2
ɄMʉlʉngʉ akhayɨbhalonga abhantʉ sita kwɨmɨla
Pe ɨwe wamwɨtʉ, we ʉkʉbhalonga abhanjɨ, ʉtangakhola kʉlamba pɨlongolela pa Mʉlʉngʉ, poope ʉbhe we naanu. Kʉnongwa ye ziila zye ʉkʉbhalonga abhanjɨ, ʉkʉyɨlonga wʉneewe, kʉnongwa ye imbiibhi zye ʉweene akʉbhomba zye nɨɨwe ʉkʉzɨbhomba. Tumanyile kʉtɨ uwulonji wa Mʉlʉngʉ wa nalyoli kʉ bhantʉ bhe bhakʉbhomba ɨmbombo imbiibhi anza zɨnɨɨzyo. Ɨleelo, ɨwe wamwɨtʉ, we ʉkʉmʉlonga uwamwinyu kumo nɨɨwe ʉkʉbhomba imbiibhi zɨnɨɨzyo, bhʉlɨ ʉkʉtɨ ʉkhayɨselenga uwulonji wa Mʉlʉngʉ? ɄMʉlʉngʉ mwinza, khabhɨlɨ akʉkʉlolela ishisa ɨshɨpɨtɨ, akukujimbiilila nhaani. Lyoli ɨwe ʉkʉlolesya kʉtɨ ʉkʉshoolanya zɨnɨɨzyo. Bhʉlɨ, utamanyile kʉtɨ uwinza we akʉwʉbhomba kʉkwakho akʉkʉbhombela ɨnga ʉlaate imbiibhi zyakho? Ɨleelo kʉnongwa ye ʉlɨ na malʉlɨ, khabhɨlɨ ʉkʉkhaana kʉlaata imbiibhi zyakho, ʉkʉyonjeleshezya ulufundo pi siku lye ʉMʉlʉngʉ akhayɨlolesya ʉmʉlakha nu wulonji waakwe ʉwa wugolosu.
Isiku lɨnɨɨlyo “ʉMʉlʉngʉ akhayɨmʉposheelezya weeka weeka kʉlandatana nɨ mbombo zyakwe.”* Bhaala bhe kwɨ dala ɨlya kʉyɨkʉngʉla kʉbhomba inyinza, bhakwanza uwumwamu, ulushindikho, nʉ wɨɨkhalo we wʉtalɨ nʉ wʉmalɨlɨshɨlo, ʉMʉlʉngʉ akhayɨɨbhapa uwuumi ʉwa wiila. Ɨleelo, abhalyovi na bhe bhatakwɨtɨkha uwanalyoli, khabhɨlɨ bhakʉbhomba imbiibhi, ʉMʉlʉngʉ akhayibhaviitilwa na kʉʉbhapa ulufundo. Abhantʉ bhonti bhe bhakʉbhomba ɨmbombo imbiibhi, bhakhayeleela na kʉyɨmba, kwandɨla ku Bhayahuudi kufishila kʉ bhe te Bhayahuudi. 10 Ɨleelo bhonti bhe bhakʉbhomba inyinza, ʉMʉlʉngʉ akhayɨɨbhapa uwumwamu, ulushindikho, nu wutengaanu, kwandɨla ku Bhayahuudi kufishila kʉ bhe te Bhayahuudi. 11 ɄMʉlʉngʉ atakʉmwɨmɨla umuntu wowonti.
12 Abhantʉ bhe te Bhayahuudi bhe bhakʉbhomba imbiibhi bhakhayɨyazwa, poope she bhatazimanyile ɨndajɨzyo zya Moose. Ɨleelo aBhayahuudi bhe bhazimanyile ɨndajɨzyo zɨnɨɨzyo, ɨnga bhakʉbhomba imbiibhi, bhakhayɨlongwa kʉlandatana nɨ ndajɨzyo zɨnɨɨzyo. 13 Bhakhayɨlongwa kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ atakʉmʉbhaazya uwugolosu umuntu kufumilana na kwɨmvwa ɨndajɨzyo zya Moose, lyoli akʉmʉbhaazya uwugolosu umuntu kʉnongwa ye akʉbhomba gaala ge ɨndajɨzyo zɨkʉlonga. 14 Abhantʉ bhe te Bhayahuudi, bhatazimanyile ɨndajɨzyo zɨnɨɨzyo. Ɨleelo kʉ njendo zyabho ɨnga bhakʉbhomba zye zɨkwanzɨwa mʉ ndajɨzyo zya Moose, ɨpo yɨkʉlolesya kʉtɨ mʉ mooyo gaabho bhamanyile kʉbhomba zye zɨkhondeeye. 15 Ɨnjendo zyabho zɨkʉlolesya kʉtɨ zye zɨkwanzɨwa mʉ ndajɨzyo zisimbiilwe mʉ mooyo gaabho. Amooyo gaabho makeeti, ɨnsɨɨbho zyabho zyope zɨkʉbhalonga, khabhɨlɨ pamu zɨkʉbhalanga kʉtɨ bhakʉbhomba zye zɨkhondeeye. 16 She yɨkhayɨbha akhabhalɨlo khe ʉMʉlʉngʉ akhayɨbhalonga abhantʉ kʉ nsɨɨbho zyabho ɨzya kukwilu, kwɨ dala ɨlya Yeesu Kilisiti. INtumi iNyinza zye ɨnkʉzɨlʉmbɨɨlɨla she zɨkʉlonga.
