7
Te twe bhatumwa bhi mbiibhi winza
Bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho, ɨnkʉlonga nɨɨmwe mʉbhantʉ mwe muzimanyile ɨndajɨzyo. Mumanyile kʉtɨ umuntu akwanzɨwa kʉzɨlema ɨndajɨzyo we alɨ she mwumi bhʉʉlo. Ishi inilulanye liniili kʉ shɨkholanyo. Ʉmwantanda we ayejiilwe atakwɨtɨshɨlwa nɨ ndajɨzyo kʉmʉlekha ʉmʉlʉme waakwe we mwumi. Ɨleelo ʉmʉlʉme ɨnga aafwa, pe akʉbha mʉsatʉlwe kʉ ndajɨzyo zɨnɨɨzyo. Pe shɨnɨɨsho, ɨnga ayeejelwa nʉ mʉlʉme uwunji we ʉmʉlʉme waakwe mwumi, we akubhembukha. Ɨleelo ʉmʉlʉme waakwe ɨnga aafwa, ʉmwantanda wʉnʉʉyo atakʉtabhaalwa winza nɨ ndajɨzyo yɨnɨɨyo. Ɨnga ayeejelwa nʉ mʉsakhaala ʉwamwabho, we atakubhembukha.
Bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho, shɨnɨɨsho she zɨlɨ kukwinyu nɨɨmwe. Anza she umuntu ɨnga aafwa atakʉtabhaalwa winza nɨ ndajɨzyo, nɨɨmwe mʉtakʉtabhaalwa winza nɨ ndajɨzyo, kʉnongwa ye mʉlɨ ngatɨ mufuuye peeka nu Kilisiti pa shɨkhobhenhanyo. Ishi mwabha mwe bhantʉ bhaakwe. Woope ázyushile ɨnga ɨtwe tʉmwelelaje ʉMʉlʉngʉ amatunda. We tʉkhatabhalwaga nu wuntu wɨɨtʉ ʉwɨ maandɨ, ɨndajɨzyo zɨkhabhɨɨkha ɨnsʉngʉkho zyɨtʉ imbiibhi zɨbhe na makha nhaani mʉmwɨtʉ, tʉkhasʉngʉkhaga kʉbhomba imbiibhi akhabhalɨlo khonti. Kufumilana na lɨnɨɨlyo, twéleeye amatunda amabhiibhi ge gakʉleeta uwufwe. Ɨleelo ishi twasatʉlwa kufuma mʉ wʉkʉngwe ʉwɨ ndajɨzyo, ye nongwa tufuuye kʉ ndajɨzyo zye zyátʉtabhalaaye. Ishi tʉkʉmʉbhombela ʉMʉlʉngʉ kwɨ dala ipwa ɨlya kʉlongolwa nu Mupepu uMufinjile, te kwɨ dala ɨlyɨ maandɨ ɨlya kʉlongolwa nɨ ndajɨzyo zye zisimbiilwe.
Ɨndajɨzyo zye zɨkʉlanga imbiibhi
Ishi tʉlonje tʉtɨ bhʉlɨ? Tʉtɨ ɨndajɨzyo mbiibhi? Ndaali! Ɨleelo ɨnga ɨndajɨzyo zɨtabhanje, ɨne nhanɨ intamanyile kʉtɨ imbiibhi khantʉ khooni. Ɨnga yɨtabhanje ɨndajɨzyo ye yɨkʉtɨ, “Ʉtasʉngʉkhaje akhantʉ kha wamwinyu,”* ɨne nhanɨ intamanyile kʉtɨ kʉsʉngʉkha akhantʉ kha wamwɨtʉ khabhiibhi. Ɨleelo we naamanya ɨndajɨzyo ɨnɨ, pe imbiibhi zɨkhadaamʉsya ɨnsʉngʉkho imbiibhi ɨzya vɨkholo nɨɨvwo nɨɨvwo mukaasi yaanɨ. Kʉnongwa ye ɨnga ɨndajɨzyo zɨtabha, imbiibhi zɨtakʉbha na makha. Insiku ɨzya kʉlʉsalo we intázimanyile ɨndajɨzyo zya Mʉlʉngʉ, ɨnhambombaga she ɨnhanzaga. Ɨleelo we naamanya ɨndajɨzyo, imbiibhi zɨkhabha na makha kʉkwanɨ, 10 ɨne ɨnhabha ngatɨ imfuuye. Ɨnhalola kʉtɨ ɨndajɨzyo zɨnɨɨzyo zye zɨkhanzɨwaaga kʉleeta uwuumi, ɨleelo zɨkhaleeta uwufwe. 11 Kʉnongwa ye imbiibhi we yinjila mʉ ndajɨzyo yɨnɨɨyo, yɨkhanhopela, pe shɨnɨɨsho zɨkhaleeta uwufwe. 12 Poope shɨnɨɨsho, ɨndajɨzyo mfinjile nɨ ndajɨlo zyakwe mfinjile, zya wugolosu, khabhɨlɨ nyinza.
