5
Ɨnsayo ɨzya kwɨmvwanywa nʉ Mʉlʉngʉ
Pe shɨnɨɨsho, kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ atubhaziizye kʉtɨ twe bhagolosu kufumilana na kʉmwɨtɨkha ʉweene, tʉlɨ nu wutengaanu nawo kwɨ dala ɨlya Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti. Kwɨ dala ɨlya kʉmwɨtɨkha uYeesu, ʉMʉlʉngʉ átupiiye uwiila, khabhɨlɨ poope niishi akʉjendeelela kuutupa uwiila. Kʉnongwa yɨnɨɨyo, tʉkʉseshela nhaani kʉnongwa ye tʉkʉsʉʉbhɨla kʉtɨ, tʉkhayɨbha peeka nʉ Mʉlʉngʉ mu wumwamu waakwe. Te shɨnɨɨsho sheene, lyoli tʉseshelaje mʉ mayɨmba ge gakʉtwaga, kʉnongwa ye tumanyile kʉtɨ amayɨmba gakʉtʉleetela uwujimbiilizu. Uwujimbiilizu wʉkʉtʉleetela uwudandamazu, woope uwudandamazu wʉkʉtʉleetela ʉlʉsʉʉbhɨlo. Ʉlʉsʉʉbhɨlo lʉnʉʉlwo lʉtangakhola kʉtʉsʉʉpɨzya, kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ agizuziizye amooyo gɨɨtʉ ʉlʉgano lwakwe kwɨ dala ɨlya kuutupa uMupepu uMufinjile.
Yeenya, we twámɨle twe bhatolwe, akhabhalɨlo khe ʉMʉlʉngʉ ábhatishile we khaafikha, uKilisiti áfuuye kʉnongwa ɨya tʉbhabhomba mbiibhi. Nalyoli pagomu nhaani umuntu kufwa kʉnongwa ɨya muntu umugolosu, ɨleelo pamu umuntu angalɨnga kuyifumwa kufwa kʉnongwa ɨya muntu umugolosu nhaani. Ɨleelo ʉMʉlʉngʉ atulanjile kʉtɨ atuganile, kʉnongwa ye akhabhalɨlo khe tʉkhabhombaga imbiibhi uKilisiti áfuuye kʉnongwa yɨɨtʉ.
Ishi kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ atubhaziizye kʉtɨ twe bhagolosu kwɨ bhanda lya Yeesu, nalyoli uYeesu akhayɨtʉpokha nʉ mʉlakha wa Mʉlʉngʉ. 10 Kwe kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ atwimvwanyiinye ɨtwe nawo kwɨ dala ɨlya wufwe wa Mwana waakwe paala we twámɨle twe bhalʉgʉ bhaakwe, pe ɨtwe twe bhamanyani bhaakwe. Nalyoli ʉMʉlʉngʉ akhayɨtʉpokha mʉ mʉlakha waakwe kʉnongwa ye ʉMwene uYeesu mwumi wiila. 11 Khabhɨlɨ te kʉtɨ lɨ lɨnɨɨlyo lyene, lyoli peeka na lɨnɨɨlyo ʉMʉlʉngʉ atubhiishile tʉbhe nʉ lʉseshelo nhaani kʉnongwa ye ʉMwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti atwimvwanyiinye nawo.
UAdamu átʉleteeye uwufwe uYeesu átupiiye uwuumi
12 Imbiibhi zyínjiiye mʉ nsɨ kwɨ dala ɨlya muntu weeka, zɨkhatʉleetela uwufwe. Kufumilana ni mbiibhi zɨnɨɨzyo uwufwe wʉkhabhɨnzɨla abhantʉ bhonti, kʉnongwa ye bhonti bhabhombile mbiibhi. 13-14 Kufuma uAdamu abhombe imbiibhi pamiiso ga Mʉlʉngʉ kufishila pe ʉMoose ápewiilwe ɨndajɨzyo, imbiibhi zyálɨɨpo mʉ nsɨ. Abhantʉ bhonti abha khabhalɨlo khanaakho bhakhafwanga, poope she ʉMʉlʉngʉ atábhalonjile kʉtɨ bhashilanyi bhɨ ndajɨzyo, kʉnongwa ye kʉtáamɨle nɨ ndajɨzyo. Uwufwe ʉwa wiila wátabhalaaye poope she abhantʉ bhatábhombile imbiibhi ɨya kushilanya ɨndajɨzyo yoyonti ɨya Mʉlʉngʉ anzu Adamu.
