa, nʉ Mʉlʉngʉ alɨ weeka mwene.
Ɨmbombo ɨyɨ ndajɨzyo
21 Bhʉlɨ, ɨndajɨzyo zɨkʉpɨngana nʉ mʉlajɨ wa Mʉlʉngʉ? Ndaali! Kʉnongwa ye ɨnga ɨndajɨzyo zɨbhanje zɨkʉʉbhapa abhantʉ uwuumi, pe tʉngakhola kʉbhaazɨwa uwugolosu kwɨ dala ɨlyɨ ndajɨzyo. 22 Ɨleelo uWusimbe uWufinjile wʉkʉlonga kʉtɨ abhantʉ bhonti bhakʉtabhaalwa ni mbiibhi, ɨnga bhe bhakʉmwɨtɨkha uYeesu Kilisiti bhaposheele ʉmʉlajɨ.
23 Ɨleelo we abhantʉ bhashɨɨlɨ kʉbha nʉ lwɨtɨkho mwa Kilisiti, ɨndajɨzyo zyátubhiishile mu wutumwa, kufishila we ʉlwɨtɨkho mwa Yeesu Kilisiti lwalolekha. 24 Pe ɨndajɨzyo zɨnɨɨzyo zɨkhatʉlongolaga ngatɨ mulindiilili wɨɨtʉ kutufisya kwa Yeesu Kilisiti, ɨnga tʉbhaazɨwe uwugolosu kwɨ dala ɨlya kʉmwɨtɨkha ʉweene. 25 Ɨleelo kʉnongwa ye ʉlwɨtɨkho mwa Yeesu Kilisiti lufishile, ɨtwe tʉtakʉtabhaalwa winza nɨ ndajɨzyo, umulindiilili wɨɨtʉ.
26 Ishi ɨmwe mwenti mwabha mwe bhaana bha Mʉlʉngʉ, kwɨ dala ɨlya lwɨtɨkho, kʉnongwa ye mupatinhiine nu Yeesu Kilisiti. 27 Kʉnongwa ye ɨmwe mwenti mwe mwozeliilwe, mupatinhanyiinywe nu Yeesu Kilisiti, mʉlɨ ngatɨ mumukwatile uYeesu Kilisiti. 28 Pe shɨnɨɨsho kʉtalɨ nu wuleganu ʉwa Muyahuudi na we te Muyahuudi, awe umutumwa nʉ mʉsatʉlwe, awe ʉmʉsakhaala nʉ mwantanda. Ɨmwe mwenti mʉlɨ nʉ wʉpeeka, kʉnongwa ye mupatinhanyiinywe nu Yeesu Kilisiti. 29 Ɨnga ɨmwe mwe bhantʉ bha Kilisiti, pe mwe shipaafi sha Abulahaamu, mwe bhagaali anza she ʉMʉlʉngʉ álajile.
* 3:6 3:6 UAbulahaamu Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 3:6 3:6 Bhaazya Wandɨlo 15:6. 3:8 3:8 Bhaazya Wandɨlo 12:3. § 3:10 3:10 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 27:26. * 3:11 3:11 Bhaazya Habakuuki 2:4. 3:12 3:12 Bhaazya Bhalaawi 18:5. 3:13 3:13 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 21:23. § 3:16 3:16 Bhaazya Wandɨlo 12:7. * 3:17 3:17 Ulufingo Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 3:19 3:19 ɄMoose Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.