4
Kʉbhaazɨwa uwugolosu kwɨ dala ɨlya lwɨtɨkho
Pe shɨnɨɨsho, tʉlonje tʉtɨ bhʉlɨ kʉ zya yise wɨɨtʉ uAbulahaamu?* Ʉweene ázimanyile bhʉlɨɨbhʉlɨ ziniizi ɨzya kwɨtɨshɨlwa uwugolosu? Ɨnga uAbulahaamu ábhaziiwe uwugolosu pamiiso ga Mʉlʉngʉ kʉ mbombo zyakwe inyinza, áamɨle nɨ lya kʉyɨbaadɨla. Ɨleelo atákhondeeye kʉyɨbaada pamiiso ga Mʉlʉngʉ, kʉnongwa ye uWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ, “UAbulahaamu ámwitishile ʉMʉlʉngʉ, woope ʉMʉlʉngʉ akhamʉbhaazya kʉtɨ mugolosu.”
Umuntu we akʉbhomba ɨmbombo, vwe akʉposheela te vwa pabhʉʉlo, lyoli akʉposheela vwe akhondeeye kʉ mbombo yaakwe. Ɨleelo umuntu we atakʉsʉʉbhɨla ɨmbombo zyakwe, lyoli akʉmwɨtɨkha ʉMʉlʉngʉ we akʉbhabhaazya abhabhomba mbiibhi kʉtɨ bhagolosu, kwɨ dala ɨlya kwɨtɨkha kwabho. Ʉmwene uDaudi woope álonjile kʉ zyɨ nsayo zya muntu we ʉMʉlʉngʉ akʉmʉbhaazya kʉtɨ mugolosu, sita kwenya ɨmbombo zyakwe, átɨlɨ,
“Bhasayiilwe bhaala bhe ʉMʉlʉngʉ abhatʉyɨɨye
imbiibhi zyabho,
na kʉweefwa uwubhiibhi waabho wonti.
Asayiilwe umuntu we ʉMwene ʉMʉlʉngʉ
atakʉmʉbhaazya kʉtɨ alɨ ni mbiibhi.”
Bhʉlɨ, ɨnsayo yɨnɨɨyo ya bhaala bheene bhe Bhayahuudi, awe ya peeka na bhaala bhe te Bhayahuudi? Mʉkʉmbʉshe she uWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ, “UAbulahaamu ámwitishile ʉMʉlʉngʉ, woope ʉMʉlʉngʉ akhamʉbhaazya kʉtɨ mugolosu.”§ 10 UAbulahaamu ábhaziiwe kʉtɨ mugolosu khabhalɨlo khalikwi? Akhabhalɨlo khe atáhiliiwe awe we áshɨɨlɨ kutahiiliwa? Ábhaziiwe we ashɨɨlɨ kutahiiliwa. 11 Pɨlongolela, uAbulahaamu akhatahiiliwa. Kutahiiliwa kʉnʉʉkwo shɨkhabha shɨlolesyo ɨsha kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ ámubhaziizye kʉtɨ mugolosu kufumilana nʉ lwɨtɨkho lwene lwe áamɨle nalwo we ashɨɨlɨ kutahiiliwa. Kwɨ dala lɨnɨɨlyo uAbulahaamu akhabha wu yise wa bhonti bhe bhakwɨtɨkha, poope she bhatatahiliiwe, ɨnga bhoope bhabhaazɨwe uwugolosu. 12 Khabhɨlɨ ʉweene wu yise wa bhaala bhe bhatahiliiwe, ɨleelo te kʉnongwa ye bhatahiliiwe, lyoli kʉnongwa ye bhakʉlandata ɨdala liliila ɨlya lwɨtɨkho ʉlwa yise wɨɨtʉ uAbulahaamu lwe áyitishile we ashɨɨlɨ kutahiiliwa.
13 ɄMʉlʉngʉ ámulajile uAbulahaamu na bhantʉ abha shipaafi shaakwe kʉtɨ, akhayɨɨbhapa ɨnsɨ zyonti zɨbhe wugaali waabho.* ɄMʉlʉngʉ atábhiishile ʉmʉlajɨ wʉnʉʉwo kwa Abulahaamu kʉnongwa ye átinishile ɨndajɨzyo, lyoli kʉnongwa ye áyitishile. Pe ʉMʉlʉngʉ akhamʉbhaazya uAbulahaamu kʉtɨ mugolosu. 14 Pe shɨnɨɨsho, ɨnga bhe bhakutinikha ɨndajɨzyo bhe bhagaali, ʉlwɨtɨkho lʉtalɨ nu wukabhi. Khabhɨlɨ ʉmʉlajɨ wa Mʉlʉngʉ wʉtakhondeeye ngakheeka, 15 kʉnongwa ye umuntu we akushilanya ɨndajɨzyo akʉpeelwa ulufundo. Ɨleelo ɨnga yɨtalɨɨpo ɨndajɨzyo, pe kʉtalɨɨpo kushilanya ɨndajɨzyo.
