8
Kʉlongolwa nu Mupepu uMufinjile
Pe shɨnɨɨsho, ishi kʉtalɨ nu wulonji ʉwa lufundo kʉ bhaala bhe bhapatinhiine nu Yeesu Kilisiti. Yeenya, uMupepu uMufinjile we akʉʉbhapa uwuumi ʉwa wiila, abhabhiishile mʉbhe mwe bhasatʉlwe,* ɨnga mʉleshe kʉlongolwa ni mbiibhi zye zɨkʉbhaleetela abhantʉ uwufwe ʉwa wiila. Abhombile shɨnɨɨsho kwɨ dala ɨlya kʉpatɨnhanywa nu Yeesu Kilisiti. ɄMʉlʉngʉ abhombile liila lye ɨndajɨzyo zyápotiilwe kʉlɨbhomba, kʉnongwa ye ʉwʉtolwe wa wuntu wɨɨtʉ uwi mbiibhi wápotiilwe kʉzɨlandata. Ámusonteleziizye ʉMwana waakwe nʉ mʉbhɨlɨ we wulingaanile na mabhɨlɨ gɨɨtʉ agi mbiibhi, ɨnga abhe mfinjile ɨya kwefwa imbiibhi. Kwɨ dala lɨnɨɨlyo akhazɨyazya imbiibhi mʉ wɨɨkhalo wɨɨtʉ. ɄMʉlʉngʉ ábhombile shɨnɨɨsho ɨnga zyonti ɨzya wugolosu zye zɨkwanzɨwa mʉ ndajɨzyo zɨbhombwaje mukaasi yɨɨtʉ. Ɨtwe tʉtakʉlongolwa nu wuntu uwi mbiibhi, lyoli tʉkʉlongolwa nu Mupepu uMufinjile.
Kʉnongwa ye bhe bhakʉlongolwa nu wuntu uwi mbiibhi, ɨnjeele zyabho zɨkʉsʉngʉkha kʉbhomba imbiibhi. Ɨleelo, bhe bhakʉlongolwa nu Mupepu uMufinjile, ɨnjeele zyabho zɨkʉsʉngʉkha kʉbhomba ɨmbombo zye zɨkʉmʉkhondezya uMupepu uMufinjile. Umuntu we ɨnjeele zyakwe zɨkʉsʉngʉkha kʉlongolwa nu wuntu uwi mbiibhi, akʉyɨleetela uwufwe. Ɨleelo umuntu we akʉlongolwa nu Mupepu uMufinjile, alɨ nu wuumi, khabhɨlɨ alɨ nu wutengaanu. Kʉnongwa ye abhantʉ bhe bhakʉlongolwa nu wuntu uwi mbiibhi bhalʉgʉ bha Mʉlʉngʉ, bhatakwɨtɨkha kʉlandata ɨndajɨzyo zyakwe, khabhɨlɨ bhatangakhola kʉzɨlandata. Kwe kʉtɨ, bhe bhakʉlongolwa nu wuntu uwi mbiibhi bhatangakhola kʉmʉkhondezya ʉMʉlʉngʉ.
Ɨleelo, ɨmwe mʉtakʉlongolwa nu wuntu uwi mbiibhi, lyoli mʉkʉtabhaalwa nu Mupepu wa Mʉlʉngʉ, kʉnongwa ye uMupepu wʉnʉʉyo akwɨkhala mukaasi yiinyu. Umuntu wowonti we atalɨ nu Mupepu wa Kilisiti wʉnʉʉyo te mulandati wa Yeesu Kilisiti. 10 Ɨnga uKilisiti akwɨkhala mukaasi yiinyu, poope ɨnga amabhɨlɨ giinyu gakufwa kʉnongwa yi mbiibhi, ɨleelo uMupepu uMufinjile akʉʉbhapa uwuumi kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ abhabhaziizye kʉtɨ mwe bhagolosu. 11 ɄMʉlʉngʉ we ámuzyusiizye uYeesu kufuma kʉ bhafwe. Ɨnga uMupepu waakwe akwɨkhala mukaasi yiinyu, amabhɨlɨ giinyu ge gakufwa, ʉMʉlʉngʉ akhayɨgazyʉsya kʉ makha ga Mupepu wʉnʉʉyo.
12 Pe shɨnɨɨsho, bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, tʉlɨ nɨ lya kʉbhomba, ɨleelo te kwɨkhala anza she uwuntu uwi mbiibhi wʉkwanza. 13 Kʉnongwa ye ɨnga mʉkwɨkhala kʉlandata ɨnsʉngʉkho ɨzya wuntu uwi mbiibhi, mutifwe. Ɨleelo ɨnga mwalekha kʉbhomba ɨnsʉngʉkho zye uwuntu uwi mbiibhi wuyiganile kʉ makha ga Mupepu uMufinjile, mʉtɨbhe mwe bhuumi.
