15
She yɨkwanzɨwa kʉbhabhombela abhanjɨ
Pe ɨtwe twe tugomile mʉ lwɨtɨkho, tʉkwanzɨwa twavwaje ʉwʉtolwe ʉwa bhaala bhe bhatagomile mʉ lwɨtɨkho. Tʉtabhombaje zye zɨkʉtʉkhondezya tʉneetwe tʉbheene. Umuntu weeka weeka pakaasi yɨɨtʉ, akwanzɨwa kʉmʉkhondezya ʉwamwabho, kwɨ dala ɨlya kʉmʉbhombela inyinza ɨnga wʉnʉʉyo agome mʉ lwɨtɨkho. Kʉnongwa ye uKilisiti woope atakhayɨkhondezyaga wʉʉyo, lyoli akhabhombaga anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ,
“Indigo zye bhakukuliga ɨwe Mʉlʉngʉ,
zyánaajile ɨne.”*
Zyonti zye zyásimbiilwe ɨmaandɨ mu Wusimbe uWufinjile, zyásimbiilwe kʉtɨ zɨtʉmanyɨzyaje ɨtwe. Uwusimbe wʉnʉʉwo wukuutupa uwujimbiilizu nu wujinjizu, ɨnga tʉbhe nʉ lʉsʉʉbhɨlo.
ɄMʉlʉngʉ we akuutupa ʉmwoyo ʉwa kujimbiilila na kujinjila, abhabhɨɨshe mʉbhe nʉ wʉpeeka, kwɨ dala ɨlya kwenyezya ɨshɨkholanyo sha Yeesu Kilisiti. Ɨpo pe kʉ mwoyo weeka na kwi zi lyeka, mʉtɨkhole kʉmʉpaala ʉMʉlʉngʉ, ʉTaata wa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti.
ɄMʉlʉngʉ akʉbhɨɨtɨkha aBhayahuudi na bhe te Bhayahuudi
Pe shɨnɨɨsho, mʉposhelanaje mʉneemwe na mʉneemwe anzu Kilisiti she ábhaposheleeye ɨmwe, ɨnga ʉMʉlʉngʉ apalwaje. Kʉnongwa ye ɨnkʉbhabhʉʉzya kʉtɨ, uKilisiti áamɨle mubhombi wa Bhayahuudi. Áyinzile ɨnga alolesye uwusunde wa Mʉlʉngʉ, na kʉtɨ akwɨlɨzye ʉmʉlajɨ we ábhapiiye abhamaama bhɨɨtʉ abhɨ maandɨ. Khabhɨlɨ áyinzile ɨnga abhantʉ bhe te Bhayahuudi bhamʉpaale ʉMʉlʉngʉ ku shisa shaakwe. Anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ,
“Pe shɨnɨɨsho, ɨntɨkʉpaale pakaasi pa bhe te Bhayahuudi,
ɨntɨkwɨmbɨle ɨnyɨmbo ɨzya kʉlɨpaala ɨtaawa lyakho.”
10 Khabhɨlɨ uWusimbe wʉkʉtɨ,
“Ɨmwe mʉbhantʉ abhɨ nsɨ zyonti,
seshelaji peeka na bhantʉ bha Mʉlʉngʉ.”
11 Khabhɨlɨ wʉkʉtɨ,
“Ɨmwe mʉbhantʉ abhɨ nsɨ zyonti, mʉpaalaje ʉMwene.
Ɨmwe mʉbhantʉ bhonti mʉpaalaje!”§
12 Woope umukuwi ʉYeesaya átɨlɨ,
“Umuntu weeka mu shipaafi sha Yeese akhayɨnza,
woope akhayɨbhatabhaala abhantʉ abhɨ nsɨ zyonti,
bhoope bhakhayɨmʉsʉʉbhɨla kʉtɨ akhayɨbhapokha.”*
13 Pe shɨnɨɨsho, ʉMʉlʉngʉ we akuutupa ʉlʉsʉʉbhɨlo, aabhape ʉlʉseshelo lwonti nu wutengaanu kwɨ dala ɨlya kʉmwɨtɨkha ʉweene, ɨnga ʉlʉsʉʉbhɨlo lwinyu lwonjele kʉ makha ga Mupepu uMufinjile.
Ɨnsɨɨbho ya Paʉlo kusimba ɨkalaata ili
14 Bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho, ɨne nʉneene imanyile ku wusimishizu kʉtɨ mwe bhantʉ abhinza, mʉlɨ nu wumanyi wonti, khabhɨlɨ mʉngakhola kʉmanyɨzanya mʉneemwe na mʉneemwe. 15 Ɨleelo imbasimbiiye ku wudandamazu mwɨ kalaata ili ɨnongwa zimo, ɨnga ɨmbakʉmbʉsye winza ɨnongwa zɨnɨɨzyo. Imbombile shɨnɨɨsho kufumilana nu wiila we ʉMʉlʉngʉ ampiiye, 16 ɨnga ɨmbe ne mubhombi wa Yeesu Kilisiti kʉ bhantʉ bhe te Bhayahuudi. Ɨnkʉbhomba ɨmbombo ɨya wupuutili ɨya kʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza ɨzya Mʉlʉngʉ, ɨnga abhantʉ bhe te Bhayahuudi bhabhe ngatɨ mfinjile ye yɨkwɨtɨshɨlwa nʉ Mʉlʉngʉ, ye uMupepu uMufinjile ayizelufwizye.
