6
UYeesu we ágatolile amakha agi mbiibhi
Ishi tʉlonje tʉtɨ bhʉlɨ? Bhʉlɨ, tʉjendeelele kʉbhomba imbiibhi ɨnga ʉMʉlʉngʉ ajendeelele kʉtwonjezya uwiila? Ndaali! Ku zyi mbiibhi, ɨtwe tʉlɨ ngatɨ twe bhafwe. Pe shɨnɨɨsho, tʉtangajendeelela kwɨkhala winza mu mbiibhi. 3-4 Mʉmanye kʉtɨ, we twozelwa tʉkhasopenhana nu Yeesu Kilisiti, kwɨ dala lɨnɨɨlyo tʉkhasopenhana nawo mu wufwe waakwe. Pɨlongolela, uKilisiti akhazyʉkha ku wumwamu wa Mʉlʉngʉ, na kʉlandatana na lɨnɨɨlyo, nɨɨtwe bhʉʉlo tʉbhe nɨ njendo impwa mʉ wɨɨkhalo wɨɨtʉ.
Ishi, kʉnongwa ye tusopenhiine nawo mu wufwe waakwe, she shɨnɨɨsho tʉkhayɨsopenhana nawo we ʉMʉlʉngʉ atʉzyʉsya anza she ámuzyusiizye ʉweene. Kʉnongwa ye tumanyile kʉtɨ uwuntu wɨɨtʉ ʉwɨ maandɨ wákhomeliilwe peeka nu Kilisiti pa shɨkhobhenhanyo, ɨnga imbiibhi zɨtatʉtabhaalaje winza. Tʉtabhanje twe bhatumwa bhi mbiibhi winza. Kʉnongwa ye umuntu ɨnga aafwa shɨnɨɨsho, atakʉtabhaalwa winza ni mbiibhi. Ishi, kʉnongwa ye twáfuuye peeka nu Kilisiti, tʉkwɨtɨkha kʉtɨ tʉkhayɨɨkhala peeka nawo. Kʉnongwa ye tumanyile kʉtɨ uKilisiti ázyushile, te akhaafwe winza. Uwufwe wʉtalɨ na makha kʉkwakwe winza. 10 We aafwa, áfuuye kheeka kheene,* akhazɨtola imbiibhi zyonti. Akhabhalɨlo ɨkha mwumi, akwɨkhala akʉmʉkhondezya ʉMʉlʉngʉ. 11 Shɨnɨɨsho nɨɨmwe mʉyɨlolaje kʉtɨ mwáfuuye peeka nawo, imbiibhi yɨtangakhola kʉbhatabhaala ɨmwe winza. Khabhɨlɨ mʉyɨlole kʉtɨ ishi mwe bhuumi, na mʉkwɨkhala kʉmʉkhondezya ʉMʉlʉngʉ kwɨ dala ɨlya kʉpatɨnhanywa nu Yeesu Kilisiti.
12 Pe mʉtakhayɨtɨshɨzye imbiibhi kʉgatabhaala amabhɨlɨ giinyu ge gakhayifwa. Ɨnga mwayɨtɨshɨzya imbiibhi, yɨtɨbhakwese mʉlandate ɨnsʉngʉkho imbiibhi ɨzya mabhɨlɨ giinyu. 13 Khabhɨlɨ mʉtazɨbhɨɨkhaje ɨmpaaswa ɨzya mabhɨlɨ giinyu zɨbhe zya kʉbhombela imbiibhi. Lyoli muyifumwe kwa Mʉlʉngʉ, kʉnongwa ye mʉlɨ anza bhantʉ bhe ʉMʉlʉngʉ abhazyusiizye, na kwinjila mu wuumi uwupwa. Khabhɨlɨ zifumwaje ɨmpaaswa ɨzya mabhɨlɨ giinyu kwa Mʉlʉngʉ zɨbhombaje ɨmbombo ɨzya wugolosu. 14 Yeenya, imbiibhi te yɨbhatabhaale winza, kʉnongwa ye ishi mʉtakʉlongolwa na makha gɨ ndajɨzyo, lyoli mʉkʉlongolwa nu wiila wa Mʉlʉngʉ.