13 Bhʉlɨ, akhantʉ akhinza khangaleeta uwufwe kʉkwanɨ? Ngakheeka! Imbiibhi zye zyándeteeye uwufwe kwɨ dala ɨlyɨ ndajɨzyo inyinza. Pe shɨnɨɨsho, kwɨ dala ɨlyɨ ndajɨzyo yɨnɨɨyo, imbiibhi zɨkhalolekha kʉtɨ khantʉ khabhiibhi nhaani.
14 Tumanyile kʉtɨ ɨndajɨzyo zya Moose zyáletiilwe nʉ Mʉlʉngʉ, ɨleelo ɨne ɨndɨ nu wuntu uwi mbiibhi, kwe kʉtɨ ɨne ne mutumwa wi mbiibhi. 15 Ɨntakʉmanya lye ɨnkʉbhomba, kʉnongwa ye liila lye indiganile ɨntakʉlɨbhomba, lyoli lye indipatile lye ɨnkʉbhomba. 16 Ɨnga ɨnkʉbhomba liila lye intaliganile, yɨkʉlolesya ɨnkwɨtɨkha kʉtɨ ɨndajɨzyo yiila nyinza. 17 Ɨpo yɨkʉbha te neene ne ɨnkʉbhomba lye intaliganile, lyoli mbiibhi yiila ye yɨlɨ mukaasi yaanɨ. 18 Imanyile kʉtɨ mukaasi yaanɨ, kwe kʉtɨ mu wuntu waanɨ uwi mbiibhi, lɨtalɨɨpo ilyinza naalimo. She poope ɨnkwanza kʉbhomba ilyinza, ɨleelo ɨnkʉpootwa kʉlɨbhomba. 19 Ilyinza liila lye indiganile ɨntakʉlɨbhomba, lyoli ibhiibhi liila lye intaliganile lye ɨnkʉlɨbhomba. 20 Ishi, ɨnga ɨnkʉbhomba liila lye intayiganile, te neene ɨnkʉbhomba zɨnɨɨzyo, lyoli imbiibhi yiila ye yɨlɨ mukaasi yaanɨ.
21 Pe shɨnɨɨsho, naamanya akhantʉ ɨkha: we ɨnkwanza kʉbhomba ilyinza, ɨnkwaga ɨnkʉsʉngʉkha kʉbhomba ibhiibhi. 22 Mukaasi mʉ mwoyo waanɨ ɨnkʉyɨseshela ɨndajɨzyo ya Mʉlʉngʉ. 23 Ɨleelo, ɨmpaaswa ɨzya mʉbhɨlɨ waanɨ zɨkʉtabhaalwa na makha gi mbiibhi zye zikulwa nɨ nsɨɨbho zyanɨ. Amakha ganaago gakʉmbɨɨkha kʉtɨ ɨmbe ne mutumwa wa kʉbhombela imbiibhi ye yɨkʉbhomba ɨmbombo mʉ mʉbhɨlɨ waanɨ.
24 Nasheela ɨne! Wu naanu we atɨmposhe ɨneepe mʉ wɨɨkhalo waanɨ we wʉkʉndongola ku wufwe? 25 Inkumusalifwa ʉMʉlʉngʉ we akʉtʉpokha twepe mʉ makha gi mbiibhi kwɨ dala ɨlya Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti!
Pe shɨnɨɨsho, ɨne nʉneene ɨnkʉlandata ɨndajɨzyo ya Mʉlʉngʉ mʉ nsɨɨbho zyanɨ, ɨleelo mu wuntu waanɨ uwi mbiibhi, ɨnkʉbhombela ɨndajɨzyo yi mbiibhi.
* 7:7 7:7 Bhaazya Kufuma 20:17; Nkʉmbʉshɨzyo 5:21.