4
Ɨdala ɨlya kʉmanya ɨmanyɨzyo ɨzyɨ lenga nɨ zya nalyoli
Bhaganwa bhaanɨ, kʉnongwa ye abhakuwi abhinji abhɨ lenga bhafumiiye mʉ nsɨ, mʉtabhɨtɨkhaje abhantʉ bhonti bhe bhakʉtɨ bhalɨ nu Mupepu wa Mʉlʉngʉ. Lyoli musimishizyaje akhinza kʉtɨ umuntu akʉlongolwa nu Mupepu wa Mʉlʉngʉ awe khaala. Ɨdala ɨlya kʉmanya kʉtɨ umuntu akʉlongolwa nu Mupepu wa Mʉlʉngʉ lye li liili: wowonti we akwɨtɨkha na kʉlonga kʉtɨ uYeesu Kilisiti, áyinzile akhabha nʉ mʉbhɨlɨ anzu muntu, wʉnʉʉyo we akʉlongolwa nu Mupepu wa Mʉlʉngʉ. Ɨleelo umuntu wowonti we atakʉmwɨtɨkha uYeesu shɨnɨɨsho, atakʉlongolwa nu Mupepu wa Mʉlʉngʉ. Umuntu wʉnʉʉyo akʉlongolwa nu mupepu wa mʉlʉgʉ wa Kilisiti. Nɨɨmwe, mwimvwizye kʉtɨ umupepu wʉnʉʉyo akwɨnza, ishi ayinzile mʉ nsɨ.
Ɨleelo bhaana bhaanɨ, ɨmwe mwe bhantʉ bha Mʉlʉngʉ, mubhatolile abhantʉ bhanaabho abhɨ lenga, kʉnongwa ye uMupepu waakwe we alɨ mukaasi yiinyu. Ʉweene alɨ na makha kʉshɨla umupepu we akʉbhalongola abhantʉ bhe bhatakʉmwɨtɨkha ʉMʉlʉngʉ. Abhakuwi bhanaabho abhɨ lenga, bha mʉ nsɨ, bhakʉlonga ɨzya mʉ nsɨ, bhoope abhantʉ abha mʉ nsɨ bhatakumutinikha ʉMʉlʉngʉ, bhakʉbhatejeelezya. Ɨleelo ɨtwe twe bhantʉ bha Mʉlʉngʉ. Umuntu we amumanyile ʉMʉlʉngʉ, akʉtʉtejeelezya, ɨleelo umuntu we te wa Mʉlʉngʉ, atakʉtʉtejeelezya.
Shɨnɨɨsho she tʉkʉmanya uwuleganu wa bhantʉ bhe bhakʉlongolwa nu Mupepu ʉwa wanalyoli, nʉ wa bhe bhakʉlongolwa nu mupepu ʉwɨ lenga.
Ʉlʉgano lwa Mʉlʉngʉ
Bhaganwa bhaanɨ, tʉgananaje, kʉnongwa ye ʉlʉgano lukufuma kwa Mʉlʉngʉ. Umuntu wowonti we akʉbhagana abhamwabho, apapiilwe nʉ Mʉlʉngʉ, khabhɨlɨ we amumanyile ʉMʉlʉngʉ. Ɨleelo umuntu we atakʉbhagana abhamwabho, atamumanyile ʉMʉlʉngʉ, kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ wa lʉgano.