Abhatumwa abha wugolosu
15 Ishi, tʉlonje tʉtɨ bhʉlɨ? Bhʉlɨ, twonjezyaje kʉbhomba imbiibhi kʉnongwa ye tʉtakʉtabhaalwa nɨ ndajɨzyo, lyoli tʉkʉtabhaalwa nu wiila wa Mʉlʉngʉ? Ndaali! 16 Nalyoli mumanyile akhinza kʉtɨ ɨnga mwayifumwa mʉneemwe kwa muntu wowonti kʉbha mwe bhatumwa na kumutinikha umuntu wʉnʉʉyo, mʉtɨbhe mwe bhatumwa bhaakwe. Kwe kʉtɨ ɨnga mukuyifumwa kʉbhomba imbiibhi mʉtɨbhe mwe bhatumwa bhi mbiibhi, pe lye likufumila wufwe. Ɨleelo ɨnga mukuyifumwa kumutinikha ʉMʉlʉngʉ mʉtɨbhe mwe bhatumwa bha Mʉlʉngʉ, pe lye likufumila kʉ kʉbhaazɨwa uwugolosu. 17 Ɨmaandɨ mwámɨle mwe bhatumwa bhi mbiibhi. Ɨleelo inkumusalifwa ʉMʉlʉngʉ kʉnongwa ye ishi mukutinikha kʉ mwoyo wiinyu wonti ɨmanyɨzyo zye mʉposheleeye. 18 ɄMʉlʉngʉ abhabhiishile ɨmwe mʉ wʉsatʉlwe kwepa mu wutumwa uwi mbiibhi, abhabhiishile mʉbhe mwe bhatumwa bha wugolosu. 19 Nalonga mʉ shɨkholanyo shɨnɨɨsho ɨsha wutumwa ɨnga mʉkhole kʉmanya khe ɨnkʉlonga, kʉnongwa ye ɨmwe mʉtakʉzyaganya nalʉbhɨlo. We mutámumanyile uYeesu, mukhazifumwaga ɨmpaaswa ɨzya mabhɨlɨ giinyu zɨbhe ntumwa zyɨ mbombo ɨya wukhandamanu na kʉbhomba uwubhiibhi. Ɨleelo ishi, muzifumwaje ɨmpaaswa ɨzya mabhɨlɨ giinyu kwa Mʉlʉngʉ, zɨbhe ntumwa zyɨ mbombo ɨzya wugolosu ɨnga mwɨkhalaje mu wufinjile.
20 We mwámɨle mwe bhatumwa bhi mbiibhi, mʉtakhatabhalwaga nu wugolosu. 21 Bhʉlɨ, akhabhalɨlo khanaakho we mʉkʉbhomba ɨmbombo zɨnɨɨzyo zye ishi mʉkʉlola insoni, mʉkhawagaga wukabhi bhʉlɨ? Zye zitifumilane na zɨnɨɨzyo wufwe! 22 Ɨleelo ishi, mubhishiilwe mʉ wʉsatʉlwe, te mwe bhatumwa winza bhi mbiibhi, mwe bhatumwa bha Mʉlʉngʉ. Ishi uwukabhi waakwe wufinjile. Zye zitifumilane na zɨnɨɨzyo wuumi ʉwa wiila! 23 Kʉnongwa ye umuntu wowonti we mutumwa wi mbiibhi, akʉposheela uwufwe. Ɨleelo ʉMʉlʉngʉ akuutupa uwuumi ʉwa wiila, kwɨ dala ɨlya kʉpatɨnhanywa nʉ Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti.
* 6:10 6:10 We aafwa, áfuuye kheeka kheene ABhayahuudi bháamɨle nɨ mwata ɨya kufumwa imfinjile ɨya kʉkhomaanywa nʉ Mʉlʉngʉ kheeka kʉ mwanha. Bhakhagalʉshɨlaga kʉbhomba shɨnɨɨsho ʉmwanha nʉʉwo nʉʉwo. Ɨleelo uYeesu ʉMʉlʉngʉ ámufumwizye kʉbha mfinjile kheeka kheene. 6:16 6:16 Mʉtɨbhe mwe bhatumwa bhaakwe Mwa Yookhani 8:34 uYeesu átɨlɨ, “Umuntu wowonti we akʉjendeelela kʉbhomba imbiibhi, akʉbha mutumwa wi mbiibhi.”