16 Pe shɨnɨɨsho ʉmʉlajɨ wʉkʉposheelwa kwɨ dala ɨlya lwɨtɨkho, ɨnga wʉbhe ku wiila, khabhɨlɨ wʉposheelwe ku shipaafi sha Abulahaamu, te kʉ bhaala bhe bhakʉlandata ɨndajɨzyo bheene, lyoli na kʉ bhaala bhe bhakʉmwɨtɨkha ʉMʉlʉngʉ anzu Abulahaamu. Ʉweene we wu yise wɨɨtʉ ɨtwe twenti. 17 Ɨnongwa ziniizi ʉMʉlʉngʉ álonjile mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ, “Inkubhiishile ʉbhe we yise wa bhantʉ abhɨ nsɨ inyinji.” Pe we uAbulahaamu alɨ pamiiso ga Mʉlʉngʉ, akhɨmvwa ɨnongwa ziniizi zye ʉMʉlʉngʉ ámulajile. Akhamwɨtɨkha ʉMʉlʉngʉ we akʉʉbhapa bhe bhafuuye uwuumi ʉwa wiila na wiila, na we akʉvɨtekha ivintu vwe vɨtalɨɨpo naalumo ngatɨ vɨlɨɨpo.
18 We ʉMʉlʉngʉ amʉbhʉʉzya uAbulahaamu amazwi ganaago, yáamɨle pagomu kʉgɨɨtɨkha. Ɨleelo peeka na lɨnɨɨlyo, akhajendeelela kwɨtɨkha na kʉsʉʉbhɨla kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ atɨbhombe anza she álonjile. Pe akhabha wu yise wa bhantʉ abhɨ nsɨ inyinji, anza she ʉMʉlʉngʉ ámubhuziizye kʉtɨ, “Abhantʉ abha shipaafi shaakho bhakhayɨbha bhinji anzɨ nzota.” 19 UAbulahaamu we akʉposheela intumi zɨnɨɨzyo pamu áamɨle na manha imia yeeka (100). Ámanyile kʉtɨ ʉmʉbhɨlɨ waakwe wáamɨle ngatɨ wufuuye, khabhɨlɨ woope ʉmʉshɨ waakwe ʉSaala áamɨle mʉlʉʉjɨ. Ɨleelo peeka na lɨnɨɨlyo ʉlwɨtɨkho lwakwe lʉtáamɨle ɨtende. 20 Khabhɨlɨ atáamɨle nʉ mwoyo ʉwa kusingaana kʉ zya mʉlajɨ we ápewiilwe nʉ Mʉlʉngʉ. Lyoli akhajina kʉmwɨtɨkha, akhaamupa uwumwamu, 21 kʉnongwa ye ámanyile kʉtɨ nalyoli ʉMʉlʉngʉ angakhola kʉbhomba ziila zye álajile. 22 Kʉnongwa yɨnɨɨyo, uWusimbe uWufinjile wʉkʉtɨ, ʉMʉlʉngʉ akhamʉbhaazya kʉtɨ mugolosu.§
23 Ɨleelo amazwi ganaaga ge gakʉtɨ, “ɄMʉlʉngʉ ámubhaziizye kʉtɨ mugolosu,” gatásimbiilwe kʉ zya Abulahaamu wʉʉyo mwene, 24 lyoli gásimbiilwe kʉnongwa yɨɨtʉ nɨɨtwe bhʉʉlo, twe ʉMʉlʉngʉ akhayɨtʉbhaazya kʉtɨ twe bhagolosu, ɨnga twamwɨtɨkha ʉweene we ámuzyusiizye ʉMwene wɨɨtʉ uYeesu, kufuma kʉ bhafwe. 25 ɄMʉlʉngʉ ámufumwizye uYeesu kʉtɨ afwe kʉnongwa iyi mbiibhi zyɨtʉ, khabhɨlɨ akhamʉzyʉsya ɨnga ɨtwe tʉbhaazɨwe uwugolosu.
* 4:1 4:1 UAbulahaamu Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 4:3 4:3 Bhaazya Wandɨlo 15:6. 4:8 4:7-8 Bhaazya Zabuuli 32:1-2. § 4:9 4:9 Bhaazya Wandɨlo 15:6. * 4:13 4:13 Bhaazya Wandɨlo 22:17-18. 4:17 4:17 Bhaazya Wandɨlo 17:5. 4:18 4:18 Bhaazya Wandɨlo 15:5. § 4:22 4:22 Bhaazya Wandɨlo 15:6.