17 Pe shɨnɨɨsho, kʉnongwa ye impatinhiine nu Yeesu Kilisiti, ɨnkʉyɨpaala kʉ mbombo ɨnɨ ye ɨnkʉmʉbhombela ʉMʉlʉngʉ. 18 Nɨɨne te ɨndonje izwi naalimo ɨlyamwabho, lyoli liila lye uYeesu Kilisiti ábhombile kʉshɨlɨla kʉkwanɨ. Ábhabhiishile abhantʉ bhe te Bhayahuudi bhamutinishe kʉshɨlɨla mu mazwi ge ɨnhalongaga nɨ mbombo ye ɨnhabhombaga, 19 kʉ makha aga vɨlolesyo na mayele ge nábhombile kʉ makha ga Mupepu uMufinjile. Pe shɨnɨɨsho, nájendeeye poponti kwandɨla mʉ nhaaya ɨya Yelusaleemu kufishila mʉ mʉkoa ʉwa Iluliko kʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza kʉ zya Kilisiti. 20 Ɨnsɨɨbho yaanɨ kʉ kʉlʉmbɨɨlɨla iNtumi iNyinza poponti paala pe intumi zya Kilisiti zitalumbiliilwe, ɨnga ɨntakhazenje pamwanya pa lwalo lwɨ mbombo ya muntu uwunji. 21 Anza she yisimbiilwe mu Wusimbe uWufinjile kʉtɨ,
“Abhantʉ bhe bhatalumbiliilwe intumi zyakwe,
bhakhayɨlola,
na bhantʉ bhe bhatímvwizye,
bhakhayɨzyaganya.”
Ɨshʉʉmɨlwa sha Paʉlo kʉbhala mʉ nhaaya ɨya ku Luumi
22 Yɨnɨɨyo ye nongwa nádindiilwe akhinji bhʉʉlo kwɨnza kukwinyu. 23 Ɨleelo ishi, imalile ɨmbombo yaanɨ kwonti uku kwe ɨndɨ. Kʉ manha aminji, insambile kwɨnza kukwinyu. 24 Ɨnkʉsʉʉbhɨla kʉbhayaatɨla ɨmwe we ɨnkʉshɨla kʉbhala mʉ nsɨ ɨya ku Hisipaniya. Ɨnkʉbhalaabha kʉtɨ mʉkhanaavwe kumfisya kʉnʉʉkwo, we nɨɨkhala na kʉseshela peeka nɨɨmwe kʉ khabhalɨlo khashe.
25 Ɨleelo akhabhalɨlo ɨkha ɨnkʉbhala ku Yelusaleemu kʉbhaavwa abhafinjile. 26 Kʉnongwa ye ɨvɨbhanza ɨvwa ku Makedoniya nɨ vwa kʉ Akaaya vwálolile khinza kʉsangʉla ivintu vwabho ɨvwa kʉbhaavwa abhafinjile bhe bhapɨɨna ku Yelusaleemu. 27 Bhɨɨbho bhámʉʉye kʉbhomba shɨnɨɨsho kʉ lʉseshelo, ɨleelo ku wanalyoli, bhakhondeeye kʉbhaavwa bhanaabho. Kʉnongwa ye ɨnga abhantʉ bhe te Bhayahuudi, bhaposheleeye ɨnsayo ɨzya shifinjile peeka na Bhayahuudi, bhoope bhakwanzɨwa kʉbhaavwa aBhayahuudi ivintu vwe bhabhuliliilwe. 28 We naamala ɨmbombo yɨnɨɨyo ɨya kʉʉbhapa bhe bhitishile abha ku Yelusaleemu ivintu vɨnɨɨvwo, ɨnhayɨbhashɨlɨla ɨmwe we ɨnkʉshʉʉla kʉbhala ku Hisipaniya. 29 Imanyile kʉtɨ, we nɨnza kukwinyu, mʉkhayɨposheela ɨnsayo inyinji nhaani kufuma kwa Kilisiti.
30 Bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho, ɨnkʉbhalamba kʉ waamʉlo wa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti, na kʉ lʉgano lwe lukufuma kwa Mupepu uMufinjile, mʉbhe peeka nɨɨne kwɨ dala ɨlya kumpuutila ɨne kwa Mʉlʉngʉ. 31 Mumputilaje ɨnga abhantʉ bhaala bhe bhatamwitishile uYeesu Kilisiti mʉ nsɨ ɨya Yudeeya, bhatakhambombele uwubhiibhi naawumo. Khabhɨlɨ mupuutaje ɨnga abhafinjile abha ku Yelusaleemu bhakhaposheele akhinza ivintu vwe ɨnkʉbhatwalɨla. 32 Pe shɨnɨɨsho, ɨnga ʉMʉlʉngʉ ayɨgana, ɨnhayɨnza kukwinyu kʉ lʉseshelo, ɨnhatʉʉzye peeka nɨɨmwe. 33 ɄMʉlʉngʉ we akʉʉbhapa uwutengaanu, abhe peeka nɨɨmwe mwenti. Zɨbhe shɨnɨɨsho!
* 15:3 15:3 Bhaazya Zabuuli 69:9; Mataayi 27:40-44. 15:9 15:9 Bhaazya 2 Samweli 22:50; Zabuuli 18:49. 15:10 15:10 Bhaazya Nkʉmbʉshɨzyo 32:43. § 15:11 15:11 Bhaazya Zabuuli 117:1. * 15:12 15:12 Bhaazya Yeesaya 11:10. 15:21 15:21 Bhaazya Yeesaya 52:15. 15:31 15:31 Bhaazya Mbombo zya Bhasundikwa 21:27-36.