4
Uwuleganu ʉwa mutumwa nu mugaali
Ishi ɨnkwanza kʉlonga mʉ shɨkholanyo kʉtɨ, umugaali we munsi, atakʉlegana nu mutumwa she poope ɨshʉʉma shonti shaakwe. Akhabhalɨlo khanaakho khonti alɨ paasɨ pa bhalindiilili na bhimiilili abhɨ shʉʉma shaakwe, paka akhabhalɨlo khe khabhatishiilwe nʉ taata waakwe. Shɨnɨɨsho she yáamɨle nɨɨtwe we twáshɨɨlɨ kʉtʉʉlwa nu Yeesu Kilisiti, twámɨle twe bhatumwa, tʉkhatabhalwaga nɨ mbaatɨkho na minho aga mʉ nsɨ. Ɨleelo akhabhalɨlo khe ʉMʉlʉngʉ ábhatishile we khaafikha, akhamʉsonteelezya ʉMwana waakwe mʉ nsɨ. Akhapaapwa nʉ mwantanda, akhatabhaalwa nɨ ndajɨzyo. Ámusonteleziizye ɨnga abhatʉʉle bhe bhakhatabhalwaga nɨ ndajɨzyo zya Moose, ɨnga ɨtwe tʉbhe twe bhaana bha Mʉlʉngʉ.
Kʉnongwa ye ɨmwe mwe bhaana bhaakwe, ʉMʉlʉngʉ amusonteleziizye uMupepu wa Mwana waakwe mʉ mooyo giinyu. UMupepu wʉnʉʉyo we akʉtʉbhɨɨkha kʉtɨ tʉmʉbhɨlɨshɨlaje ʉMʉlʉngʉ kʉtɨ, “Aaba,” kwe kʉtɨ, “Taata.” Pe ɨwe te we mutumwa winza, lyoli we mwana wa Mʉlʉngʉ. Kʉnongwa ye we mwana, pe ʉkhayɨposheela uwugaali we ʉMʉlʉngʉ akʉbhɨshɨɨye wʉmwana waakwe.
ɄPaʉlo akwanza aBhagalatiya bhawʉgalʉshɨle uwanalyoli
Ɨmaandɨ mutámumanyile ʉMʉlʉngʉ, mwámɨle mwe bhatumwa bha vintu vwe te wʉ Mʉlʉngʉ. Ɨleelo akhabhalɨlo ɨkha, mumumanyile ʉMʉlʉngʉ, awe ɨntɨ mumanyishile nʉ Mʉlʉngʉ. Pe mʉngakhola bhʉlɨɨbhʉlɨ kʉgalʉshɨla ɨmbaatɨkho na minho agɨ maandɨ aga mʉ nsɨ ge gatangakhola kʉtʉpokha. Bhʉlɨ, mʉkwanza kʉbha mwe bhatumwa bhaabho winza? 10 Mʉlɨ she mʉkʉlema insiku zimo, ameezi gamu na manha gamu kʉbha shikulukulu sha kumushindikha ʉMʉlʉngʉ! 11 Ɨnkʉtʉʉya kʉnongwa yiinyu kʉtɨ pamu ɨmbombo ye nábhombile kʉnongwa yiinyu yɨtakhabhe ya khasa! 12 Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, ɨnkʉbhalaabha mʉbhe mwe bhasatʉlwe anzɨɨne kufuma mʉ ndajɨzyo, kʉnongwa ye ɨne ɨndɨ anzɨɨmwe.
We náamɨle peeka nɨɨmwe, mʉtámbombeeye uwubhiibhi wowonti. 13 Mumanyile kʉtɨ kʉwandɨlo uwubhinu we náamɨle nawo, khantʉ khe khámpiiye akhabhalɨlo akha kʉbhalʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza. 14 Poope shɨnɨɨsho, akhabhalɨlo khaala mutánsholanyiinye awe kʉnhaana kʉnongwa ya wʉtolwe waanɨ, poope she yáamɨle ndɨngo kukwinyu. Lyoli mwámposheleeye anzʉ khabhɨzya wa Mʉlʉngʉ, awe anza she mʉngamʉposheela uYeesu Kilisiti wʉʉyo. 15 Akhabhalɨlo khaala mwámɨle nʉ lʉseshelo, ɨleelo ishi kwafumila khooni? Ɨnkʉlonga nalyoli, akhabhalɨlo khaala nhanɨ mwákholile kufigula amiiso giinyu na kumpa ɨne. 16 Bhʉlɨ, ʉmʉsanyʉʉnʉ nabha ne mʉlʉgʉ wiinyu kʉnongwa ɨya kʉbhabhʉʉzya uwanalyoli?
