14
Mʉtabhalongaje abhamwinyu mʉ lwɨtɨkho
Mʉmʉposheelaje uwamwinyu we atagomile mʉ lwɨtɨkho. Mʉtadalɨnhanaje nawo kʉ zyɨ nsɨɨbho zyakwe. Umuntu we agomile mʉ lwɨtɨkho akʉlola lʉkʉmwɨtɨshɨzya kulya khokhonti. Ɨleelo uwunji we atagomile mʉ lwɨtɨkho, akʉlola lʉkʉmwɨtɨshɨzya kulya inyenyi ɨzya matʉndʉ nyeene. Wʉnʉʉyo we akulya khokhonti atamʉsholanyaaje ʉla we akulya inyenyi ɨzya matʉndʉ nyeene. Woope we akulya inyenyi ɨzya matʉndʉ nyeene, atamʉlongaje ʉla we akulya khokhonti, kʉnongwa ye ʉMʉlʉngʉ amʉposheleeye anza she alɨ. Ɨwe we naanu we ʉkʉmʉlonga umubhombi wa muntu uwunji? Ʉmwene waakwe we amumanyile kʉtɨ umubhombi waakwe ayɨmɨlɨɨye akhinza awe aguuye. Khabhɨlɨ umubhombi wʉnʉʉyo akwɨmɨɨlɨla akhinza, kʉnongwa ye ʉMwene uYeesu alɨ na makha aga kʉmwɨmɨɨlɨsya.
Umuntu ʉmo akʉlola isiku limo kʉbha lifinjile nhaani kʉshɨla insiku ɨzyamwabho, ɨleelo umuntu ʉwamwabho akʉlola insiku zyonti zilingaanile. Umuntu weeka weeka alandataje she akʉlola wʉʉyo. Umuntu wʉnʉʉyo we akʉlola kʉtɨ isiku limo lɨlɨ nu wumwamu nhaani, akʉbhomba shɨnɨɨsho kʉnongwa ɨya kumushindikha ʉMwene. Woope we akulya khokhonti, akulya kumushindikha ʉMwene, kʉnongwa ye akumusalifwa ʉMʉlʉngʉ. Woope we atakulya, atakulya kʉnongwa ɨya kʉmʉkhondezya ʉMwene, woope akumusalifwa ʉMʉlʉngʉ. Kʉnongwa ye atalɨɨpo umuntu pakaasi yɨɨtʉ we akwɨkhala kʉnongwa yaakwe wʉʉyo, awe atalɨɨpo umuntu we akufwa kʉnongwa yaakwe wʉʉyo. Kʉnongwa ye ɨnga twe bhuumi, twe bhuumi kʉnongwa ɨya wumwamu wa Mwene uYeesu, khabhɨlɨ ɨnga tukufwa, tukufwa kʉnongwa ɨya wumwamu wa Mwene. Pe shɨnɨɨsho, ɨnga twe bhuumi awe tukufwa, ɨtwe twe bhantʉ bha Mwene. Kwe kʉtɨ, uKilisiti áfuuye na kʉzyʉkha, ɨnga abhe wʉ Mwene wa bhafwe na bhuumi.
10 Ishi khooni khe ɨwe ʉkʉmʉlonga ʉnholo waakho mʉ lwɨtɨkho? Khabhɨlɨ khooni khe ʉkʉmʉshoolanya? Ɨtwe twenti tʉkhayɨmɨɨlɨla pɨlongolela pɨ tengo ɨlya wulonji ɨlya Mʉlʉngʉ. 11 Kʉnongwa ye yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ,
“ɄMwene akʉlonga kʉtɨ,
‘Anza she ne mwumi,
umuntu weeka weeka akhayɨsʉgamɨla
pɨlongolela yaanɨ.
