5
Kʉzɨtola imbiibhi ɨzya mʉ nsɨ
Umuntu wowonti we akwɨtɨkha kʉtɨ uYeesu wu Kilisiti, wʉnʉʉyo we apapiilwe nʉ Mʉlʉngʉ. Umuntu wowonti we akʉmʉgana umupaafi, akʉmʉgana nʉ mwana wa mupaafi wʉnʉʉyo. Ishi she tʉkʉmanya kʉtɨ tubhaganile abhaana bha Mʉlʉngʉ: kwɨ dala ɨlya kʉmʉgana ʉMʉlʉngʉ, na kuzitinikha ɨndajɨzyo zyakwe. Kʉmʉgana ʉMʉlʉngʉ kwe kʉtɨ, tuzitinikhaje ɨndajɨzyo zyakwe. Khabhɨlɨ ɨndajɨzyo zyakwe te mwamu. Kʉnongwa ye wowonti we apapiilwe nʉ Mʉlʉngʉ, akʉzɨtola ɨzya mʉ nsɨ. Shiniishi she tʉkʉzɨtola ɨzya mʉ nsɨ: kʉ lwɨtɨkho lwɨtʉ. Bhʉlɨ! Wu naanu we angakhola kʉzɨtola ɨzya mʉ nsɨ? Wʉ wʉʉla we akwɨtɨkha kʉtɨ uYeesu Mwana wa Mʉlʉngʉ.
Ulusimishizyo kʉ zya Yeesu Kilisiti
UYeesu Kilisiti we áyinzile ku minzi,* na kwɨ bhanda ɨlya kufwa kwakwe. Atínzile ku minzi meene khaala, lyoli ku minzi na kwɨ bhanda. Woope uMupepu uMufinjile akusimishizya kʉtɨ ganaago ga nalyoli, kʉnongwa ye uMupepu uMufinjile we wanalyoli. Kʉlɨ gatatʉ ge gakusimishizya ɨzya Yeesu: uMupepu, aminzi, nɨ bhanda ɨlya kufwa kwakwe, ganaago gatatʉ galɨ nu lusimishizyo lwe lʉkwɨtɨnhana. Ɨnga tʉkʉlwɨtɨkha ulusimishizyo lwa bhantʉ, ulusimishizyo lwa Mʉlʉngʉ lwe lʉpɨtɨ nhaani. Kʉnongwa ye lʉnʉʉlwo lwe lusimishizyo lwe ʉMʉlʉngʉ afumwizye kʉ zya Mwana waakwe.
10 Umuntu we akʉmwɨtɨkha ʉMwana wa Mʉlʉngʉ, ayitishile kʉtɨ ulusimishizyo lʉnʉʉlwo lwa nalyoli. Ɨleelo we atakʉmwɨtɨkha ʉMʉlʉngʉ, akʉmʉbhɨɨkha ʉMʉlʉngʉ kʉtɨ wɨ lenga, kʉnongwa ye atalwitishile ulusimishizyo lwe ʉMʉlʉngʉ afumwizye kʉ zya Mwana waakwe. 11 Ulusimishizyo lʉnʉʉlwo lwe lu luulu: ʉMʉlʉngʉ atupiiye uwuumi ʉwa wiila, uwuumi wʉnʉʉwo tʉkʉwaaga kwa Mwana waakwe. 12 Umuntu we alɨ nʉ wʉpeeka nʉ Mwana wa Mʉlʉngʉ, alɨ nu wuumi wʉnʉʉwo. Ɨleelo we atalɨ nʉ wʉpeeka nʉ Mwana wa Mʉlʉngʉ, atalɨ nu wuumi wʉnʉʉwo.
Amazwi aga kʉmalɨɨlɨzya
13 Inkubhasimbila amazwi ganaago, ɨmwe mwe mʉkʉmwɨtɨkha ʉMwana wa Mʉlʉngʉ, ɨnga mʉmanye kʉtɨ mʉlɨ nu wuumi ʉwa wiila. 14 Ulusimishizyo lwa wudandamazu wɨɨtʉ pamiiso ga Mʉlʉngʉ lwe lu luulu: tumanyile kʉtɨ akʉtwɨmvwa ɨnga tʉkʉmʉlaabha lyolyonti mʉ shɨgane shaakwe. 15 Kʉnongwa ye tumanyile kʉtɨ akʉtwɨmvwa we tʉkʉmʉlaabha lyolyonti, tumanyile kʉtɨ akuutupa zye tʉkʉmʉlaabha.
16 Kʉlɨ ni mbiibhi zye zɨtakʉmʉbhɨɨkha umuntu ukutali nʉ Mʉlʉngʉ wiila na wiila. Ɨnga umuntu akʉmʉlola ʉnholo waakwe mʉ lwɨtɨkho akʉbhomba imbiibhi anza zɨnɨɨzyo, amupuutile kwa Mʉlʉngʉ, woope ʉMʉlʉngʉ atiimupe uwuumi. Yɨkʉbha shɨnɨɨsho kʉ bhaala bhe bhakʉbhomba imbiibhi zɨnɨɨzyo. Ɨleelo kʉlɨ ni mbiibhi zye zɨkʉmʉbhɨɨkha umuntu ukutali nʉ Mʉlʉngʉ wiila na wiila. Ɨne ɨntakʉtɨ amupuutile kwa Mʉlʉngʉ ku mbiibhi zɨnɨɨzyo. 17 Kʉbhomba lyolyonti lye lɨtakhondeeye pamiiso ga Mʉlʉngʉ, kwe kʉbhomba imbiibhi. Ɨleelo peeka na zɨnɨɨzyo, zɨlɨɨpo imbiibhi zye zɨtakʉmʉbhɨɨkha umuntu ukutali nʉ Mʉlʉngʉ wiila na wiila.
18 Tumanyile kʉtɨ umuntu wowonti we apapiilwe nʉ Mʉlʉngʉ, atakʉjendeelela kʉbhomba imbiibhi, kʉnongwa ye ʉMwana wa Mʉlʉngʉ akʉmʉlɨndɨɨlɨla, ʉmʉbhomba mbiibhi uSeetani atangamʉbhomba naalimo. 19 Tumanyile kʉtɨ ɨtwe twe bhaana bha Mʉlʉngʉ, na kʉtɨ abhantʉ abhanjɨ bhonti bhakʉtabhaalwa nʉ mʉbhomba mbiibhi uSeetani. 20 Khabhɨlɨ tumanyile kʉtɨ ʉMwana wa Mʉlʉngʉ áyinzile, atupiiye uwumanyi, ɨnga tʉmʉmanye ʉMʉlʉngʉ ʉwa nalyoli. Tʉlɨ nʉ wʉpeeka nʉ Mʉlʉngʉ ʉwa nalyoli, kwɨ dala ɨlya kʉbha nʉ wʉpeeka nʉ Mwana waakwe uYeesu Kilisiti. Ʉnʉ we wʉ Mʉlʉngʉ ʉwa nalyoli, khabhɨlɨ we wuumi ʉwa wiila.
21 Bhaana bhaanɨ, mʉbhanje amiiso, mutakhapuute ivifwani ɨvwa bhamʉlʉngʉ.
* 5:6 5:6 Ku minzi Pamu yɨkʉtekha aminzi aga lwozyo lwa Yeesu awe aminzi aga kʉpaapwa kwakwe.