16
ɄPaʉlo akʉbhalamʉkha abhantʉ nɨɨbho nɨɨbho
Ɨnkʉseshela kʉmʉmanyɨsya kukwinyu uFiibi ʉyɨlʉmbʉ wɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho, umubhombi ʉwa shɨbhanza she shɨlɨ mʉ nhaaya ɨya mu Kenkileya. Ɨnkʉlaabha mʉmʉposheele akhinza, kʉnongwa ye amwitishile ʉMwene uYeesu. Shɨnɨɨsho she abhafinjile bhakwanzɨwa kʉbhomba. Khabhɨlɨ ɨnkʉlaabha kʉtɨ mʉmwavwe vwe abhuliliilwe, kʉnongwa ye ʉweene ábhavwizye abhantʉ abhinji, nɨɨne bhʉʉlo anavwizye.
Mʉndamʉshɨle uPulisika peeka nʉ mʉlʉme waakwe uAkiila. Bhanaabho bhabhombi bhamwɨtʉ mʉ mbombo ya Yeesu Kilisiti. Bháyilinganyiinye kufwa kʉnongwa ɨya kʉtʉʉla uwuumi waanɨ. Inkubhasalifwa, te neene nʉmwene ne inkubhasalifwa, lyoli nɨ vɨbhanza vwonti ɨvwa bhantʉ bhe te Bhayahuudi vikubhasalifwa. Khabhɨlɨ mʉndamʉshɨle ɨshɨbhanza she shɨkʉbhʉngaana mu nyumba yaabho. Mʉndamʉshɨle nʉ mʉganwa waanɨ uEpayineeto, we áamɨle wa kwanda kʉmwɨtɨkha uKilisiti mʉ mʉkoa ʉwa Asiya.
Mʉndamʉshɨle uMaliya, we ábhombile ɨmbombo kʉ mwoyo wonti kʉnongwa yiinyu. Khabhɨlɨ mʉndamʉshɨle uAndoloniko nu Yuniya, aBhayahuudi abhamwɨtʉ, bhe bhákungiilwe mwɨ jeela peeka nɨɨne. Abheene bhamanyishile nhaani ku bhasundikwa, khabhɨlɨ bhántangʉlɨɨye kʉmwɨtɨkha uKilisiti.
Mʉndamʉshɨle uAmpuliato, umanyani waanɨ mʉ wʉpeeka nʉ Mwene. Mʉndamʉshɨle uLibano umubhombi ʉwamwɨtʉ mʉ mbombo ya Kilisiti. Mʉndamʉshɨle nu manyani waanɨ uSitaakisi.
10 Mʉndamʉshɨle ʉApeele, we áamɨle musunde mʉ ndɨngo kʉnongwa ya Kilisiti. Khabhɨlɨ mʉndamʉshɨle abhantʉ bhonti bhe bhakwɨkhala mu nyumba ya Alisitobulo.
11 Mʉndamʉshɨle uHelodioni, uMuyahuudi ʉwamwɨtʉ, na bhantʉ bhe bhakwɨkhala mu nyumba ya Nalikiiso, bhe bhamwitishile ʉMwene uYeesu.
12 Mʉndamʉshɨle uTilifeene nu Tilifoosa abhantanda bhe bhakʉbhomba ɨmbombo ya Mwene uYeesu kʉ mwoyo wonti. Khabhɨlɨ mʉndamʉshɨle ʉmʉganwa waanɨ uPelisiisi. Wʉnʉʉnʉ woope ábhombile ɨmbombo ɨya Mwene uYeesu kʉ mwoyo wonti.
13 Mʉndamʉshɨle uLuufo, ʉmʉsaabhʉlwa wa Mwene uYeesu, nu nyina waakwe. Ʉmaayɨ wʉnʉʉyo ánavwizye ngatɨ wu nyina waanɨ we ampaapile.
14 Mʉndamʉshɨle uAsinkilito, uFulegoni, uHelime, uPatiloba, uHelima, na bhanholo bhɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho bhonti bhe bhalɨ peeka nabho.
15 Mʉndamʉshɨle uFilologo nu Yuliya, ʉNeleya na bhayɨlʉmbʉ bhaakwe, nu Olimpa, peeka na bhafinjile bhonti bhe bhalɨ peeka nabho. 16 Mʉlamʉnhanaje kʉ lʉgano ʉlwa nalyoli. Ɨvɨbhanza vwonti ɨvwa Kilisiti vwe vɨlɨ uku vɨkʉbhalamʉkha.
