9
ɄPaʉlo akʉyɨmvwa amavune kʉ zya Bhaisilaeli abhasaabhʉlwa bha Mʉlʉngʉ
Ɨnkʉlonga uwanalyoli weene, ɨne ne impatinhiine nu Kilisiti, ɨntakʉlonga lɨlenga. Ʉmwoyo waanɨ wukunsimishizya ku wulongozi ʉwa Mupepu uMufinjile, kʉtɨ ɨnongwa ziniizi zya nalyoli. Ɨne ɨndɨ nu wuswimiilizu nhaani na mavune ge gatakusila mʉ mwoyo waanɨ, kʉnongwa ɨya bhantʉ abhɨ nsɨ yaanɨ. Yɨbhanje shɨgane shaanɨ nʉneene, nɨtɨkhaga kugunwa na kuzilwa nu Kilisiti, ɨnga kʉbhomba shɨnɨɨsho kʉngabhaavwa bhamwɨtɨshe uKilisiti. Bhanaabho bhe Bhaisilaeli. Abheene bhítishiliilwe nʉ Mʉlʉngʉ kʉbha bhaana bhaakwe, ábhalanjile uwumwamu waakwe, áfinjile nabho, ábhapiiye ɨndajɨzyo, ábhalanjile she bhamupuutaje, na kʉʉbhapa ulufingo lwakwe.* Bhanaabho aBhaisilaeli bhe bhazʉkʉlʉ bha Abulahaamu, bha Isaaka nʉ Yaakobo. Ɨshɨmʉbhɨlɨ uKilisiti woope Mwisilaeli, we wʉ Mʉlʉngʉ, ʉMʉpɨtɨ ʉwa vwonti. Apalwaje wiila na wiila! Zɨbhe shɨnɨɨsho.
Ɨleelo ɨntakʉtɨ ʉMʉlʉngʉ apotiilwe kʉkwɨlɨzya ʉmʉlajɨ waakwe ku Bhaisilaeli. Ndaali! Kʉnongwa ye te Bhaisilaeli bhonti bhe bhasaabhʉlwa bha Mʉlʉngʉ. Poope te kʉtɨ ishipaafi shonti ɨsha Abulahaamu bhe bhaana bhaakwe nalyoli. Ndaali! Lyoli ʉMʉlʉngʉ ámulajile uAbulahaamu akhatɨ, “Ishipaafi shaakho shikhayifuma kwa Isaaka.” Kwe kʉtɨ te bhaana bhaakwe bhonti abha shɨmʉbhɨlɨ bhe bhaana bha Mʉlʉngʉ, lyoli bhe bhápapiilwe kʉlandatana nʉ mʉlajɨ wa Mʉlʉngʉ. Kʉnongwa ye ʉmʉlajɨ nyeene wu wuuwu, “Ɨnhayɨgalʉkha winza akhabhalɨlo anza khanaakha ʉmwanha we wʉkwɨnza, ʉSaala akhayɨbha nʉ mwana ʉmʉsakhaala.”§
10 Khabhɨlɨ te lɨnɨɨlyo lyene, lyoli woope ʉLebeeka ápasile abhaana nʉ maama wɨɨtʉ uIsaaka. 11-12 Ɨleelo we bhashɨɨlɨ kʉpaapwa abhooga bhanaabho, khabhɨlɨ we bhatabhombile ilyinza awe ibhiibhi, ʉMʉlʉngʉ akhamʉbhʉʉzya ʉLebeeka akhatɨ, “Ʉmʉsongo akhayɨmʉbhombela umunsi.”* Shiniishi yɨkʉlolesya kʉtɨ, ʉMʉlʉngʉ akʉsaabhʉla umuntu kʉlandatana nɨ nsɨɨbho yaakwe wʉʉyo, te kʉlandatana nɨ njendo zya muntu wʉnʉʉyo. 13 Anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ, “ɄYaakobo námuganile, ɨleelo uEsau námupatile.”
ɄMʉlʉngʉ akʉbhomba she ayiganile
14 Ishi tʉlonje tʉtɨ bhʉlɨ? Tʉtɨ ʉMʉlʉngʉ te wa wugolosu? Ndaali! 15 Kʉnongwa ye ámubhuziizye ʉMoose átɨlɨ,
“Ɨnhayɨmʉlolela ishisa
umuntu wowonti we ɨnkwanza kʉmʉlolela ishisa,
khabhɨlɨ ɨnhayɨmʉtʉʉyɨla
umuntu we ɨnkwanza kʉmʉtʉʉyɨla.”
