3
Uwusunde wa Mʉlʉngʉ
Ishi kufumilana na zɨnɨɨzyo, kʉlɨ nu wukabhi wooni kʉbha Muyahuudi? Bhʉlɨ, kutahiiliwa kʉlɨ na wukabhi wooni? Nalyoli kʉbha Muyahuudi kʉlɨ nu wukabhi kʉ madala aminji. Kʉwandɨlo, ʉMʉlʉngʉ ábhapiiye aBhayahuudi izwi lyakwe ɨnga bhalɨleme. Ɨleelo, zɨngabha bhʉlɨɨbhʉlɨ ɨnga bhamu mʉ bhanaabho bhatáamɨle bhasunde kʉlɨlema izwi lɨnɨɨlyo? Bhʉlɨ, lɨnɨɨlyo lɨngeefwa uwusunde wa Mʉlʉngʉ? Ndaali! ɄMʉlʉngʉ akʉbha she musunde wiila, she poope abhantʉ bhonti bhɨ lenga. Anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ,
“We ʉkʉlonga amazwi gaakho ga wugolosu,
khabhɨlɨ pa wulonji,
ɨwe ʉkʉtola.”*
Ɨleelo, ɨnga uwubhiibhi wɨɨtʉ wukusimishizya kʉtɨ, ʉMʉlʉngʉ akʉbhomba ku wugolosu we akʉtʉlonga, tʉlonje tʉtɨ bhʉlɨ? Bhʉlɨ, tʉngalonga kʉtɨ akʉbha sita wugolosu we akutufunda? Ɨnkʉlonga ɨshɨmʉbhɨlɨ. Ndaali! Ɨnga zɨbhanje shɨnɨɨsho, ʉMʉlʉngʉ angakhola bhʉlɨɨbhʉlɨ kʉbhalonga abhantʉ abha mʉ nsɨ? Umuntu angabhʉzɨɨlɨzya kʉtɨ, “Ɨnga ɨlenga lyanɨ lɨkwavwa kʉlolesya uwanalyoli wa Mʉlʉngʉ na kwonjezya uwumwamu waakwe, khooni khe ɨne ɨnkʉlongwa kʉtɨ ne mʉbhomba mbiibhi?” Shɨnɨɨsho yikholiine na kʉtɨ, “Tʉbhombaje imbiibhi ɨnga inyinza zyɨnze?” Abhantʉ abhanjɨ bhakʉtwandɨla amalenga kʉtɨ nɨɨtwe tʉkʉmanyɨzya shɨnɨɨsho. Abhantʉ bhanaabho bhakhayifundwa kʉlandatana ni mbiibhi zyabho.
Atalɨɨpo umuntu umugolosu
Ishi tʉlonje lyoni? Bhʉlɨ, ɨtwe tuBhayahuudi tʉkhondeeye nhaani kʉshɨla abhanjɨ? Ndaali! Yeenya, anza she imbalanjile ɨmwe, aBhayahuudi na bhe te Bhayahuudi, bhonti imbiibhi zɨkʉbhatabhaala. 10 Zɨnɨɨzyo zɨlɨ anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ,
“Atalɨɨpo umuntu we mugolosu,
atalɨɨpo ngaweeka.
11 Atalɨɨpo umuntu we azimanyile ɨzya Mʉlʉngʉ,
khabhɨlɨ atalɨɨpo ngaweeka we akʉmwanza ʉMʉlʉngʉ.
12 Abhantʉ bhonti bhaleshile kumutinikha ʉMʉlʉngʉ,
bhonti bhatakhondeeye winza pamiiso gaakwe.
Atalɨɨpo umuntu we akʉbhomba inyinza,
atalɨɨpo ngaweeka.”
13 “Amalomu gaabho galɨ ngatɨ mbɨɨpa inyaazi,
imili zyabho zɨkʉkhopela.”
“Mu malomu gaabho,
mukufuma amazwi agɨ nsalɨle anzɨ yɨ njokha.”§
14 “Amalomu gaabho,
gizuuye amazwi aga shigune na kʉvwalazya.”*
15 “Ɨvɨnama vwabho vikhalaganu kʉshɨmbɨɨlɨla kʉgoga.
16 Poponti pe bhakʉbhala,
bhakʉnanganya na kʉyɨmvwa abhanjɨ.
17 Bhatalimanyile ɨdala ɨlya kwɨkhala mu wutengaanu.”
18 “Bhatakumutinikha ʉMʉlʉngʉ naalumo.”
19 Ishi tumanyile kʉtɨ zyonti zye ɨndajɨzyo zɨkʉlonga, zɨkʉbhabhʉʉzya bhaala bhe bhakʉtabhaalwa nɨ ndajɨzyo zɨnɨɨzyo. Zɨlɨ shɨnɨɨsho ɨnga umuntu wowonti atakhabhe nɨ lya kʉlamba, na bhantʉ bhonti bhalɨ nɨ nongwa pamiiso ga Mʉlʉngʉ. 20 Kʉnongwa ye atalɨɨpo umuntu wowonti we akʉbhaazɨwa kʉbha mugolosu pamiiso ga Mʉlʉngʉ kwɨ dala ɨlya kʉlandata ɨndajɨzyo. Ɨmbombo yɨ ndajɨzyo zɨkʉlolesya kʉtɨ bhonti bhabhombile imbiibhi.