ABhayahuudi nɨ ndajɨzyo zya Moose
17 Ishi, ɨwe we ʉkʉyɨtekha kʉtɨ we Muyahuudi ʉwa nalyoli, ʉkʉsʉʉbhɨla kʉtɨ we mugolosu pamiiso ga Mʉlʉngʉ kwɨ dala ɨlya kʉlandata ɨndajɨzyo zya Moose. Khabhɨlɨ ʉkʉyɨpaala kʉtɨ ɨwe we muntu wa Mʉlʉngʉ. 18 Ʉkʉyɨbaada kʉtɨ uzimanyile ziila zye ʉMʉlʉngʉ aziganile na kʉsaabhʉla ziila zye zɨkwanzɨwa, kʉnongwa ye ʉmanyɨɨye ɨndajɨzyo. 19 Ʉkʉyɨlola kʉtɨ ʉkhondeeye kʉbha we mulongozi wa bhafwe amiiso, awe we lʉkhozyo lwe lʉkʉbhakhozezya abhantʉ mu khiisi. 20 Khabhɨlɨ ʉkʉyɨlola we mumanyizyi wa bhe bhatakʉzyaganya, iwinza we mumanyizyi ʉwa bhaana abheela, kʉnongwa ye ʉkʉyɨlola kʉtɨ ɨndajɨzyo zikuukupa uwumanyi nu wanalyoli. 21 Ɨwe ʉkʉbhamanyɨzya abhanjɨ, ɨleelo ʉtakʉzɨbhomba ziila zye ʉkʉlonga! Ɨwe ʉkʉlʉmbɨɨlɨla abhanjɨ kʉtɨ, “Utiibhaje,” ɨleelo khooni khe ɨwe wʉneewe ukwibha? 22 Ɨwe ʉkʉbhabhʉʉzya abhantʉ kʉtɨ, “Ʉtabhombaje uwubhembu,” ɨleelo khooni khe ɨwe wʉneewe ukubhembukha? Ɨwe we ukuviitilwa ivifwani ɨvwa bhamʉlʉngʉ, khooni khe ukwibha ivintu kufuma mu nyumba ɨzya kupuutila ivifwani ɨvwa bhamʉlʉngʉ? 23 Ɨwe we ʉkʉyɨpaala kʉtɨ uzimanyile ɨndajɨzyo zya Mʉlʉngʉ, khooni khe ʉkʉmʉsʉʉpɨzya ʉMʉlʉngʉ kwɨ dala ɨlya kʉzɨshoolanya ɨndajɨzyo zyakwe? 24 Anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ, “Ɨtaawa lya Mʉlʉngʉ lɨkʉshoolanywa na bhantʉ bhe te Bhayahuudi kʉnongwa ɨyɨ mbombo imbiibhi zye ɨmwe mʉkʉbhomba.”
25 Kutahiiliwa§ kʉlɨ nu wukabhi ɨnga ʉkʉlandata she ɨndajɨzyo zɨkʉlonga. Ɨleelo ɨnga ʉkʉshɨlanya ɨndajɨzyo, kutahiiliwa kwakho kʉkʉbha kʉtalɨ nu wukabhi wowonti, khabhɨlɨ ɨwe ʉtɨbhe ngatɨ muntu we atatahiliiwe. 26 Pe shɨnɨɨsho, we atatahiliiwe ɨnga alandata she ɨndajɨzyo zɨkʉlonga, ʉMʉlʉngʉ akhayɨmwɨtɨkha ngatɨ atahiliiwe. 27 Khabhɨlɨ umuntu we atatahiliiwe, ɨleelo akʉlandata ɨndajɨzyo, ɨnjendo zyakwe inyinza zɨtɨlolesye kʉtɨ ɨwe Muyahuudi we mʉtʉla nongwa. Kʉnongwa ye utahiliiwe, nɨ ndajɨzyo ʉlɨ nazyo, ɨleelo ʉtakʉzɨlandata. 28 Yeenya, te kʉtɨ umuntu wowonti we apapiilwe Muyahuudi atɨbhe muntu wa Mʉlʉngʉ, khabhɨlɨ umuntu atakʉbha muntu wa Mʉlʉngʉ kufumilana na kutahiiliwa. 29 Umuntu wa Mʉlʉngʉ wʉ wʉʉla we mʉ mwoyo waakwe, alɨ nu lutinikho kwa Mʉlʉngʉ. Kwope kutahiiliwa ʉkwa nalyoli ku kuula kʉgombwa ʉmwoyo kwe kʉkʉbhombekha nu Mupepu uMufinjile, te kwɨ dala ɨlya kʉlandata ɨndajɨzyo. Umuntu anza wʉnʉʉyo, atakʉpaalwa na bhantʉ, lyoli atɨpaalwe nʉ Mʉlʉngʉ wʉʉyo.*
* 2:6 2:6 Bhaazya Zabuuli 62:12. 2:12 2:12 Ɨndajɨzyo zya Moose Izi ndajɨzyo zye ʉMʉlʉngʉ ábhapiiye aBhaisilaeli mu shilozu kʉshɨlɨla kwa Moose. Bhaazya ʉMoose mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 2:24 2:24 Bhaazya Yeesaya 52:5; Ezekieli 36:20, 22. § 2:25 2:25 Kutahiiliwa Yáamɨle shɨlolesyo mʉ mʉbhɨlɨ kʉlolesya ulufingo lwa Mʉlʉngʉ na bhantʉ bhaakwe. Bhaazya kutahiili mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. * 2:29 2:29 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 30:6.