Ɨkalaata ɨlya wʉbhɨlɨ ɨlya
Yookhani
Ʉwandɨlo
Umusundikwa uYookhani ásimbile ɨkalaata ili ifupi kʉ shɨbhanza. Ɨshɨbhanza shiniishi akʉshɨtekha ɨtaawa ɨlya mwantanda ʉmʉpɨtɨ. Mwɨ kalaata ili akʉbhalajɨzya aBhakilisiti kutinikha ɨndajɨzyo ya Yeesu ye yɨkʉtɨ bhagananaje. Khabhɨlɨ akʉbhasokha kʉtɨ bhamanye ɨmanyɨzyo ɨzyɨ lenga, nɨ manyɨzyo ɨzya wanalyoli ʉwa Yeesu Kilisiti. Mu zyonti zye bhakwɨmvwa bhawʉlandataje uwanalyoli.
1
Ʉwandɨlo
Ɨne ne mʉsongo ʉwa shɨbhanza, inkukusimbila ɨwe wʉmwantanda ʉmʉsaabhʉlwa, peeka na bhaana bhaakho bhe imbaganile ku wanalyoli. Te neene nʉmwene ne imbaganile, lyoli na bhanjɨ bhonti bhe bhawumanyile uwanalyoli, bhoope bhabhaganile ku wanalyoli. Tubhaganile kʉnongwa ye ɨtwe nɨɨmwe tuwumanyile uwanalyoli, khabhɨlɨ tʉtɨjendeelele kʉwʉmanya wiila na wiila.
ɄTaata ʉMʉlʉngʉ nʉ Mwana waakwe uYeesu Kilisiti, bhatɨtʉlolele uwiila ni shisa, na kuutupa uwutengaanu, mu wanalyoli, na mʉ lʉgano.
Uwanalyoli nʉ lʉgano
Násesheeye nhaani, we nɨmvwa kʉtɨ abhaana bhaakho bhamu bhakwɨkhala mu wanalyoli, anza she ʉTaata ʉMʉlʉngʉ átulajiziizye. Ishi, ɨwe maayɨ ʉmʉganwa, mu wusimbe uwu, ɨnkʉkʉlaabha kʉtɨ utinikhaje ɨndajɨzyo yiila ye yɨkʉtɨ tʉgananaje. Ɨndajɨzyo yɨnɨɨyo, te mpwa khaala, lyoli yi yiila ye twámɨle nayo kufuma pe twítishile.* Kʉganana kwe kʉtɨ, twɨkhalaje kʉlandatana nɨ ndajɨzyo zya Mʉlʉngʉ. Ɨndajɨzyo ye mwímvwizye kufuma kʉwandɨlo yɨkʉtɨ mʉgananaje.
Mʉtabhaposheelaje abhakhopeli
Ɨnkʉlonga shɨnɨɨsho kʉnongwa ye abhakhopeli abhinji bhafumiiye mʉ nsɨ, bhe bhatakwɨtɨkha kʉtɨ uYeesu we wu Kilisiti, áyinzile akhabha nʉ mʉbhɨlɨ anzu muntu. Umuntu we akʉlonga shɨnɨɨsho, mukhopeli, khabhɨlɨ mʉlʉgʉ wa Kilisiti. Mʉbhe amiiso na bhanaabho, ɨmbombo yiinyu yɨtakhateeje ʉlwa khasa, kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akhaabhape vwe vɨbhakhondeeye kʉ mbombo yiinyu. Umuntu wowonti we akʉgalʉlanya ɨmanyɨzyo zya Kilisiti, khabhɨlɨ atakʉjendeelela kʉlema zɨnɨɨzyo zye bhamumanyiziizye, wʉnʉʉyo atalɨ nʉ wʉpeeka nʉ Mʉlʉngʉ. Ɨleelo, wowonti we akʉjendeelela kʉlema ɨmanyɨzyo, alɨ nʉ wʉpeeka nʉ Taata ʉMʉlʉngʉ, nʉ Mwana waakwe. 10 Ɨnga umuntu akwɨnza kukwinyu we atakʉmanyɨzya ɨmanyɨzyo zɨnɨɨzyo ɨzya Kilisiti, mʉtakhamʉposheele mu nyumba zyinyu, khabhɨlɨ mʉtakhamʉlamʉshe ngatɨ Mukilisiti wamwinyu. 11 Wowonti we akʉmʉlamʉkha, alɨ peeka nawo mu mbiibhi zye akʉbhomba.
Ɨndamʉkho ɨzya kʉmalɨɨlɨzya
12 Ɨndɨ na mazwi aminji ge nanzaga kubhasimbila, ɨleelo ɨntakwanza kusimba genego mwi kalataasi nu wiino. Lyoli ɨnkʉsʉʉbhɨla kwɨnza kukwinyu kʉbhayaatɨla ɨnga tʉkhalonje we twalolana, pe tʉkhayɨseshela nhaani.
13 Abhaana bha yɨlʉmbʉ waakho mʉ lwɨtɨkho ʉmʉsaabhʉlwa, bhakʉkʉlamʉkha.
* 1:5 1:5 Bhaazya Yookhani 13:34. 1:7 1:7 Ʉmʉlʉgʉ wa Kilisiti kwe kʉtɨ we akudindanjila ɨmbombo ya Kilisiti.