Umuntu akʉbhaazɨwa uwugolosu kwɨ dala ɨlya lwɨtɨkho
21 Ɨleelo ishi, ʉMʉlʉngʉ alolesiizye ɨdala lyakwe ɨlya kʉbhɨɨtɨkha abhantʉ kʉtɨ bhagolosu, sita kʉsʉʉbhɨla ɨndajɨzyo. Zyope ɨndajɨzyo zya Moose nu wusimbe ʉwa bhakuwi vikusimishizya lɨnɨɨlyo. 22 Ɨdala lɨnɨɨlyo kwe kʉmwɨtɨkha uYeesu Kilisiti. ɄMʉlʉngʉ akʉbhabhaazya abhantʉ bhonti kʉtɨ bhagolosu we bhamwɨtɨkha uYeesu Kilisiti. Atakwɨmɨla bha ndwɨmo, 23 kʉnongwa ye abhantʉ bhonti bhabhombile imbiibhi, na kʉbhʉlɨlwa nu wumwamu wa Mʉlʉngʉ. 24 Ɨleelo, ku wiila wa Mʉlʉngʉ, abhantʉ bhakʉbhaazɨwa kʉtɨ bhagolosu pabhʉʉlo, kwɨ dala ɨlya Yeesu Kilisiti we átutuulile. 25 ɄMʉlʉngʉ ámufumwizye uYeesu abhe mfinjile ɨya kʉbhɨmvwanya abhantʉ nʉ Mʉlʉngʉ, kwɨ dala ɨlya kwɨtɨkha kʉtɨ uYeesu áfuuye kʉnongwa yaabho. Ábhombile shɨnɨɨsho ɨnga alolesye uwugolosu waakwe. ɄMʉlʉngʉ atábhafundile abhantʉ ku mbiibhi zyabho zye bhábhombile kʉ khabhalɨlo akha palʉsalo. 26 Abhombile shɨnɨɨsho ɨnga alolesye uwugolosu waakwe akhabhalɨlo ɨkha, kʉnongwa ye ʉweene mugolosu, khabhɨlɨ akʉbhabhaazya abhantʉ bhonti bhe bhakʉmwɨtɨkha uYeesu kʉtɨ bhagolosu.
27 Bhʉlɨ, ishi umuntu angayɨbaada? Ndaali! Angayɨbaada ku lyoni? Angayɨbaada kʉnongwa ye akʉzɨlandata ɨndajɨzyo zya Moose? Ndaali. Lyoli angayɨbaada kʉnongwa ɨya lwɨtɨkho lwene. 28 Kʉnongwa ye tumanyile kʉtɨ ʉMʉlʉngʉ akʉmʉbhaazya umuntu kʉtɨ mugolosu kwɨ dala ɨlya lwɨtɨkho, te kwɨ dala ɨlya kʉlandata she ɨndajɨzyo zya Moose zɨkʉlajɨzya. 29 Bhʉlɨ, ʉMʉlʉngʉ wa Bhayahuudi bheene? Bhʉlɨ, te wʉ Mʉlʉngʉ ʉwa bhe te Bhayahuudi bhoope? Nalyoli ʉweene wʉ Mʉlʉngʉ wa bhantʉ bhe te Bhayahuudi, 30 kʉnongwa ye kʉlɨ ʉMʉlʉngʉ weeka mwene. Kwɨ dala ɨlya lwɨtɨkho, ʉweene akʉbhabhaazya abhantʉ bhonti kʉtɨ bhagolosu pamiiso gaakwe, bhabhe Bhayahuudi awe bhe te Bhayahuudi, bhonti bhakwɨtɨshɨlwa pamiiso gaakwe. 31 Bhʉlɨ, we tukusundiilila ʉlwɨtɨkho, kwe kʉtɨ tʉkʉzɨshoolanya ɨndajɨzyo? Ndaali! Lyoli ɨnga twabha nʉ lwɨtɨkho, pe tʉtɨkwɨlɨzye zye ɨndajɨzyo zilajiziizye.
* 3:4 3:4 Bhaazya Zabuuli 51:4. 3:12 3:10-12 Bhaazya Zabuuli 14:1-3; 53:1-3. 3:13 3:13 Bhaazya Zabuuli 5:9. § 3:13 3:13 Bhaazya Zabuuli 140:3. * 3:14 3:14 Bhaazya Zabuuli 10:7. 3:17 3:15-17 Bhaazya Yeesaya 59:7-8. 3:18 3:18 Bhaazya Zabuuli 36:1.