10
Bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, zye ɨnkwanza nhaani mʉ mwoyo waanɨ, ni mpuuto zyanɨ kwa Mʉlʉngʉ, kʉ kʉtɨ abhamwɨtʉ aBhaisilaeli bhawaaje uwuposhi. Kʉnongwa ye ɨnkʉbhalola kʉtɨ bhakʉyɨkʉngʉla kʉmwanza ʉMʉlʉngʉ, ɨleelo bhatamanyile she ʉMʉlʉngʉ akwanza bhamwanzaje. Kʉnongwa ye abheene bhatamanyile she ʉMʉlʉngʉ akʉbhabhaazɨzya abhantʉ uwugolosu, bhakhanza ɨdala ɨlya wugolosu waabho bhɨɨbho. Bhásiitile kʉlandata ɨdala lya Mʉlʉngʉ ɨlya kʉbhabhaazɨzya abhantʉ uwugolosu. Kwɨ dala ɨlya kwɨnza kwa Kilisiti, ɨndajɨzyo zikhafishila pa wusililishilo waakwe, ɨnga bhonti bhe bhakʉmwɨtɨkha bhabhaazɨwe uwugolosu.
Abhantʉ bhonti bhangakhola kʉwaaga uwuposhi
Ku zyi ntumi ɨya kʉposheela uwugolosu kwɨ dala ɨlya kʉlandata ɨndajɨzyo, ʉMoose ásimbile átɨlɨ, “Umuntu we akʉzɨlema zyonti zye zisimbiilwe mʉ ndajɨzyo, atɨyɨkhalaje kwɨ dala ɨlya kʉzɨlema zɨnɨɨzyo.”* Ɨleelo kʉ zya wugolosu we wukufumilana nʉ lwɨtɨkho, ʉMoose ásimbile átɨlɨ, “Ʉtalongaje mʉ mwoyo waakho kʉtɨ, ‘Wu naanu we akhayɨzʉbha kʉmwanya?’ ” Kwe kʉtɨ, kʉmʉleeta uKilisiti mʉ nsɨ. “Awe kʉtɨ, ‘Wu naanu we atiyiishe kwɨlongo?’ ” Kwe kʉtɨ, kʉmʉzyʉsya uKilisiti kufuma kʉ bhafwe. Ɨleelo uWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ, “Izwi lɨnɨɨlyo ɨlya Mʉlʉngʉ lɨlɨ papɨɨpɨ nɨɨwe, lɨlɨ mwi lomu lyakho na mʉ mwoyo waakho.” Izwi lɨnɨɨlyo lye lizwi lya lwɨtɨkho lwe tʉkʉlʉmbɨɨlɨla. Kʉnongwa ye ɨnga walaata kwi lomu lyakho wʉneewe kʉtɨ, “UYeesu wʉ Mwene,” na kwɨtɨkha mʉ mwoyo waakho kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ amuzyusiizye kufuma kʉ bhafwe, ʉMʉlʉngʉ atɨkʉposhe. 10 Kʉnongwa ye kʉ mwoyo umuntu akwɨtɨkha, pe akʉbhaazɨwa uwugolosu, khabhɨlɨ na kwi lomu lyakwe wʉʉyo akʉlaata, pe akʉposheela uwuposhi. 11 UWusimbe uWufinjile wʉkʉlonga ɨzya Kilisiti kʉtɨ, “Wowonti we akʉmwɨtɨkha te akhasʉʉpɨle naalumo.”§ 12 Kwe kʉtɨ kʉtalɨ nu wuleganu ʉwa Bhayahuudi na bhe te Bhayahuudi. Ʉweene wʉ Mwene wa bhantʉ bhonti, khabhɨlɨ muteti ku bhonti bhe bhakʉmʉlaabha. 13 UWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ, “Umuntu wowonti we akhayɨlaata na kʉmʉsʉʉbhɨla ʉMwene akhayɨtʉʉlwa.”*
14 Bhʉlɨ, abhantʉ bhangamupuuta bhʉlɨɨbhʉlɨ ʉla we bhatamwitishile? Khabhɨlɨ bhangamwɨtɨkha bhʉlɨɨbhʉlɨ ɨnga bhatimvwizye intumi zyakwe? Khabhɨlɨ bhangɨmvwa bhʉlɨɨbhʉlɨ ɨnga kʉtalɨ nu mulumbiilili? 15 Khabhɨlɨ bhangalʉmbɨɨlɨla bhʉlɨɨbhʉlɨ ɨnga bhatasonteleziizwe? Anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ, “Khinza nhaani kwɨnza bhaala bhe bhakʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza!” 16 Ɨleelo te Bhaisilaeli bhonti bhítishile iNtumi iNyinza yɨnɨɨyo. Kʉnongwa ye umukuwi ʉYeesaya álonjile átɨlɨ, “We Mwene, wu naanu we ayitishile intumi zyɨtʉ?” 17 Pe shɨnɨɨsho, ʉlwɨtɨkho lukufumilana na kwɨmvwa izwi, izwi lɨnɨɨlyo zye Ntumi iNyinza ɨzya Kilisiti.
18 Ɨleelo ɨnkʉbhʉzɨɨlɨzya kʉtɨ, bhʉlɨ, aBhaisilaeli bhatimvwizye? Nalyoli bhímvwizye, kʉnongwa ye uWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ,
“Intumi zyabho zisaatile mʉ nsɨ zyonti,
amazwi gaabho gasaatile mʉmbalɨ zyonti
ɨzya mʉ nsɨ zyonti.”§
19 Khabhɨlɨ ɨnkʉbhʉzɨɨlɨzya kʉtɨ, bhʉlɨ, aBhaisilaeli bhatázyaganyiinye? Ndaali, bházyaganyiinye, kʉnongwa ye mʉ khabhalɨlo akha Moose ʉMʉlʉngʉ átɨlɨ,
“Ɨntɨbhabhɨɨshe ɨmwe mʉbhe nʉ mwone
kʉ bhantʉ bhe te bhantʉ bhaanɨ.
Ɨntɨbhabhɨɨshe ɨmwe mubhaviitilwe,
abhantʉ bhe bhatakʉzyaganya.”*
20 Woope umukuwi ʉYeesaya akʉlonga ku wudandamazu amazwi ga Mʉlʉngʉ kʉtɨ,
“Abhantʉ bhe bhatakʉnanza,
bhanaajile.
Injibhiishile apazelu
kʉ bhantʉ bhe bhatakʉbhʉzɨɨlɨzya intumi zyanɨ.”
21 Ɨleelo kʉ zya Bhaisilaeli, ʉMʉlʉngʉ akʉlonga kʉtɨ,
“Mʉsanya wonti ɨnhabhapalɨzyaga kʉbhabhɨlɨshɨla
abhantʉ bhe bhatalɨ nu lutinikho,
khabhɨlɨ abha madalɨ.”
* 10:5 10:5 Bhaazya Bhalaawi 18:5. 10:7 10:7 Kwɨlongo Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 10:8 10:6-8 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 9:4; 30:12-14. § 10:11 10:11 Bhaazya Yeesaya 28:16. * 10:13 10:13 Bhaazya Yoeli 2:32. 10:15 10:15 Bhaazya Yeesaya 52:7. 10:16 10:16 Bhaazya Yeesaya 53:1. § 10:18 10:18 Bhaazya Zabuuli 19:4. * 10:19 10:19 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 32:21. 10:20 10:20 Bhaazya Yeesaya 65:1. 10:21 10:21 Bhaazya Yeesaya 65:2.