Khabhɨlɨ umuntu weeka weeka akhayɨɨtɨkha
ku lumili lwakwe
kʉtɨ ɨne ne Mʉlʉngʉ.’ ”*
12 Pe shɨnɨɨsho, umuntu weeka weeka mukaasi yɨɨtʉ, akhayɨlonga wʉʉyo ɨmbombo zyakwe pamiiso ga Mʉlʉngʉ.
Utamuvisyaje uwamwinyu
13 Pe shɨnɨɨsho, tʉleshe kʉlongana tʉneetwe na tʉneetwe. Khabhɨlɨ twamʉle kʉlekha kʉbhomba khokhonti khe khakʉmwazya ʉnholo wɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho kukuntila awe kʉbhomba imbiibhi. 14 Kufumilana nɨ manyɨzyo zya Mwene uYeesu, imanyile nalyoli kʉtɨ shɨtalɨɨpo ishaakulya shoshonti she shikhandamanu. Ɨleelo ɨnga umuntu akʉlola ishaakulya shimo kʉtɨ shikhandamanu, pe ishaakulya shɨnɨɨsho kʉkwakwe shɨtɨbhe shikhandamanu. 15 Pe shɨnɨɨsho, ɨnga ɨwe ʉkʉmʉswɨmɨɨlɨzya ʉnholo wɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho kʉnongwa ɨya shaakulya she ukulya, ɨpo ɨwe ʉtakʉbhomba kʉ lʉgano. Kwɨ dala ɨlya shaakulya shaakho ʉtakhamʉteezye umuntu we uKilisiti ámʉfwɨlɨɨye! 16 Pe shɨnɨɨsho, ɨwe ʉtakhɨtɨshɨzye akhantʉ khe ʉkʉkhalola khinza khalongwe na bhanjɨ kʉtɨ khabhiibhi. 17 Kʉnongwa ye ʉwʉmwene wa Mʉlʉngʉ te kulya awe kʉmwela, lyoli kʉ kʉbhomba uwugolosu, kʉbha nu wutengaanu nʉ lʉseshelo vwe uMupepu uMufinjile akufumwa. 18 Umuntu wowonti we akʉmʉbhombela uKilisiti shɨnɨɨsho, akʉmʉkhondezya ʉMʉlʉngʉ, khabhɨlɨ akwɨtɨshɨlwa na bhantʉ.
19 Pe ɨnga zɨlɨ shɨnɨɨsho, tʉyɨkʉngʉlaje nhaani kʉbhomba ziila zye zɨkʉleeta uwutengaanu na zye zɨkʉtwavwa kʉgomanya mʉ lwɨtɨkho. 20 Pe shɨnɨɨsho, ʉtananganyaaje ɨmbombo ya Mʉlʉngʉ kʉnongwa ɨya shaakulya. Ivwakulya vwonti vwe vɨkʉlɨɨwa vɨtalɨ nu mwinho, ɨleelo khabhiibhi kwazya ʉnholo mʉ lwɨtɨkho abhombe imbiibhi kʉnongwa ɨya shaakulya shoshonti she ukulya. 21 Kwashi ʉleshe kulya ɨnyama, awe kʉmwela idivaayi, na kuyidinda kʉbhomba khokhonti khe khakʉmwazya ʉnholo wiinyu mʉ lwɨtɨkho abhombe imbiibhi. 22 Pe shɨnɨɨsho, khe ʉkʉkhɨɨtɨkha kʉ lɨnɨɨlyo, khabhe kʉkwakho ɨwe nʉ Mʉlʉngʉ. Asayiilwe umuntu we atakʉyɨlonga wʉʉyo we akʉbhomba akhantʉ khe akʉlola kʉtɨ wugolosu. 23 Ɨleelo umuntu we akʉbha ni nsingaano mʉ mwoyo kʉ zya shaakulya she akulya, ɨnga aalya, alongiilwe kʉtɨ akʉbhomba libhiibhi, kʉnongwa ye ataliiye kʉ lwɨtɨkho. Lyolyonti lye lɨkʉbhombwa sita lwɨtɨkho kʉ kʉbhomba imbiibhi.
* 14:11 14:11 Bhaazya Yeesaya 45:23; 49:18. 14:17 14:17 Ʉwʉmwene wa Mʉlʉngʉ Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni. 14:21 14:21 Idivaayi Bhaazya mu Wilulanyo ʉwa mazwi amajeni.