16 Pe shɨnɨɨsho, yɨtakʉsʉʉbhɨla ɨshɨgane sha muntu awe kʉyɨkʉngʉla kwakwe, lyoli yɨkʉsʉʉbhɨla ishisa sha Mʉlʉngʉ. 17 Yeenya, mu Wusimbe uWufinjile ʉMʉlʉngʉ akhamʉbhʉʉzya ʉFalao akhatɨ, “Nákubhiishile ʉbhe we mwene ɨnga kwɨ dala lyakho ɨmbalanje abhantʉ amakha gaanɨ, nɨ taawa lyanɨ lɨmanyɨshe ɨnsɨ zyonti.”§ 18 Pe shɨnɨɨsho, yɨlɨ apazelu kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akʉmʉlolela ishisa umuntu wowonti we akwanza kʉmʉlolela ishisa, khabhɨlɨ akʉmʉbhɨɨkha ʉmwoyo umugomu umuntu wowonti we akwanza kʉmʉbhɨɨkha ʉmwoyo umugomu.
19 Pamu ʉtɨmbʉzɨɨlɨzye kʉtɨ, “Ɨnga zɨlɨ shɨnɨɨsho, khooni khe ʉMʉlʉngʉ akʉtʉlonga? Kʉnongwa ye atalɨɨpo we angakhola kudinda ɨshɨgane shaakwe?” 20 Ɨleelo ɨwe wumuntu, we naanu we ukufuuyana nʉ Mʉlʉngʉ? Bhʉlɨ, akhantʉ khe khapeliilwe khangakhola kufuuyana nu mupeli na kʉbhʉzɨɨlɨzya kʉtɨ, “Khooni khe wámpelile shiniishi?”* 21 Umumati ʉwɨ nsonta angakhola kʉlɨbhombela ɨtope ɨmbombo she ayiganile, na kʉmata ɨnsonta zɨbhɨlɨ kwɨ tope lyeka lɨɨlyo, ɨnsonta yeeka kʉ mbombo indunjisu, ɨyamwabho kʉ mbombo zye zitalunjishile.
22 Shɨnɨɨsho she zɨlɨ kwa Mʉlʉngʉ. Akhanzaga kʉbhalanga abhantʉ ʉmʉlakha waakwe na kʉbhamanyɨsya amakha gaakwe, ɨleelo ábhajimbiliiye nhaani bhaala bhe bhalɨ ngatɨ vɨlɨɨlo viila ɨvwa lufundo vwe vwábhatishiliilwe kʉyazwa. 23 Ábhombile shɨnɨɨsho kʉnongwa ye akhanzaga kʉlolesya uwumwamu waakwe ʉwʉpɨtɨ kʉ bhaala bhe akhanzaga kʉbhalolesya ishisa, bhe abhalinganyiinye nzɨɨla kʉʉbhapa uwumwamu waakwe. 24 Abhantʉ bhanaabho bhe ábhasabhʉʉye, kwe kʉtɨ ɨtwe twenti tuBhayahuudi na bhe te Bhayahuudi. 25 Anza she akʉlonga mu shitaabu ɨsha mukuwi ʉHoseeya kʉtɨ,
“Bhaala bhe te bhantʉ bhaanɨ,
ɨnhayɨbhatekha kʉtɨ, ‘Bhantʉ bhaanɨ.’
Abhantʉ bhe intábhaganile,
ɨnhayɨbhatekha kʉtɨ,
‘Bhantʉ bhaanɨ bhe imbaganile.’ ”
26 Khabhɨlɨ,
“Paala pe bhabhabhʉʉzya kʉtɨ,
‘Ɨmwe te mwe bhantʉ bhaanɨ,’
ɨpo bhakhayɨbhɨlɨshɨlwaga kʉtɨ,
‘Bhaana bha Mʉlʉngʉ we mwumi.’ ”
27 Woope umukuwi ʉYeesaya akʉlonga shiniishi ku zyi ntumi ɨzya Bhaisilaeli kʉtɨ,
“Poope she aBhaisilaeli bhinji,
anzʉ mʉselesenga ʉwa mʉmbalɨ mwa sʉmbɨ,
poope shɨnɨɨsho bhashe bhʉʉlo bhe bhakhayɨtʉʉlwa.
