5
Ʉwʉsatʉlwe we uKilisiti akʉʉbhapa aBhakilisiti
UKilisiti átupiiye ʉwʉsatʉlwe, ɨnga tʉbhe twe bhasatʉle. Pe muyisinde, mʉtakhɨɨtɨshe winza kʉbha mwe bhatumwa bhɨ ndajɨzyo. Tejeelezyi! Neene ne Paʉlo ɨnkʉlonga nɨɨmwe! Ɨnga mwɨtɨkha kutahiiliwa anza she ɨndajɨzyo zya Moose zɨkʉlonga ɨnga ʉMʉlʉngʉ abhɨɨtɨshe, uKilisiti te abhe nu wukabhi naawumo kukwinyu. Ɨnkʉbhasokha khabhɨlɨ apazelu, wowonti we akwɨtɨkha kutahiiliwa, akwanzɨwa kʉlema ɨndajɨzyo zyonti. Ɨnga mʉkʉsʉʉbhɨla kʉbhaazɨwa uwugolosu kwɨ dala ɨlya kʉzɨlandata ɨndajɨzyo, pe mʉyɨgabhʉʉye kwa Kilisiti, mʉlɨ kunzi ya wiila wa Mʉlʉngʉ. Ɨleelo ɨtwe, kʉ makha ga Mupepu uMufinjile tʉkʉsʉʉbhɨla kʉposheela uwugolosu, kwɨ dala ɨlya kʉmwɨtɨkha uYeesu. Kwe kʉtɨ ɨnga tupatinhanyiinywe nu Yeesu Kilisiti, kutahiiliwa awe sita kutahiiliwa kʉtakwavwa naakhamu, lyoli lye lya wukabhi, lwɨtɨkho lwe lʉkʉbhomba ɨmbombo kʉ lʉgano.
Kʉwandɨlo mʉkhajendelelaga akhinza! Wu naanu, we akhadinda kutinikha uwanalyoli? We abhasonganyiinye atafumile kwa Mʉlʉngʉ we abhabhɨlɨshɨɨye ɨmwe. Anza she abhantʉ bhakʉtɨ, “Uwusafu* wushe wʉkʉsafwa ɨshɨnyenya shonti!” 10 ɄMwene ampiiye ʉlʉsʉʉbhɨlo kukwinyu, kʉtɨ te mʉbhe nɨ nsɨɨbho ɨzya wuleganu nɨɨne. Ɨleelo umuntu wowonti we akʉbhayɨmvwa nalyoli akhayifundwa, poope abhe wu naanu.
11 Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, ɨne bhanje ɨnkʉlʉmbɨɨlɨla kʉ zya kutahiiliwa, khooni khe aBhayahuudi bhakʉnjɨmvwa? Uwanalyoli kʉ kʉtɨ bhalɨ she bhakʉnjɨmvwa, wunuuwu wukeeti kʉtɨ ɨnkʉlʉmbɨɨlɨla uwuposhi kʉ zya shɨkhobhenhanyo sha Yeesu Kilisiti sheene. 12 Ɨnkʉsʉngʉkha kʉtɨ bhanaabho bhe bhakubhapulinsya ɨmwe kʉ zya kutahiiliwa, bhajendeelele na poope kuyidumula ɨmpaaswa ɨzya shipaafi!
13 Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, ʉMʉlʉngʉ abhabhɨlɨshɨɨye ɨnga mʉbhe mwe bhasatʉlwe. Ɨleelo mʉtabhombelaje ʉwʉsatʉlwe wiinyu kʉbhomba ɨnsʉngʉkho ɨzya mʉbhɨlɨ, lyoli mwavwanaje kʉ lʉgano. 14 Kʉnongwa ye ɨndajɨzyo zyonti zɨkʉkwɨla mʉ ndajɨzyo yeeka ɨnɨ ye yɨkʉtɨ, “Ʉmʉgane uwamwinyu anza she uyiganile wʉneewe.” 15 Ɨleelo ɨnga mukulumana na kʉlɨɨlana anzɨ vɨkhanʉ, mʉyenyaaje kʉtɨ mʉtakhamalane.
Ʉwɨɨkhalo ʉwa Shikilisiti
16 Pe shɨnɨɨsho, ɨnkʉlonga ɨnkʉtɨ, mʉlongolwaje nu Mupepu uMufinjile, pe te mʉbhombaje ɨnsʉngʉkho imbiibhi ɨzya mʉbhɨlɨ. 17 Ɨnkʉlonga shɨnɨɨsho, kʉnongwa ye zye uwuntu uwi mbiibhi wʉkʉsʉngʉkha, uMupepu uMufinjile atakʉzyanza, khabhɨlɨ zye uMupepu uMufinjile akwanza, uwuntu uwi mbiibhi wʉtakʉzyanza. UMupepu uMufinjile nɨ nsʉngʉkho imbiibhi ɨzya wuntu uwi mbiibhi vikulwa. Kʉnongwa yɨnɨɨyo, mʉtangakhola kʉbhomba inyinza zye mʉkwanza. 18 Ɨleelo ɨnga mʉkʉlongolwa nu Mupepu uMufinjile, te mwe bhatumwa bhɨ ndajɨzyo.
19 Pe zye zikufumilana nɨ nsʉngʉkho ɨzya wuntu uwi mbiibhi zimanyishile, zye zi ziizi: uwubhembu, uwelengani, kʉbhomba izyi nsoni, 20 kupuuta abhamʉlʉngʉ abhanjɨ, uwulozi, kuviitana, ibho, ʉmwone, ʉmʉlakha, kuzilana, amadalɨ, ʉmʉyʉbhano, 21 kʉsʉngʉkha ɨvwa bhanjɨ, uwumwezi, uwulyovi, na ganjɨ ge gakholiine na ganaago. Ɨnkʉbhabhʉʉzya winza anza she nábhabhuziizye, abhantʉ bhe bhakʉbhomba ganaago, bhatalɨ nu wugaali mʉ wʉmwene wa Mʉlʉngʉ.
22 Ɨleelo amatunda aga Mupepu uMufinjile, ge ga gɨɨga: ʉlʉgano, ʉlʉseshelo, uwutengaanu, uwujimbiilizu, uwinza, uwuteti, uwusunde, 23 uwutonsu na kʉyɨjela. Yɨtalɨɨpo ɨndajɨzyo ye yɨkʉkhaana zɨnɨɨzyo. 24 Abhantʉ bhe bhakhomanyiinywe nu Yeesu Kilisiti, bhatakʉtabhaalwa nɨ nsʉngʉkho zyabho imbiibhi ɨzya wuntu uwi mbiibhi peeka nɨ nsɨɨbho zyabho imbiibhi. Bhalɨ ngatɨ bhakhomeleeye ʉwɨɨkhalo waabho ʉwɨ maandɨ pa shɨkhobhenhanyo sha Yeesu. 25 UMupepu uMufinjile atupiiye ʉwɨɨkhalo uwupwa, pe tʉlandataje amadala gaakwe. 26 Tʉtayɨpaalaje, tʉtandɨlɨzanyaaje, awe kʉlolelana ʉmwone.
* 5:9 5:9 Uwusafu kwe kʉtɨ ɨmanyɨzyo ɨzyɨ lenga. 5:14 5:14 Bhaazya Bhalaawi 19:18. 5:21 5:21 Ʉwʉmwene wa Mʉlʉngʉ Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.