UAdamu áamɨle shɨkholanyo sha Yeesu we áyinzile pɨlongolela. 15 Ɨleelo, imbiibhi ye uAdamu ábhombile, yɨkʉlegana nu wiila wa Mʉlʉngʉ. She poope imbiibhi ɨya muntu weeka, yáziizye uwufwe kʉ bhantʉ abhinji. Ɨleelo kʉlɨ nu muntu weeka ʉwamwabho, kwe kʉtɨ uYeesu Kilisiti, wʉnʉʉyo akʉʉbhapa abhantʉ abhinji uwiila ʉwa kʉtʉʉyɨlwa imbiibhi zyabho. Uwiila wʉnʉʉwo ʉwa Mʉlʉngʉ wʉtalɨ ni shipimilo, wʉkʉshɨla nhaani imbiibhi ya Adamu. 16 Khabhɨlɨ she ʉMʉlʉngʉ akʉbhatʉʉyɨla abhantʉ ku wiila waakwe, yɨkʉlegana na gaala ge gakufumilana ni mbiibhi ya Adamu. We yabhombwa imbiibhi yeeka nu Adamu, ʉMʉlʉngʉ ábhalonjile abhantʉ na kʉʉbhapa ulufundo. Ɨleelo we zyabhombekha imbiibhi inyinji na bhantʉ, ʉMʉlʉngʉ akhabhatʉʉyɨla ku shisa shaakwe, na kʉbhabhaazya kʉtɨ bhagolosu. 17 Imbiibhi ɨya muntu weeka uAdamu yáleetile uwufwe wʉtabhaale abhantʉ bhonti. Ɨleelo nalyoli bhaala bhe bhakʉposheela uwiila we wʉtalɨ ni shipimilo kufuma kwa Mʉlʉngʉ na kʉbhaazɨwa uwugolosu, bhakhayɨtola mʉ wɨɨkhalo waabho, kʉnongwa ye bhakhayɨbha nu wuumi kwɨ dala ɨlya gaala ge gábhombiilwe nu muntu weeka uwunji, kwe kʉtɨ uYeesu Kilisiti.
18 Pe shɨnɨɨsho, anza she imbiibhi ɨya muntu weeka ye yáleetile ulufundo kʉ bhantʉ bhonti, she shɨnɨɨsho abhantʉ bhonti bhakʉbhaazɨwa uwugolosu na kʉposheela uwuumi kʉ mbombo ɨya wugolosu ɨya muntu weeka. 19 Anza she umuntu weeka ákhaanile kumutinikha ʉMʉlʉngʉ, akhabhaazya abhantʉ abhinji bhabhe bhi mbiibhi, shɨnɨɨsho umuntu weeka we ámutinishile ʉMʉlʉngʉ, akhabhabhɨɨkha abhantʉ abhinji bhabhe bhagolosu.
20 Ɨndajɨzyo zya Moose we zyɨnza zɨkhonjezya imbiibhi. Ɨleelo imbiibhi we zyonjela, woope uwiila wa Mʉlʉngʉ wʉkhonjela nhaani. 21 Pe shɨnɨɨsho, imbiibhi yáamɨle na makha aga kʉtabhaala abhantʉ na kʉbhaleetela uwufwe. Ɨleelo she shɨnɨɨsho uwiila wa Mʉlʉngʉ wʉlɨ na makha aga kʉtabhaala abhantʉ kwɨ dala ɨlya kʉbhabhaazya kʉtɨ bhagolosu, na kʉʉbhapa uwuumi ʉwa wiila kwɨ dala ɨlya Yeesu Kilisiti ʉMwene wɨɨtʉ.