6
Kujimbililana na kwavwana
Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, umuntu ɨnga aalemwa mu mbiibhi zyozyonti, ɨmwe mwe mʉkʉlongolwa nu Mupepu uMufinjile mʉgalʉsyaje shipwa umuntu anza wʉnʉʉyo, ku wutonsu. Ɨleelo mʉbhe amiiso, kʉtɨ nɨɨmwe mʉtakhalɨngwe. Mwavwanaje mʉ wʉtolwe wiinyu, kwɨ dala lɨnɨɨlyo mʉtɨkwɨlɨzye ɨndajɨzyo zya Kilisiti. Ɨnga umuntu wowonti akʉyɨlola kʉtɨ akhondeeye kʉshɨla abhanjɨ, fwanɨ khaala, pe umuntu wʉnʉʉyo akʉyɨkhopela wʉʉyo. Umuntu wowonti azyenyaaje ɨnjendo zyakwe. Ɨnga akʉbhomba inyinza, pe angakhola kʉyɨbaada mʉ zye abhombile, sita kʉkholanya na zye abhombile uwunji. Kwe kʉtɨ umuntu wowonti akhayɨpɨmba ivunda lyakwe wʉʉyo.
Umumanyili wowonti uwi zwi lya Mʉlʉngʉ, amʉgabhɨlaje umumanyizyi waakwe ivwinza vwe apatile.
Mʉtakhayɨkhopele, ʉMʉlʉngʉ atakwangalɨlwa. Umuntu vwe awaalile, vwe akhayivuna. Umuntu ɨnga akʉlandata ɨnsʉngʉkho ɨzya mʉbhɨlɨ na kʉbhomba imbiibhi, ɨnsʉngʉkho zɨnɨɨzyo zɨtɨmʉyazye. Ɨleelo ɨnga akʉmʉlandata uMupepu uMufinjile kʉbhomba inyinza akhayɨwaaga uwuumi ʉwa wiila kufuma kwa Mupepu uMufinjile. Pe shɨnɨɨsho, tutalitaje kʉbhomba inyinza, kʉnongwa ye ɨnga tukujimbiilila, tukhayivuna aminza we akhabhalɨlo khaafikha. 10 Pe shɨnɨɨsho we tʉlɨ na khabhalɨlo, tʉbhabhombelaje inyinza abhantʉ bhonti, inhaani abhamwɨtʉ mʉ lwɨtɨkho.
Insoshi ɨzya kʉwʉmalɨlɨshɨlo
11 Yeenyi amasimbe gaanɨ she mapɨtɨ, ishi inkusimba nɨ nyoobhe yaanɨ nʉneene! 12 Bhaala bhe bhakwanza kubhabijila ɨmwe kutahiiliwa, bhakʉbhomba shɨnɨɨsho kʉnongwa ye bhakwanza abhantʉ bhabhashindikhaje. Bhakʉbhomba shɨnɨɨsho kʉnongwa ye bhakwogopa kʉyɨmba kʉnongwa ya shɨkhobhenhanyo sha Kilisiti. 13 Kʉnongwa ye bhoope bhɨɨbho bhe bhatahiliiwe bhatakuzitinikha ɨndajɨzyo, lyoli bhakwanza ɨmwe mutahiiliwe ɨnga bhayɨbaadɨle mʉ mabhɨlɨ giinyu. 14 Ɨleelo ɨne ɨntangayɨbaadɨla akhantʉ khokhonti, lyoli ɨnkʉyɨbaadɨla ɨshɨkhobhenhanyo sha Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti. Kufumilana nɨ shɨkhobhenhanyo shɨnɨɨsho, ɨzya mʉ nsɨ umu zɨtalɨ nu wukabhi kʉkwanɨ, khabhɨlɨ zye ɨnkʉzɨlola kʉtɨ zɨlɨ nu wukabhi, kʉ bha mʉ nsɨ zɨtalɨ nu wukabhi. 15 Kutahiiliwa awe sita kutahiiliwa, kʉtalɨ nɨ mbombo naayimo, lyoli kʉpelwa shipwa nʉ Mʉlʉngʉ. 16 ɄMʉlʉngʉ abhalolele ishisa na kʉʉbhapa uwutengaanu abhantʉ bhonti bhe bhakʉlandata ʉlʉbhaatɨkho ulu. Bhanaabha bhe Bhaisilaeli bha Mʉlʉngʉ abha nalyoli.
17 Pe umuntu wowonti atanjɨmvwaje winza, kʉnongwa ye amabhamba ge ɨndɨ nago mʉ mʉbhɨlɨ waanɨ, shɨlolesyo kʉtɨ nákhomiilwe kʉnongwa ɨya kʉmʉbhombela uYeesu Kilisiti. 18 Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, uwiila wa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti wʉbhe peeka nɨɨmwe. Zɨbhe shɨnɨɨsho.