28 Kʉnongwa ye ʉMwene ʉMʉlʉngʉ akhayɨɨbhapa
ulufundo lwakwe mʉ nsɨ nalʉbhɨlo,
khabhɨlɨ ku wukwilizu.”§
29 Khabhɨlɨ anza she umukuwi ʉYeesaya átangʉlɨɨye kʉlonga kʉtɨ,
“Kʉnongwa ye ɨnga ʉMwene ʉwa makha gonti
atatʉleshelaje abhaana bhashe abha Bhaisilaeli,
nhanɨ tusilile,
anza bhantʉ abha mʉ nhaaya ɨya mu Sodoomu
nɨ ya mʉ Gomoola.”*
Akhantʉ khe khábhaziizye aBhaisilaeli abhinji bhatabhaazɨwe uwugolosu
30 Ishi tʉlonje tʉtɨ bhʉlɨ? Kwe kʉtɨ, abhantʉ bhe te Bhaisilaeli bhatáyɨkʉngʉʉye kwanza uwugolosu, bhabhaazɨwe uwugolosu kwɨ dala ɨlya lwɨtɨkho. 31 Lyoli aBhaisilaeli bhe bháyɨkʉngʉʉye kʉlandata ɨndajɨzyo ɨnga bhabhaazɨwe uwugolosu, bhápotiilwe. 32 Khooni khe bhápotiilwe kʉbhaazɨwa uwugolosu? Kʉnongwa ye bhásʉbhɨɨye ɨmbombo zyabho, sita kʉsʉʉbhɨla ʉlwɨtɨkho. Bhakhakuntila mwi we liila, bhakhagwa. 33 Anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ,
“Yeenyi, kʉnʉʉkwo mʉ nhaaya ɨya mu Sayuuni
ɨnkʉbhɨɨkha iwe lye abhantʉ bhatikuntilaje.
Iwe liniili lɨtɨbhazyaje abhantʉ kʉtɨ bhagwanje.
Poope shɨnɨɨsho, umuntu wowonti we akʉmwɨtɨkha
wʉnʉʉyo we liwe lɨnɨɨlyo,
te akhasʉʉpɨle naalumo!”§
* 9:4 9:4 Ulufingo lwakwe Bhaazya ulufingo mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 9:5 9:5 ABhaisilaeli bhe bhazʉkʉlʉ bha Abulahaamu, bha Isaaka nʉ Yaakobo UAbulahaamu áamɨle wu yise wa Isaaka, woope uIsaaka áamɨle wu yise wa Yaakobo. ɄYaakobo wʉnʉʉnʉ we bhakʉtɨ Isilaeli. 9:7 9:7 Bhaazya Wandɨlo 21:12. § 9:9 9:9 Bhaazya Wandɨlo 18:10, 14. * 9:11-12 9:11-12 Bhaazya Wandɨlo 25:23. 9:13 9:13 Bhaazya Malaaki 1:2-3. 9:15 9:15 Bhaazya Kufuma 33:19. § 9:17 9:17 Bhaazya Kufuma 9:16. * 9:20 9:20 Bhaazya Yeesaya 29:16; 45:9. 9:25 9:25 Bhaazya Hoseeya 2:23. 9:26 9:26 Bhaazya Hoseeya 1:10. § 9:28 9:27-28 Bhaazya Yeesaya 10:22-23. * 9:29 9:29 Ɨnhaaya ɨya mu Sodoomu nɨ ya mʉ Gomoola nhaaya zye ʉMʉlʉngʉ ázilonjile kʉnongwa iyi mbiibhi zya bhantʉ bhaabho. Bhaazya Wandɨlo 19:24-29; Yeesaya 1:9. 9:32 9:32 Iwe Izwi liniili kwe kʉtɨ uKilisiti. 9:33 9:33 ISayuuni lɨtaawa ɨlyamwabho ɨlyɨ nhaaya ɨya Yelusaleemu. § 9:33 9:33 Bhaazya Yeesaya 8:14; 28:16.