17 Abhantʉ bhamu bhakʉyɨkʉngʉla kʉbhayɨmbɨla ɨmwe, ɨleelo zye bhakwanza te nyinza. Bhakwanza kʉbhalenhaanya nɨɨne, ɨnga mʉyɨkʉngʉle kʉbhayɨmbɨla abheene. 18 Khinza kʉyɨkʉngʉla kʉbhayɨmbɨla abhanjɨ kʉ nsɨɨbho inyinza insiku zyonti, te kʉ khabhalɨlo khe ɨndɨ peeka nɨɨmwe kheene. 19 Bhaana bhaanɨ abhaganwa, ɨne ɨnkʉyɨmba akha wʉbhɨlɨ kʉnongwa yiinyu, anza she ʉmwantanda we alɨ pa wumwamu, akʉyɨmba mʉ khabhalɨlo akha kʉpaapa. Ɨnkʉyɨmvwa shɨnɨɨsho paka pe ʉwɨɨkhalo wiinyu wʉtɨlolesye ɨnjendo zya Kilisiti. 20 Insambile kʉbha peeka nɨɨmwe akhabhalɨlo ɨkha, ɨnga ɨndonje ku wutonsu! Ɨnkʉtʉʉya nhaani kʉnongwa yiinyu!
Ɨshɨkholanyo ɨsha Hagaali nʉ Saala
21 Mbʉzyaje, ɨmwe mwe muyiganile kʉbha mwe bhatumwa bhɨ ndajɨzyo, bhʉlɨ, mʉkwɨmvwa she ɨndajɨzyo zɨkʉlonga? 22 Yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ, uAbulahaamu áamɨle na bhavʉlɨ bhabhɨlɨ, weeka kwa mwantanda umutumwa, we ɨtaawa lyakwe áamɨle wu Hagaali, ʉwa wʉbhɨlɨ kwa mwantanda ʉmʉsatʉlwe, we ɨtaawa lyakwe áamɨle wʉ Saala. 23 ɄMwana wa mwantanda umutumwa ápapiilwe kʉ lʉbhaatɨkho ʉlwa bhantʉ. Ɨleelo ʉmwana ʉwa mwantanda ʉmʉsatʉlwe ápapiilwe kʉnongwa ya mʉlajɨ wa Mʉlʉngʉ. 24 Intumi zɨnɨɨzyo zɨkʉlongwa kʉ shɨkholanyo, kʉnongwa ye abhantanda bhabhɨlɨ bhanaabho bhalɨ ngatɨ mfingo zɨbhɨlɨ. Ʉlwa kwanda lu luula lwe lwábhombeshile mwɨ gamba ɨlya Sinaayi, lukholiine nu Hagaali. Abhaana bhaakwe bhakʉpaapwa mu wutumwa wɨ ndajɨzyo zya Moose. 25 UHagaali shɨkholanyo shɨ gamba ɨlya Sinaayi ɨlya mʉ nsɨ ɨya Alaabiya. Khabhɨlɨ shɨkholanyo shɨ nhaaya ɨya Yelusaleemu ɨya shiishi, ye yɨlɨ mu wutumwa wɨ ndajɨzyo zya Moose peeka na bhaana bhaakwe. 26 Ɨleelo ʉSaala, shɨkholanyo shi Yelusaleemu ɨya kʉmwanya. Ɨnhaaya yɨnɨɨyo nsatʉlwe, ye wu nyina wɨɨtʉ. 27 Kʉnongwa ye yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile, kʉtɨ,
“Seshelaga ɨwe wʉmʉlʉʉjɨ, we ʉtakʉpaapa,
dandɨzyaga izi ɨwe we utimvwizye naalumo
amavune aga kʉpaapa ʉmwana,
kʉnongwa ye abhaana bha wʉʉla we aleshiilwe bhinji,
kʉshɨla abha wʉʉla we alɨ nʉ mʉlʉme.”*
28 Ishi bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, ɨmwe mwe bhaana bha Mʉlʉngʉ kʉnongwa ya mʉlajɨ waakwe, anzu Isaaka ʉmwana wa Saala. 29 Ɨleelo mu nsiku ziila, ʉmwana we ápapiilwe kʉ lʉbhaatɨkho ʉlwa bhantʉ, akhamʉyɨmvwaga ʉmwana we ápapiilwe kʉ makha ga Mupepu uMufinjile. Zɨlɨ anza shishiila na mu nsiku ɨzya shiishi. 30 Ɨleelo uWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ bhʉlɨ? Wʉkʉtɨ, “Mʉbhɨnje ʉmwantanda umutumwa peeka nʉ mwana waakwe, kʉnongwa ye ʉmwana wa mutumwa, te akhagaale peeka nʉ mwana ʉwa mwantanda ʉmʉsatʉlwe.” 31 Pe shɨnɨɨsho bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, ɨtwe te twe bhaana bha mutumwa, lyoli twe bhaana bha mwantanda ʉmʉsatʉlwe.
* 4:27 4:27 Bhaazya Yeesaya 54:1. 4:30 4:30 Bhaazya Wandɨlo 21:10.