Ɨndajɨlo zya Paʉlo
17 Ishi, bhanholo bhaanɨ mʉ lwɨtɨkho, ɨnkʉbhasokha kʉtɨ mʉbhe amiiso na bhantʉ bhaala bhe ɨmanyɨzyo zyabho zɨkʉbhagabhʉlanya bhe bhitishile, na kʉbhapʉvwa mʉ lwɨtɨkho. Mwɨkhalaje ukutali nabho, kʉnongwa ye ɨmanyɨzyo zyabho zɨkʉlegana na ziila zye mwámanyɨɨye. 18 Kʉnongwa ye abhantʉ anza bhanaabho bhatakʉmʉbhombela wʉ Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti, lyoli bhakʉbhomba kwikusya ɨnyanda zyabho bhɨɨbho. Khabhɨlɨ ku mazwi gaabho aminza aga kʉlambɨɨlɨzya, bhakʉkhopela amooyo aga bhantʉ bhe bhatolwe mʉ lwɨtɨkho. 19 Abhantʉ bhonti bhamanyile she mukumutinikha ʉMwene ʉMʉlʉngʉ. Lɨnɨɨlyo likumpa ʉlʉseshelo nhaani kʉnongwa yiinyu. Ɨleelo ɨnkwanza mʉbhe nɨ njeele ɨya kʉzɨmanya inyinza, na kʉbha ukutali ni mbiibhi. 20 ɄMʉlʉngʉ we akʉleeta uwutengaanu atimutinze nalʉbhɨlo uSeetani na kʉʉbhapa amakha aga kʉmʉtola. Uwiila wa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti wʉbhe peeka nɨɨmwe.
21 UTiimoti, umubhombi ʉwamwɨtʉ, akʉbhalamʉkha. Khabhɨlɨ uLukiyo, uYaasoni nu Sosipatulo aBhayahuudi abhamwɨtʉ, bhoope bhakʉbhalamʉkha. 22 Ɨne ne Telatiyo, ne insimbile ɨkalaata ili ɨlya Paʉlo, ɨnkʉbhalamʉkha kwɨ taawa lya Mwene uYeesu. 23 Akʉbhalamʉkha ʉGaayo, we amposheleeye ɨne mu nyumba yaakwe, mwe ɨshɨbhanza shonti shɨkʉbhʉngaana. UElaasito, we akusengula ɨnhela ɨzyɨ nhaaya ɨnɨ,* nu Kwalito, ʉnholo wɨɨtʉ mʉ lwɨtɨkho woope akʉbhalamʉkha. [ 24 Uwiila wa Mwene wɨɨtʉ uYeesu Kilisiti wʉbhe peeka nɨɨmwe mwenti. Zɨbhe shɨnɨɨsho.]
ɄPaʉlo akʉmʉpaala ʉMʉlʉngʉ
25 Ishi, tʉmʉpaalaje ʉMʉlʉngʉ! Ʉweene alɨ na makha aga kʉbhagomwa mʉ lwɨtɨkho kʉshɨlɨla mu Ntumi iNyinza zye ɨnhalʉmbɨlɨlaga kukwinyu kʉ zya Yeesu Kilisiti. Intumi zɨnɨɨzyo ɨmaandɨ zyáfisiilwe. 26 Ɨleelo ishi intumi zɨnɨɨzyo zibhishiilwe apazelu, na kʉmanyɨkha kʉshɨlɨla mu wusimbe ʉwa bhakuwi kʉ ndajɨzyo ya Mʉlʉngʉ ʉwa wiila na wiila, ɨnga abhantʉ abhɨ nsɨ zyonti bhamwɨtɨshe ʉMwene uYeesu na kumutinikha.
27 ɄMʉlʉngʉ we alɨ mwene, we alɨ nɨ njeele zyonti. Apalwaje wiila na wiila kwɨ dala ɨlya Yeesu Kilisiti! Zɨbhe shɨnɨɨsho.
* 16:23 16:23 Ɨnhaaya ɨnɨ Ɨnhaaya yɨnɨɨyo pamu ye nhaaya ɨya mu Kolinso. 16:24 16:24 Umusitaali uwu wʉtalɨɨpo mu wusimbe wumo ʉwɨ maandɨ ʉwa Shiyunaani.