ɄMʉlʉngʉ wʉʉyo átulanjile ʉlʉgano lwakwe kwɨ dala ɨlya kʉmʉsonteelezya ʉMwana waakwe weeka mwene mʉ nsɨ umu, ɨnga tʉwaaje uwuumi kʉshɨlɨla kʉkwakwe. 10 Ulu lwe lʉgano, kʉtɨ te twetwe twámuganile ʉMʉlʉngʉ khaala! Lyoli ʉweene we átuganile ɨtwe, akhamʉsonteelezya ʉMwana waakwe, abhe mpʉmba ɨya kʉbhoolwa ɨnga ayeefwe imbiibhi zyɨtʉ na kʉtʉkhomaanya nʉ Mʉlʉngʉ. 11 Bhaganwa bhaanɨ, ɨnga ʉMʉlʉngʉ átuganile ɨtwe anza shiniishi, yɨkwanzɨwa kʉtɨ nɨɨtwe tʉgananaje. 12 Atalɨɨpo umuntu nʉʉmo we amulolile ʉMʉlʉngʉ naalumo. Ɨleelo ɨnga tʉkʉganana, ʉMʉlʉngʉ akwɨkhala mʉ wʉpeeka nɨɨtwe, nʉ lʉgano lwakwe lʉkʉkwɨla kʉkwɨtʉ.
13 Tumanyile kʉtɨ tʉkwɨkhala mʉ wʉpeeka nʉ Mʉlʉngʉ, woope ʉMʉlʉngʉ akwɨkhala mʉ wʉpeeka nɨɨtwe. Tumanyile shɨnɨɨsho kʉnongwa ye atupiiye uMupepu waakwe. 14 Ɨtwe tulolile, khabhɨlɨ tukubhasimishizya abhanjɨ kʉtɨ ʉTaata ʉMʉlʉngʉ ámusonteleziizye ʉMwana waakwe mʉ nsɨ, kʉtɨ abhe Muposhi wa bhantʉ. 15 Umuntu wowonti we akwɨtɨkha kʉtɨ uYeesu Mwana wa Mʉlʉngʉ, ʉMʉlʉngʉ akwɨkhala mʉ wʉpeeka nawo, woope akwɨkhala mʉ wʉpeeka nʉ Mʉlʉngʉ. 16 Ishi, ɨtwe tumanyile na kwɨtɨkha kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ atuganile.
ɄMʉlʉngʉ wa lʉgano. Wowonti we akwɨkhala mʉ lʉgano, we akwɨkhala mʉ wʉpeeka nʉ Mʉlʉngʉ, ʉMʉlʉngʉ woope akwɨkhala mʉ wʉpeeka nawo. 17 Kwɨ dala lɨnɨɨlyo, ʉMʉlʉngʉ akʉkwɨlɨzya ʉlʉgano lwakwe mukaasi yɨɨtʉ, ɨnga tʉbhe nu wudandamazu pi siku ɨlya kʉlongwa. Kʉnongwa ye ʉwɨɨkhalo wɨɨtʉ mʉ nsɨ umu, wʉkʉkholana na she uYeesu akhɨkhalaga. 18 Pe palɨ nʉ lʉgano patalɨ nɨ lyoga, lyoli ʉlʉgano ʉlwa nalyoli lʉkwefwa ɨlyoga lyonti, kʉnongwa ye kʉlongwa kwe kʉkʉbhabhɨɨkha abhantʉ kʉtɨ bhogopaje. Umuntu wowonti we alɨ nɨ lyoga, ʉlʉgano lwa Mʉlʉngʉ lʉtakwɨlɨɨye mukaasi yaakwe.
19 Ɨtwe tʉkʉgana kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ we átalile kʉtʉgana. 20 Ɨnga umuntu akʉlonga kʉtɨ amuganile ʉMʉlʉngʉ kumo akumuviitilwa ʉwamwabho, akwanda malenga. Kʉnongwa ye umuntu we atamuganile ʉwamwabho we akʉmʉlola na miiso, atangakhola kʉmʉgana ʉMʉlʉngʉ we atakʉmʉlola. 21 ɄMʉlʉngʉ atupiiye ɨndajɨzyo kʉtɨ wowonti we amuganile ʉMʉlʉngʉ, akhondeeye kʉtɨ amʉganaje nʉ wamwabho.*
* 4:21 4:21 Bhaazya Bhalaawi 19:18; Maalika 12:30-31.