14 Bhonti bhe bhakʉlongolwa nu Mupepu uMufinjile ʉwa Mʉlʉngʉ bhe bhaana bha Mʉlʉngʉ. 15 Kʉnongwa ye mʉtáposheleeye uMupepu uMufinjile we akʉʉbhapa uwutumwa we wʉkʉleeta ʉwoga, lyoli mwáposheleeye uMupepu uMufinjile we akʉbhabhɨɨkha kʉbha mwe bhaana bhaakwe. UMupepu wʉnʉʉyo we akʉtwavwa kʉtɨ tʉmʉbhɨlɨshɨlaje ʉMʉlʉngʉ kʉtɨ, “Aaba,” kwe kʉtɨ, “Taata.” 16 UMupepu wʉʉyo we akusimishizya mʉ mooyo gɨɨtʉ kʉtɨ, ɨtwe twe bhaana bha Mʉlʉngʉ. 17 Pe ɨnga ɨtwe twe bhaana bha Mʉlʉngʉ, twe bhagaali bha Mʉlʉngʉ, twe tʉkʉgaala peeka nu Kilisiti. She shɨnɨɨsho ɨnga twasangaanɨla mʉ mayɨmba ga Kilisiti, pe tʉkhayɨsangaanɨla uwumwamu waakwe woope.
ɄMʉlʉngʉ akhayɨɨbhapa uwumwamu abhaana bhaakwe
18 Amayɨmba gɨɨtʉ aga khabhalɨlo ɨkha ɨnkʉlola te khantʉ kʉlɨngaanya nu wumwamu we ʉMʉlʉngʉ akhayitugubulila akhabhalɨlo khe khakhayɨnza. 19 Kʉnongwa ye ɨvɨpelwa vwonti vɨkʉgʉʉlɨla kʉ shɨsaago akhabhalɨlo khe ʉMʉlʉngʉ akhayɨbhalolesya apazelu abhaana bhaakwe. 20 Kʉnongwa ye ɨvɨpelwa vwonti vibhishiilwe paasɨ pa shigune ɨsha kʉbha vwa shaakha. Te anza she vɨkwanza vɨɨvwo, ndaali, lyoli anza she ʉMʉlʉngʉ wʉʉyo akwanza. Peeka na lɨnɨɨlyo, vɨkʉgʉʉlɨla na kʉsʉʉbhɨla akhabhalɨlo khanaakho, 21 kʉnongwa ye vɨkhayɨsatʉlwa mu wutumwa ʉwa wunanjisu na kʉposheela ʉwʉsatʉlwe ʉwa wumwamu ʉwa bhaana bha Mʉlʉngʉ.
22 Tumanyile kʉtɨ kufishila akhabhalɨlo ɨkha, ɨvɨpelwa vwonti vɨkʉlɨla ku mavune, anza mavune aga mwantanda we akʉpaapa. 23 Khabhɨlɨ te kʉtɨ ɨvɨpelwa viniivi vwene, lyoli nɨɨtwe bhʉʉlo twe tʉlɨ nu Mupepu uMufinjile mukaasi yɨɨtʉ ɨnga tʉbhonje uwinza we tʉkhayɨpeelwa, tʉkʉlɨla ku mavune. Tʉkʉlɨla kʉnongwa ye tʉkʉgʉʉlɨla kʉ shɨsaago, ʉMʉlʉngʉ kʉtʉkwɨlɨzya kʉbha twe bhaana bhaakwe. Panaapo pe tʉkhayɨtʉʉlwa kufuma mu wunanjisu wonti, tʉkhayɨpeelwa amabhɨlɨ amapwa. 24 Ʉlʉsʉʉbhɨlo lʉnʉʉlwo twálʉposheleeye akhabhalɨlo khe twáposhiilwe. Ɨleelo ɨnga tʉkʉsʉʉbhɨla akhantʉ khe khakʉlolekha, khatakʉbha kha kʉsʉʉbhɨla winza. Bhʉlɨ, wu naanu we angagʉʉlɨla kʉposheela akhantʉ khe alɨ nakho? 25 Ɨleelo ɨnga tʉkʉsʉʉbhɨla kʉposheela akhantʉ khe tʉtakʉkhalola, pe tʉkʉkhagʉʉlɨla ku wujimbiilizu.
26 Peeka na zɨnɨɨzyo, uMupepu uMufinjile we akʉtwavwa mʉ wʉtolwe wɨɨtʉ. Ɨtwe tutamanyile kʉlaabha she tʉkwanzɨwa kʉlaabha. Ɨleelo uMupepu uMufinjile wʉʉyo we akʉtʉlaabhɨla kwa Mʉlʉngʉ ku mavune ge gatakʉlonjekha. 27 ɄMʉlʉngʉ we amanyile zye zɨlɨ mʉ mooyo ga bhantʉ, azimanyile ɨnsɨɨbho zya Mupepu uMufinjile. Kʉnongwa ye uMupepu uMufinjile akubhapuutila abhafinjile anza she ʉMʉlʉngʉ akwanza.
