3
Yeenyi she ʉTaata ʉMʉlʉngʉ atuganile nhaani, poope bhakʉtʉbhɨlɨshɨla kʉtɨ twe bhaana bhaakwe! Nalyoli she tʉlɨ. Abhantʉ bhe bhatakumutinikha ʉMʉlʉngʉ bhatatumanyile, kʉnongwa ye bhatamumanyile ʉweene. Bhaganwa bhaanɨ, ishi ɨtwe twe bhaana bha Mʉlʉngʉ, ɨleelo yitamanyishile apazelu she tʉkhayɨbha. Lyoli tumanyile kʉtɨ mʉ khabhalɨlo khe uKilisiti akhayɨgalʉkha winza, tʉkhayɨkholana nawo, kʉnongwa ye tʉkhayɨmʉlola she alɨ. Wowonti we akʉsʉʉbhɨla shɨnɨɨsho kʉtɨ akhayɨkholana nu Kilisiti, ayizelufwaje ɨnga abhe mufinjile, anza she uKilisiti wʉʉyo mufinjile.
Wowonti we akʉbhomba imbiibhi, akʉnanganya ɨndajɨzyo zya Mʉlʉngʉ, kwe kʉtɨ kʉbhomba imbiibhi, kwe kʉnanganya ɨndajɨzyo. Mumanyile kʉtɨ uKilisiti áyinzile kʉzyefwa imbiibhi zyɨtʉ. Khabhɨlɨ ʉweene atakʉbhomba imbiibhi naazimo. Ishi wowonti we akʉjendeelela kʉbha nʉ wʉpeeka nu Kilisiti, atakʉjendeelela kʉbhomba imbiibhi. Woope we akʉjendeelela kʉbhomba imbiibhi, atakʉzyaganya kʉtɨ uKilisiti wu naanu, khabhɨlɨ atamumanyile.
Ishi bhaana bhaanɨ, mʉtakhɨɨtɨshe kʉtɨ umuntu wowonti abhateezye. Umuntu we mugolosu pamiiso ga Mʉlʉngʉ, anza she uKilisiti mugolosu, wʉnʉʉyo we akʉbhomba ɨzya wugolosu. Ɨleelo umuntu we akʉbhomba imbiibhi, muntu wa Seetani, kʉnongwa ye uSeetani ajendeleeye kʉbhomba imbiibhi kufuma kʉwandɨlo. Ye nongwa ʉMwana wa Mʉlʉngʉ áyinzile mʉ nsɨ, kʉzɨnanganya ɨmbombo zya Seetani.
Wowonti we apapiilwe nʉ Mʉlʉngʉ, atakʉjendeelela kʉbhomba imbiibhi, kʉnongwa ye alɨ nɨ zya Mʉlʉngʉ mukaasi yaakwe. Atangajendeelela kʉbhomba imbiibhi kʉnongwa ye ʉweene apapiilwe nʉ Mʉlʉngʉ. 10 Ɨleelo umuntu we atakʉbhomba ɨzya wugolosu, awe we atamuganile ʉwamwabho, wʉnʉʉyo te mwana wa Mʉlʉngʉ. Shɨnɨɨsho she tʉkʉwʉmanya uwuleganu ʉwa bhaana bha Mʉlʉngʉ, na bha Seetani.
Kʉganana
11 Intumi ye mwáyimvwizye kufuma kʉwandɨlo ye yɨ yɨɨnɨ: tʉkhondeeye kʉtɨ tʉgananaje. 12 Tʉtakhabhe anzu muntu ʉla we bhakhatɨnjɨ uKaayini, we áamɨle wa mʉbhomba mbiibhi uSeetani, akhamʉgoga umunsi waakwe.* Khooni khe ámugojile? Ámugojile kʉnongwa ye ɨmbombo zya Kaayini zyámɨle mbiibhi, ɨzya munsi waakwe zyámɨle ngolosu.
13 Ishi, bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, mutaswigaje ɨnga abhantʉ bhe bhatakumutinikha ʉMʉlʉngʉ bhakubhaviitilwa. 14 Ɨtwe tumanyile kʉtɨ twepile mʉ makha ga wufwe, na kwinjila mu wuumi ʉwa wiila, kʉnongwa ye tʉkʉbhagana abhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho. Umuntu we atalɨ nʉ lʉgano asyalile mu wufwe. 15 Wowonti we akumuviitilwa ʉwamwabho, mugoji. Mumanyile kʉtɨ atalɨɨpo umugoji we alɨ nu wuumi ʉwa wiila mukaasi yaakwe.
16 Ɨtwe tulumanyile ʉlʉgano, kʉnongwa ye uKilisiti áfumwizye uwuumi waakwe kʉkwɨtʉ. Nɨɨtwe shɨnɨɨsho, tʉkhondeeye kʉtɨ tufumwaje uwuumi wɨɨtʉ kʉ bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho. 17 Umuntu wowonti we mʉgoma wa vintu akʉmʉlola ʉwamwabho abhuliliilwe, ɨleelo atakʉbha nʉ mwoyo ʉwa shisa, angalonga bhʉlɨɨbhʉlɨ kʉtɨ alɨ nʉ lʉgano lwa Mʉlʉngʉ? 18 Bhaana bhaanɨ, tʉtalongaje lyi lomu lyene kʉtɨ tubhaganile abhamwɨtʉ, lyoli tʉbhaganaje nalyoli kwɨ dala ɨlya kʉbhabhombela inyinza. 19 Kʉbhagana abhamwɨtʉ shɨnɨɨsho, tʉngabha nu lusimishizyo kʉtɨ tʉkʉlandata uwanalyoli, khabhɨlɨ amooyo gɨɨtʉ gakʉtengaana pamiiso ga Mʉlʉngʉ. 20 She poope tʉkʉlongwa mʉ mooyo gɨɨtʉ tʉlɨ nu wutengaanu, tumanyile kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ we mʉpɨtɨ kʉshɨla amooyo gɨɨtʉ, khabhɨlɨ ʉweene azimanyile zyonti.
21 Bhaganwa bhaanɨ, ɨnga tʉtakʉlongwa mʉ mooyo gɨɨtʉ, pe tʉngabha nu wudandamazu ʉwa kʉsejeelela pamiiso ga Mʉlʉngʉ. 22 Khabhɨlɨ tʉkʉposheela kufuma kʉkwakwe lyolyonti lye tʉkʉmʉlaabha, kʉnongwa ye tukuzitinikha ɨndajɨzyo zyakwe na kʉbhomba zye zɨkʉmʉkhondezya. 23 Ɨndajɨzyo yaakwe ye yɨ yɨɨnɨ, kʉtɨ tʉlyɨtɨkhaje ɨtaawa lya Mwana waakwe uYeesu Kilisiti, na kʉganana, anza she átulajiziizye. 24 Umuntu we akuzitinikha ɨndajɨzyo zya Mʉlʉngʉ, akwɨkhala mʉ wʉpeeka nawo, woope ʉMʉlʉngʉ akwɨkhala mʉ wʉpeeka nawo. Tʉkʉmanya kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akwɨkhala mʉ wʉpeeka nɨɨtwe kwɨ dala ɨlya Mupepu uMufinjile we atupiiye.
* 3:12 3:12 Bhaazya Wandɨlo 4:1-8. 3:14 3:14 Bhaazya Yookhani 5:24.