28 Tumanyile kʉtɨ, mu zyonti ʉMʉlʉngʉ akʉbhomba ɨmbombo peeka na bhe bhamuganile, kwɨ dala ɨlya kʉʉbhapa inyinza, bhaala bhe abhabhɨlɨshɨɨye kʉ nsɨɨbho yaakwe. 29 Kʉnongwa ye bhanaabho ʉMʉlʉngʉ ábhamanyile kufuma kʉwandɨlo, ábhasabhʉʉye bhakholane nʉ mwana waakwe, ɨnga ʉMwana abhe wa kʉwandɨlo mʉ bhaana bhonti abha Mʉlʉngʉ. 30 Pe shɨnɨɨsho, bhanaabho bhe ábhasabhʉʉye bhe ábhabhɨlɨshɨɨye, khabhɨlɨ bhe ábhabhɨlɨshɨɨye bhe abhabhaziizye kʉbha bhagolosu, na bhaala bhe abhabaziizye kʉtɨ bhagolosu akhaabhapa uwumwamu.
Atalɨɨpo ʉwa kʉtʉlenhaanya nʉ lʉgano lwa Mʉlʉngʉ
31 Ishi, tʉlonje tʉtɨ bhʉlɨ kʉ zyɨ nongwa ziniizi? Ɨnga ʉMʉlʉngʉ alɨ kʉmbalɨ yɨɨtʉ, nalyoli atalɨɨpo umuntu we angakhola kʉtʉtola. 32 ɄMʉlʉngʉ atámʉloleeye ishisa ʉmwana waakwe wʉʉyo, lyoli ámufumwizye afwe kʉnongwa yɨɨtʉ ɨtwe twenti. Pe ɨnga átupiiye ʉmwana waakwe wʉʉyo, bhʉlɨ te atiitupe ivintu ivwinza vwonti kʉshɨlɨla kʉkwakwe! 33 Nalyoli atalɨɨpo umuntu we akhayɨbhasɨtaaka abhasaabhʉlwa bha Mʉlʉngʉ. ɄMʉlʉngʉ wʉʉyo we akʉbhabhaazya kʉtɨ bhagolosu. 34 Khabhɨlɨ atalɨɨpo umuntu ʉwa kuutupa ulufundo. UYeesu Kilisiti we áfuuye, khabhɨlɨ akhazyʉkha, ayɨkhaaye ɨnyoobhe ɨya kʉndɨɨlo ɨya Mʉlʉngʉ, apa lushindikho ʉlʉpɨtɨ nhaani, pe akutupuutila.
35 Atalɨɨpo we angakhola kʉtʉlenhaanya nʉ lʉgano lwa Kilisiti! Poope tʉngabha na mayɨmba, awe uwuswimiilizu, awe amalabha, awe ɨnzala, awe ʉwʉlalɨwe, awe ʉwʉlʉgʉ, awe uwufwe. 36 Anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ,
“Kʉnongwa yaakho,
uwufwe wʉtʉkʉbhendeela insiku zyonti.
Tʉkʉbhombelwa akhabhiibhi,
anzɨ ngoole zye zɨkʉbhala kʉbhoolwa.”§
37 Ɨleelo mu ziniizi zyonti, tʉkʉtola, kʉ makha ga Kilisiti, we átuganile. 38 Imanyile nalyoli kʉtɨ khatalɨɨpo akhantʉ khe khangakhola kʉtʉlenhaanya nʉ lʉgano lwa Mʉlʉngʉ: awe uwufwe, awe ʉwʉpʉʉma, awe abhakhabhɨzya, awe amakha aganjɨ aga kʉmwanya, awe zye zikufumila ishi, awe zye zikhayifumila pɨlongolela, awe ʉwaamʉlo, 39 awe zye zɨlɨ kʉmwanya, awe zye zɨlɨ paasɨ, awe ɨshɨpelwa ishinji shoshonti, vɨtangakhola kʉtʉlenhaanya nʉ lʉgano lwa Mʉlʉngʉ. Ʉlʉgano lʉnʉʉlwo lwe alufumwizye kwɨ dala ɨlya Yeesu Kilisiti, ʉMwene wɨɨtʉ.
* 8:2 8:2 Mʉbhe mwe bhasatʉlwe Uwusimbe wumo ʉwɨ maandɨ ʉwa Shiyunaani wʉkʉtɨ ambiishile ɨmbe ne mʉsatʉlwe. 8:9 8:9 UMupepu wa Kilisiti kwe kʉtɨ uMupepu uMufinjile. 8:13 8:13 Bhaazya Bhagalatiya 6:8. § 8:36 8:36 Bhaazya Zabuuli 44:22.